Polish (Poland)English (United Kingdom)Czech (Czech Republic)

REGULAMIN organizacji wydarzeń w gmachu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej

REGULAMIN
organizacji wydarzeń w gmachu
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej

 

§ 1. DEFINICJE

 

1.    Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (dalej CINiBA) – jest współorganizatorem każdego wydarzenia odbywającego się w obiekcie lub jest udostępniającym pomieszczenia innym instytucjom, które organizują wydarzenie wspólnie z Uniwersytetem Śląskim lub Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.
2.    Wnioskodawca – osoba lub instytucja, która zgłasza Wniosek o udostępnienie pomieszczeń w gmachu CINiBA
i odpowiada za organizację wydarzenia.
3.    Wydarzenie – szkolenie, konferencja, wystawa, sympozjum lub inne wydarzenie o charakterze naukowym lub edukacyjnym, odbywające się w obiekcie.
4.    Opiekun formalny – osoba ze strony CINiBA czuwająca nad prawidłowym przebiegiem wydarzenia.
5.    Protokół przekazania/odbioru – dokument przekazania/odbioru udostępnianych pomieszczeń, podpisany przez Wnioskodawcę i osobę wyznaczoną ze strony CINIBA, określający stan oraz wyposażenie pomieszczeń (załącznik nr 1 – Rodzaje pomieszczeń).

 

§ 2. ZASADY OGÓLNE

 

1.    W celu organizacji wydarzeń pomieszczenia udostępniane są w godzinach otwarcia CINiBA, przy czym wydarzenie musi zakończyć się najpóźniej na pół godziny przez zakończeniem pracy biblioteki. Udostępnianie sal poza godzinami pracy Centrum powinno być przedmiotem odrębnych ustaleń.
2.    Organizowane wydarzenia nie mogą zakłócać funkcjonowania CINiBA. Ze względu na charakter działalności Centrum należy dołożyć wszelkich starań, by zachować ciszę w miejscach pracy Użytkowników Biblioteki.
3.    Sale CINiBA udostępniane są wraz z ich stałym wyposażeniem (szczegółowy opis sal oraz wyposażenia zawiera załącznik nr 1 – Rodzaje pomieszczeń). Ustawienie mebli w poszczególnych salach, z wykluczeniem Sali Seminaryjnej na poziomie 2, nie podlega modyfikacjom. Szczegółowe zasady udostępniania Sali Seminaryjnej określa
§ 3.  
4.    Udostępniane pomieszczenia wraz z wyposażeniem przekazywane są protokolarnie. Od momentu przekazania pomieszczeń wraz wyposażeniem wskazanym w protokole Wnioskodawca jest odpowiedzialny za powierzone mu mienie.
5.    Dodatkowy sprzęt multimedialny, którym dysponuje CINiBA (zgodnie z załącznikiem nr 1) może się znaleźć w danej sali po wcześniejszym uzgodnieniu.
6.    Wnioskodawca, który planuje wykorzystanie własnego sprzętu multimedialnego niezbędnego do organizacji wydarzenia jest zobowiązany zaznaczyć to we wniosku oraz odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem wydarzenia uzgodnić szczegóły z tym związane. CINiBA zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do użycia na terenie gmachu sprzętu o nieodpowiednich parametrach.
7.    Wnioskodawca, po uzgodnieniu, może zapewniać poczęstunek dla swoich gości. Za organizację oraz zabezpieczenie poczęstunku w trakcie trwania wydarzenia odpowiada Wnioskodawca. Pomieszczeniem udostępnianym na potrzeby organizacji poczęstunku jest Kawiarenka. W czasie trwania wydarzeń Kawiarenka jest przestrzenią udostępnianą wyłącznie organizatorom wydarzeń i ich uczestnikom.  Osoby uprawnione do korzystania z poczęstunku powinny posiadać identyfikatory, które zapewnia Wnioskodawca.
8.    Podłączenie wszelkich własnych urządzeń elektrycznych (w tym przede wszystkim urządzeń wysokiej mocy potrzebnych do przygotowania poczęstunku) niestanowiących wyposażenia pomieszczeń musi być wcześniej uzgodnione z Kierownikiem Obiektu lub osobą wyznaczoną przez Kierownika Obiektu. CINiBA zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do użycia na terenie gmachu urządzeń o nieodpowiednich parametrach.
9.    Wnioskodawca, opuszczając pomieszczenia po zakończeniu wydarzenia, zobowiązany jest przekazać je wraz
z wyposażeniem osobie wyznaczonej ze strony CINIBA.
10.    Sprawdzenie stanu technicznego udostępnionych pomieszczeń oraz wyposażenia może nie nastąpić w dniu zakończenia wydarzenia. Każda szkoda zostanie odnotowana w Protokole stwierdzenia szkody (załącznik nr 2).
11.    Wnioskodawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest do usunięcia wszelkich szkód, jakie powstaną przy organizacji oraz w trakcie wydarzenia i zostaną odnotowane w Protokole stwierdzenia szkody (załącznik nr 2).
12.    Wnioskodawca zobowiązany jest do pozostawienia pomieszczeń czystych. Wnioskodawca ponosi koszty ewentualnego dodatkowego sprzątania wynikające z organizacji wydarzenia. Szczegóły dotyczące tej kwestii należy uzgodnić na etapie składania wniosku.
13.    Wnioskodawcę obciążają koszty wynajęcia ochrony zabezpieczającej organizowane wydarzenie. Ustaleń w tym zakresie należy dokonywać z Kierownikiem Obiektu.
14.    Wnioskodawca prowadzi działania informacyjne oraz przygotowuje materiały promocyjne związane z wydarzeniem w uzgodnieniu ze Specjalistą ds. promocji i PR CINiBA.
15.    Goście mogą wnosić do gmachu swój bagaż osobisty. Okrycia i torby należy pozostawić w szatni lub szafkach skrytkowych.
16.    Wewnątrz gmachu i na jego terenie obowiązuje całkowity zakaz palenia.
17.    Wnioskodawca jest zobowiązany przestrzegać Regulaminu organizacji wydarzeń oraz stosować się do poleceń Kierownika Obiektu w zakresach bezpieczeństwa i porządkowym. Niestosowanie się do zaleceń może skutkować przerwaniem wydarzenia.
18.    Wykaz pomieszczeń zawiera załącznik nr 1.

