CINIBA - Informacje o bazie Bibliografia Dorobku Pracowników UŚ

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
Slider

 

Informacje ogólne  

Przekazywanie informacji o bieżących publikacjach (2017 …)

Oświadczenia o afiliacji

Przekazywanie informacji o publikacjach sprzed 2017 r.

 

Informacje ogólne

 

CZYM JEST BIBLIOGRAFIA DOROBKU PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO?

Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego http://ebibliografia.bg.us.edu.pl/ jest tworzona w BUŚ od lat siedemdziesiątych. Prace nad jej elektroniczną formą rozpoczęto w 1997 r. i realizowane są na bieżąco przy współpracy bibliotek specjalistycznych. Baza bibliograficzna rejestruje dokumenty wydawane od powstania Uniwersytetu Śląskiego - a zatem od roku 1968; dokumentuje dorobek piśmienniczy i artystyczny pracowników UŚ zatrudnionych na etatach naukowych, dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych, bibliotekarskich, technicznych, administracyjnych, pracowników emerytowanych i rencistów.

Literatura na temat bazy:

System bibliograficzny Uniwersytetu Śląskiego jako źródło danych referencyjnych dla systemów informacyjnych uczelni i państwa / Aleksandra E. Adamczyk, Michał Tomaszek, Andrzej Koziara.// Forum Bibl. Med. - 2016, nr 1, s. 167-178

Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego : zarządzanie projektem / Aleksandra E. Adamczyk // W: Zarządzanie informacją w nauce. - Katowice : Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, 2010. - s. 123-132

Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego - od kartoteki do bazy on-line : doświadczenia i perspektywy / Aleksandra E. Adamczyk // W: Biblioteka otwarta : wczoraj i jutro Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. - Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2008. - s. 59-68

Polskie bibliografie zespołów osobowych w Internecie : systemy udostępniania i wyszukiwania informacji / Agnieszka Bajor, Aleksandra E. Adamczyk // PTINT, Prakt. Teor. Inf. Nauk. Tech. - 2005, nr 3, s. 21-47

JAKIE TYPY PUBLIKACJI OBEJMUJE BIBLIOGRAFIA?

Poniżej podajemy listę najbardziej typowych rodzajów działalności naukowej i artystycznej, która jest stale rozbudowywana zgodnie z potrzebami pracowników i w oparciu o obowiązujące normy oraz doświadczenie bibliotekarzy opracowujących gromadzone dane.

• Artykuł
• Książka
• Niesamoistna cześć wydawnicza (rozdział)
• Abstrakt, poster, komunikat
• Czasopismo
• Film/Spektakl
• Hasło w projekcie WWW
• Koncert / Wystawa
• Mapa
• Nagranie dźwiękowe
• Patent
• Polemika
• Recenzja
• Rekonstrukcja dzieła filmowego
• Wywiad
• Wzór użytkowy

CZEMU MAJĄ SŁUŻYĆ INFORMACJE GROMADZONE W BIBLIOGRAFII DOROBKU?

Dane z Bibliografii służą upowszechnianiu i promocji informacji o dorobku piśmienniczym i artystycznym Uniwersytetu Śląskiego.

Dane o publikacjach będą eksportowane do plików, które Importerzy Publikacji z Wydziałów UŚ wykorzystają do zasilenia bazy Polska Bibliografia Naukowa w części Moduł Sprawozdawczy, która jest częścią Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POLon”. Od 2016 roku dokumentowany dorobek będzie podstawą oceny okresowej pracowników UŚ.

Bibliografia umożliwia eksport danych do innych systemów m.in. na strony internetowe jednostek uniwersyteckich w postaci list publikacji pracowników. Cały system będzie na bieżąco rozwijany przez Bibliotekę w porozumieniu z innymi Jednostkami i służbami informatycznymi UŚ.

KTO ZAJMUJE SIĘ TWORZENIEM BIBLIOGRAFII DOROBKU PRACOWNIKÓW?

