Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

Pravidla pro organizování událostí v budově Centra Vědecké informace a Akademické knihovny

§ 1. DEFINICE

1.    Centrum Vědecké informace a Akademické knihovny (dále CINiBA) – je spoluorganizátorem každé události, jež se koná v objektu, nebo plní funkci pronajímatele prostor jiným institucím, které organizují událost společně se Slezskou univerzitou nebo Ekonomickou univerzitou v Katovicích.
2.    Žadatel – osoba nebo instituce, která skládá žádost o zpřístupnění prostor v budově CINiBA
a zodpovídá za organizaci události.
3.    Událost – školení, konference, výstava, sympozium, nebo jiná událost, která má vědecké nebo edukační rysy a koná se v budově CINiBA
4.    Formální zástupce – osoba ze strany CINiBA, která bdí nad správným průběhem události
5.  Protokol předání/přijetí - dokument předání/přijetí zpřístupněných prostor, podepsaný Žadatelem a Ředitelem objektu nebo jinou osobou, kterou určil Vedoucí objektu, který popisuje stav a vybavení místností (příloha č. 3).

§ 2. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.    Za účelem organizování události jsou prostory zpřístupňovány v pracovní době CINiBA. Zpřístupnění v jiném termínu musí být dohodnuto zvláštními dohodami.
2.   Organizované události nemohu narušovat fungování CINiBA. Vzhledem na charakteristické rysy působení Centra, je třeba vynaložit veškeré úsilí, aby bylo dodrženo ticho na pracovních stanovištích Uživatelů Knihovny.
3.    Sály CINiBA jsou zpřístupňovány spolu s jejich stálým vybavením (podrobný popis sálů a jejich vybavení obsahuje Příloha č. 1 – Druhy místností). Rozmístění nábytku v jednotlivých sálech, výjímkou je Seminární sál na druhém patře, nelze měnit Podrobná pravidla týkající se zpřístupňování Seminárního sálu,  § 3.  
4.    Dodatečné multimediální vybavení, které má CINiBA k dispozici (promítačka,projektor, plátno, itd.) může být do zvoleného sálu dodáno po dřívější domluvě.
5.    Žadatel, který má v plánu využít svoje vlastní multimediální vybavení, které je nezbytné pro organizaci události, má povinost to uvést ve své žádosti a ještě před zahájením události se dohodnout na podrobnostech. CINiBA má nárok nepovolit použití technických přístrojů s nevyhovujícími parametry.
6.    Žadatel po dřívější dohodě může zajistit pohoštění pro své hosty. Za organizaci a zajištění občerstvení během události zodpovídá Žadatel.
7.    Žadatel má povinost po zakončení události předat místnost spolu s vybavením Vedoucímu objektu, nebo jiné osobě, kterou určil Ředitel objektu.
8.    Žadatel, spolu s Vedoucím objektu nebo s osobou k tomu určenou Vedoucím objektu, má povinost zkontrolovat zpřístupněné místnosti i vybavení. Každé poškození bude zaznačeno v Protokole předání.
9.    Žadatel sám a na vlastní náklady je povinen odstranit všechny škody, které vzniknou během organizování a také během samotné události a budou sepsány v Protokole předání/odběru.
10.    Žadatel má povinost zanechat místnosti čisté. Žadatel platí náklady za dodatečné uklízení, které bylo nutné vzhledem na událost. Podrobnosti týkající se této otázky je třeba dohodnout během podání žádosti.
11.    Žadatel hradí náklady za pronajatou ochranu zajišťující organizovanou událost. Dohodu v této věci je třeba uzavřít Vedoucím objektu.
12.    Žadatel provádí informační činnosti a také zhotovuje reklamní materiály týkající se události po dohodě s Odborníkem ve věci reklamy a  PR CINiBA.
13.    Hosté mohou vnášet do budovy své osobní zavazadla. Srchní oděvy a tašky je potřeba zanechat v šatně nebo v sejfových skříňkách.
14.    Uvnitř budovy i v jejím okolí platí zákaz kouření.
15.    Žadatel má povinost dodržovat Pravidla týkající se organizování události a řídít se pokyny Vedoucího objektu ve věci bezpečí a pořádku. Nedodržování těchto pravidle může způsobit přerušení události.
16.    Výkaz místností je obsažen v Příloze č. 1.

§ 3. PODROBNÁ PRAVIDLA ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ SEMINÁRNÍHO SÁLU

1.    Seminární sál je určen k:
1.1.    práci skupin čtenářů;
1.2.    organizování soustředění a setkání (nepravidelných) vědeckých kol SU a EU, po dohodě lze zajistit pohoštění pro hosty. Pohoštěním (v seminárním sálu) se rozumí pouze káva, čaj, studené nápoje a drobné občerstvení (cukrovinky).
4.    Jestliže je sál volný, je možné ho využít bez dřívější rezervace uživately uvedenými v bodě 1.
4.1.   Čtenář, který má zájem o použití tohoto sálu, se musí přihlásit u knihovníka plnícího službu na Informacích na druhém patře.
4.2.    Knihovník, poté co se uživatel prokáže dokladem totožnosti, ho zapíše do harmonogramu zpřístupňování seminárního sálu a po potvrzení vydá klíč.
4.3.    Uživatel je odpovědný za stav sálu spolu s jeho vybavením.
4.4.    Po zakončení práce v sále je uživatel povinný sál i klíče předat knihovníkovi.
4.5.    Centrum nezodpovída za věci ponechané v sálu.
5.    Seminární sál spolu s dodatečným vybavením (multimediální projektor, notebook, projekční plátno) lze rezervovat prostřednictvím Žádosti o zpřístupnění místností v CINiBA v souladu s předpisy Pravidel organizování událostí v budově Centra Vědecké Informace a Akademické knihovny (§ 4).
6.    Informace a o rezervaci žádejte před sálem u službu konajícího knihovníka
7.    Žadatel může provést změny v ustavení nábytku v seminárním sále po předchozí dohodě, samostatně. Po ukončení události má žadatel povinost vrátit nábytek do původního stavu.

 

§ 4. REZERVACE


1.    Předrezervaci lze provést po domluvě na termíně prostřednictvím Žádosti o zpřístupnění místností v budově CINiBA (Příloha č. 2).
2.    Potvrzení konečné rezervace následuje pomocí elektronické pošty poté, co Ředitel Centra bude souhlasit s organizací události.
3.    Po obdržení informace o souhlasu Ředitele Centra na konání události, Žadatel je povinen poslat podepsanou žádost o zpřístupnění místnosti v budově CINiBA spolu s podepsaným prohlášením o seznámení se a přijetí ustanovení Pravidel pro organizování událostí v budově Centra Vědecké informace a Akademické knihovny, které je integrální součástí Žádosti.
4.    K převzetí zpřístupněných místností může dojít nejdříve 24 hod. před zahájením události. Žadatel musí doručit elektronickou poštou originál Žádosti o zpřístupění místnosti v budově CINiBA a dále projednat podrobnosti týkající se zorganizované události.
5.    Kontaktní údaje:

Asystentka Ředitele Centra

dr Katarzyna Wyszyńska

tel.: 32 786 50 04, 506 212 927

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

§ 5. KONEČNÁ USNESENÍ

 

1.    Ve věcech, které nejsou zahrnuty v nynějších pravidlech, platí právní řád, který je zavazující ve všech objektech Slezské univerzity, a dále usnesení Civilního zákoníku.
2.    O sporných věcech rozhoduje soud, pod který patří jednotlivá sídla Slezské univerzity v Katovicích.

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.