 

§ 3. SZCZEGÓLOWE ZASADY UDOSTĘPNIANIA SALI SEMINARYJNEJ


1.    Sala Seminaryjna jest przeznaczona do:
1.1.    pracy grup Czytelników (bez konieczności składania wniosku);
1.2.    organizacji warsztatów i spotkań (niecyklicznych) kół naukowych UŚ i UE, szkoleń dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych obu Uczelni (wyłącznie za pośrednictwem wniosku).
2.    Sala Seminaryjna dostępna jest dla Użytkowników Centrum w godzinach pracy CINIBA.
3.    W przypadku, gdy Sala jest dostępna, mogą z niej korzystać, bez uprzedniej rezerwacji, Użytkownicy wymienieni
w pkt. 1.1.
3.1.    W przypadku udostępnienia na zasadach 1.1. Użytkownik nie może korzystać  ze sprzętu multimedialnego znajdującego się w Sali.
3.2.    Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za stan Sali wraz z jej wyposażeniem.
3.3.    Centrum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Użytkownika pozostawione w Sali.
4.    W przypadku udostępnienia na zasadach 1.2. Sala Seminaryjna wraz z pełnym wyposażeniem (laptop, projektor multimedialny, ekran) może być rezerwowana za pośrednictwem Wniosku o udostępnianie pomieszczeń w CINiBA, zgodnie z zasadami Regulaminu organizacji wydarzeń w gmachu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (§ 4).
5.    Wnioskodawca, po uzgodnieniu, może zapewniać poczęstunek dla gości. Poczęstunek w Sali Seminaryjnej może składać się wyłącznie z kawy, herbaty, zimnych napojów i suchych przekąsek.
6.    Zmiany ustawienia mebli w Sali Seminaryjnej Wnioskodawca może dokonać, po uzgodnieniu, we własnym zakresie. Po za-kończeniu wydarzenia Wnioskodawca winien przywrócić układ mebli do stanu pierwotnego.

§ 4. REZERWACJA


1.    Wstępnej rezerwacji należy dokonać po uzgodnieniu terminu za pośrednictwem Wniosku o udostępnienie pomieszczeń w gmachu CINiBA (załącznik nr 3).
2.    Potwierdzenie ostatecznej rezerwacji następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, po wyrażeniu zgody
na organizację wydarzenia przez Dyrektora Centrum.
3.    Po otrzymaniu informacji o akceptacji wydarzenia przez Dyrektora Centrum Wnioskodawca powinien przesłać podpisany Wniosek o udostępnienie pomieszczeń w gmachu CINiBA wraz z podpisanym oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu organizacji wydarzeń w gmachu Centrum Informacji Naukowej
i Biblioteki Akademickiej, stanowiącym integralną część Wniosku.
4.    Wnioskodawca jest zobowiązany na bieżąco informować CINiBA o wszelkich  zmianach w zakresie organizacji wydarzenia (odwołanie rezerwacji, zmiana godzin, etc.).
5.    Przejęcie udostępnionych pomieszczeń może nastąpić najwcześniej 24 godz. przed wydarzeniem. Przed przejęciem po-mieszczeń Wnioskodawca powinien dostarczyć oryginał Wniosku o udostępnienie pomieszczeń w gmachu CINiBA złożony elektronicznie oraz uzgodnić szczegóły dotyczące organizowanego wydarzenia.


6.    Dane kontaktowe: Asystent Dyrektora Centrum
dr Katarzyna Wyszyńska
tel.: 32 786 50 04, 506 212 927
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .p
l

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.    CINiBA zastrzega sobie prawo do wyciągnięcia konsekwencji (w tym odmowy udostępnienia pomieszczeń) Wnio-skodawcom, którzy nie przestrzegają postanowień niniejszego regulaminu.
2.    CINiBA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu. Obowiązujący  Regulamin organizacji wydarzeń w gmachu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej jest publikowany na stronie internetowej CINIBA.
3.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się porządek prawny obowiązujący w obiektach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także postanowienia Kodeksu Cywilnego.
4.    Sprawy sporne rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Uniwersytet Śląski w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Projekt CINiBAProjekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka został zrealizowany w latach 2008-2012, dzięki współfinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt był również finansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.