Bibliografię tworzy Biblioteka UŚ przy współpracy bibliotek specjalistycznych. To tam docierają informacje o publikacjach przekazanych za pomocą formularzy e-zgłoszenia, jak i te wysyłane mailem. W bibliotece specjalistycznej swojego wydziału (lub w BUŚ w przypadku braku biblioteki wydziałowej) można też złożyć oświadczenie o afiliacji i kopie swoich bieżących publikacji.

 JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA BIBLIOGRAFII DOROBKU PRACOWNIKÓW UŚ?

Podstawę prawną funkcjonowania Bibliografii stanowi Zarządzenie nr 63 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

PRZEKAZYWANIE DO BIBLIOGRAFII INFORMACJI O BIEŻĄCYCH PUBLIKACJACH (2017…)

Powrót na górę strony

KIEDY PRZEKAZUJĘ INFORMACJĘ O SWOIM DOROBKU?

Informację o dorobku przekazujemy w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się publikacji.

GDZIE PRZEKAZUJĘ INFORMACJE O PUBLIKACJACH?

Publikacje przekazujemy do biblioteki specjalistycznej na Wydziale, a w razie jej braku do Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Wykaz jednostek rejestrujących dane znajduje się tutaj.

JAK MOGĘ PRZEKAZAĆ INFORMACJE O PUBLIKACJACH?

Informacje o publikacjach i działalności artystycznej można przekazać:

  • za pośrednictwem formularzy systemu e-zgłoszenie na stronie http://ebibliografia.bg.us.edu.pl/
  • w wersji papierowej i elektronicznej (wydruk, e-mail, skan);
  • osobiście w odpowiedniej bibliotece specjalistycznej.

JAKIE ELEMENTY OBOWIĄZKOWE I ZAŁĄCZNIKI POWINNA ZAWIERAĆ INFORMACJA O BIEŻĄCYM DOROBKU?

Informacje przekazywane za pośrednictwem formularzy systemu e-zgłoszenie zawierają elementy obowiązkowe do wypełnienia. Po wysłaniu formularza należy do biblioteki dostarczyć dokumentację wymienioną w tabeli poniżej.

Informacje przekazywane w inny sposób (wydruk, e-mail, skan) powinny zawierać następujące elementy:

artykuły z czasopism

a) strona tytułowa czasopisma (rok, numer woluminu)

b) pierwsza i ostatnia strona artykułu lub plik w wersji elektronicznej (PDF z wersją artykułu, jaka ukazała się w czasopiśmie),

c) w przypadku artykułów w czasopiśmie elektronicznym: PDF z ostateczną wersją artykułu lub link do otwartego tekstu dostępnego w Internecie,

d) oświadczenie autora*;

książka/rozdział

a) strona tytułowa książki,

b) stronę zawierającą informacje o autorze/redaktorze książki, wydawcy, roku wydania, miejscu wydania i numerze ISBN,

c) spis treści,

d) pierwsza i ostatnia strona rozdziału,

e) ostatnia strona książki z tekstem (w przypadku monografii),

f) w przypadku monografii w wersji elektronicznej: PDF z ostateczną wersją publikacji lub link do otwartego tekstu dostępnego w Internecie,

g) oświadczenie autora*;

wystawa/koncert

a) autor/ -rzy (artyści, kompozytorzy, inni),

b) tytuł/temat wystawy/koncertu,

c) data (DD-MM-RRRR),

d) miejsce;

praca artystyczna

a) autor/ -rzy,

b) tytuł pracy,

c) rodzaj (film, fotografia, obraz, grafika, utwór muzyczny),

d) data powstania/premiery (DD-MM-RRRR),

e) miejsce;

recenzja

a) tytuł recenzowanego dzieła,

b) autor publikacji,

c) autor recenzji,

d) tytuł czasopisma,

e) tom,

f) numer,

g) rok wydania,

h) zajęte strony

Publikacje, które ukazały się wyłącznie w wersji elektronicznej, wymagają przekazania adresu internetowego dokumentu i źródła, w którym zostały opublikowane, a także DOI (o ile publikacja posiada taki identyfikator).

