Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Załącznik nr 2. Protokół szkody

Załącznik nr 2

PROTOKÓŁ SZKODY

 

Sporządzony dnia……………….. w……….........………pomiędzy: …………….……… – reprezentującym CINiBA
a Wnioskodawcą…………………..…………..na okoliczność braku/uszkodzenia ……………………………………..

(zaznaczyć i wymienić rodzaj sprzętu)

 

Stwierdzono brak / szkodę powstałą w czasie udostępnienia pomieszczeń ww. Wnioskodawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ustalenia dotyczące przyczyny zagubienia/uszkodzenia/zniszczenia sprzętu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Wysokość / wartość  zagubionego / uszkodzonego  sprzętu: …………………………………………………………………………..………...................................................................

 

Uzgodniony ze sprawcą szkody sposób i termin rekompensaty strat poniesionych przez CINiBA lub naprawienia szkody:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Czytelne podpisy osób uczestniczących w sporządzeniu protokołu szkody:

 

  1. Wnioskodawca: ……………………………………………………

 

  1. Osoba reprezentująca CINiBA: …………………………………..

 

Niniejszy protokół, sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron stanowi podstawę do roszczeń odszkodowawczych.

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.