Warsztaty pt. "Bibliometryczne metody ewaluacji nauki"
Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Warsztaty pt. "Bibliometryczne metody ewaluacji nauki"

20 maja 2016 r. w Sali Seminaryjnej CINiBA odbyły się warsztaty pt. "Bibliometryczne metody ewaluacji nauki", poświęcone naukometrii oraz komunikacji naukowej. Spotkanie było adresowane do badaczy zajmujących się ewaluacją nauki, naukometrią oraz bibliometrią. Organizatorzy wydarzenia: Grupa badawcza Scientometrics. Polish Research Group oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach.Naukometria może być rozumiana zarówno jako gałąź naukoznawstwa, która służy do opisu, wyjaśnienia i rozumienia procesów naukowych oraz jako użyteczne narzędzie do oceny efektów pracy badaczy. Połączenie w badaniach tych aspektów deskryptywnych i normatywnych nie jest proste. Problemem są nie tylko kwestie metodologiczne czy teoretyczne, ale również „narzędziowe”: uprawianie naukometrii w „nieanglojęzycznym” kraju staje przed wyzwaniami niespotykanymi w tzw. nauce Zachodniej. Trudności dotyczą zwłaszcza badania sposobów ewaluacji nauki za pomocą narzędzi lokalnych (np. lokalnych wskaźników naukometrycznych).

Uważamy, że najlepszym sposobem rozwoju i prowadzenia coraz to lepszych badań jest wzajemne uczenie się oraz konsolidowanie środowiska osób podejmujących podobne wyzwania naukowe.

Dlatego pragniemy zainaugurować „Warsztaty naukometryczne”, na których moglibyśmy w małym gronie omawiać stawiane problemy badawcze, dzielić wypracowywanymi metodami oraz podejmować wspólne wyzwania.

Celem warsztatu jest spotkanie badaczy zajmujących się ewaluacją nauki, naukometrią oraz bibliometrią. Chcemy, aby warsztat stał się platformą wymiany umiejętności, doświadczeń i wiedzy. Dlatego przyjmujemy, że uczestnicy warsztatu w swoich wystąpieniach będą kładli szczególny nacisk na prezentację swoich metod, założeń teoretycznych oraz ram teoretycznych wyznaczających ich badania. Zakładamy, że warsztat nie ma służyć jedynie prezentacji zrealizowanych wyników, lecz ma poddać pod dyskusję przyjmowane bądź proponowane metody i perspektywy. Dlatego zapraszamy badaczy zajmujących się naukometrią od strony matematycznej, statystycznej, z perspektywy polityki naukowej czy też badań krytycznych. Wierzymy, że ta wielość podejść do naukometrii pozwoli wszystkim uczestnikom warsztatu ulepszyć własne stanowisko i metody.

Planujemy, aby liczba uczestników warsztatu nie przekroczyła 12 osób, które zaprezentują swoje badania, w tym również badania “w toku”. W tej edycji warsztatu nie przewidujemy miejsc dla słuchaczy bez referatu.

Warunkiem uczestnictwa w warsztacie jest przesłanie zgłoszenia, które zostanie poddane recenzji.

Udział w warsztacie jest bezpłatny (organizatorzy nie zapewniają noclegu).  Nie wystawiamy certyfikatów uczestnictwa w warsztacie; nie planujemy również żadnej publikacji „powarsztatowej”.

Warsztat odbędzie się 20 maja 2016 r.  w Katowicach, w murach Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.


Komitet organizacyjny:

Aneta Drabek
Marek Hołowiecki
Emanuel Kulczycki
Ewa A. Rozkosz

 

STRONA INTERNETOWA WYDARZENIA

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.