Powrót na górę strony

OŚWIADCZENIA O AFILIACJI DO JEDNOSTKI

 

*CZYM JEST OŚWIADCZENIE AUTORA, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO INFORMACJI O BIEŻĄCYM DOROBKU?

Jest to oświadczenie o afiliacji rozumianej jako nazwa jednostki reprezentowanej przez autora publikacji. Publikacja jest oceniana jako dorobek jednostki, jeżeli autor (współautor) podaje w publikacji tę jednostkę jako swoje miejsce pracy (afiliacja w jednostce).

GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ WZÓR OŚWIADCZENIA?

Wzór oświadczenia o afiliacji to załącznik do Zarządzenia o Bibliografii, link podajemy tutaj:

Oświadczenie autora publikacji dotyczące posiadanej afiliacji Uniwersytetu

W JAKIM CELU BIBLIOTEKA GROMADZI OŚWIADCZENIA O AFILIACJI PUBLIKACJI?

Zdarza się, że autorzy afiliują publikacje do więcej niż jednej uczelni (jednostki). W przypadku wykrycia takich praktyk tytuły będą usuwane z baz ministerialnych, na podstawie których odbywa się ocena jednostek naukowych. Usunięte publikacje to utrata punktów i w efekcie ewentualnie niższa pozycja w rankingu ministerialnym.

Oświadczenie o afiliowaniu publikacji przechowywane w bibliotekach specjalistycznych pomoże zapobiec nieprawidłowościom i potwierdzi przypisanie dorobku do jednostki Uniwersytetu Śląskiego.

CZY DO KAŻDEJ BIEŻĄCEJ PUBLIKACJI TRZEBA DOŁĄCZYĆ OSOBNE OŚWIADCZENIE O AFILIACJI?

Nie trzeba do każdej bieżącej publikacji dołączać osobnego oświadczenia o afiliacji. Można złożyć oświadczenie zbiorcze zawierające więcej niż jeden tytuł.

Można również w porozumieniu z bibliotekarzem opracowującym materiały otrzymać do podpisania wydruk oświadczenia z wykazem publikacji za dany okres (np. za miesiąc). Tryb postępowania winien być uzgodniony z biblioteką specjalistyczną lub BUŚ.

CZY DO PUBLIKACJI Z LAT wcześniejszych TRZEBA DOŁĄCZYĆ OŚWIADCZENIE O AFILIACJI?

Nie.

Publikacje z lat 2013-2014 są domyślnie afiliowane do Uniwersytetu Śląskiego na podstawie sprawozdań otrzymanych przez Bibliotekę z Działu Nauki, a dane z lat 2015-2016 zostały już przekazane do bazy ministerialnej. Dla wcześniejszych oświadczenia nie są wymagane – można zwrócić uwagę przy analizie swojego dorobku znajdującego się w Bibliografii czy wszystkie prace mają być afiliowane do UŚ. O wyjątkach należy powiadomić odpowiednią bibliotekę specjalistyczną lub BUŚ.

CZYM JEST AFILIACJA DO DANEJ JEDNOSTKI?

Afiliacji dokonuje autor poprzez umieszczenie w publikacji przy swoim imieniu i nazwisku nazwy Uniwersytetu oraz wydziału lub jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem, jako oznaczenie miejsca realizacji badań naukowych, których wynik stanowi podstawę publikacji. Autor publikacji umieszcza pełną nazwę Uniwersytetu oraz wydziału lub jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem, która powinna być zgodna z brzmieniem nadanym zarządzeniem w sprawie zmian w strukturze podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność naukowo-dydaktyczną w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Powrót na górę strony

 

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI O PUBLIKACJACH SPRZED 2017 R.

 

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI UZUPEŁNIAMY INFORMACJE O BIEŻĄCYM DOROBKU

Zgodnie z Zarządzeniem jako pierwsze przekazujemy do Bibliografii informacje o bieżącym dorobku począwszy od 2017 r. Dorobek od 2017 r. będzie opracowywany i autoryzowany w pierwszej kolejności.

Informacje o publikacjach z lat ubiegłych można w każdej chwili przekazywać do odpowiednich bibliotek, gdzie w miarę możliwości będzie on wprowadzany i opracowywany.

CZY DO PUBLIKACJI SPRZED 2017 R. TRZEBA DOŁĄCZYĆ OŚWIADCZENIE O AFILIACJI?

Nie.

Publikacje z lat 2013-2014 są domyślnie afiliowane do Uniwersytetu Śląskiego na podstawie sprawozdań otrzymanych przez Bibliotekę z Działu Nauki, a dane z lat 2015-2016 zostały już przekazane do bazy ministerialnej. Dla wcześniejszych oświadczenia nie są wymagane – można zwrócić uwagę przy analizie swojego dorobku znajdującego się w Bibliografii czy wszystkie prace mają być afiliowane do UŚ. O wyjątkach należy powiadomić odpowiednią bibliotekę specjalistyczną. Jeśli Wydział Biblioteki nie posiada należy skontaktować się bezpośrednio z Biblioteką UŚ.

CZY PUBLIKACJE, KTÓRE ZNAJDOWAŁY SIĘ W KARCIE NAUCZYCIELA TRZEBA PONOWNIE WYSYŁAĆ DO BIBLIOGRAFII?

Nie.

Publikacje te zostały przejęte przez Bibliotekę UŚ. Po sprawdzeniu, których tytułów brakuje, będą one sukcesywnie wprowadzane do Bibliografii Dorobku Pracowników UŚ.

Powrót na górę strony

 Formaty

Publikacje zamieszczone w Internecie są kodowane w różnych formatach. Przeglądanie pełnych tekstów w bazie możliwe jest po zainstalowaniu odpowiednich programów. Poniżej zamieszczamy linki umożliwiające pobranie tzw. wtyczek (czytników najczęściej występujących w bazie formatów).

 

Format Opis Pliki do pobrania

 

format DjVu Format o wysoce efektywnej metodzie kompresji obrazu. Czytniki tego formatu są udostępniane za darmo przez amerykańską firmę LizardTech Inc.

Posiada rozszerzenie *.djvu lub *.djv

DjVu [Windows]
DjVu [Linux]

 

format pdf Format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych. Stworzony i promowany przez firmę Adobe Systems. Czytniki tego formatu są udostępniane za darmo przez firmy: Adobe, Foxit itp.

Posiada rozszerzenie *.pdf

Adobe Reader PL 6.0 [Windows 98/Me]
Adobe Reader PL 8.0 [Windows XP/Vista]
Foxit Reader 3.0

 

format 7zip Pliki skompresowane należy rozpakować z pomocą programu archiwizującego. Popularnym, darmowym programem w tej kategorii jest 7-Zip. [GNU LGPL]. Charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem kompresji generowanych plików (we własnym formacie 7z). Obsługuje ponadto formaty: ZIP, CAB, RAR, ARJ, GZIP, BZIP2, TAR, CPIO, RPM i DEB.

Kompresja / Dekompresja (rozpakowywanie) plików z rozszerzeniem: .7z, .zip, .gzip, .gz, .bzip2, .tar

Dekompresja (tylko): .arj, .cab, .chm, .cpio, .deb, .dmg, .hfs, .iso, .lzh, .lzma, .msi, .nsis, .rar, .rpm, .udf, .wim, .xar, .z

7-ZIP

 

format ghost64 Pliki z rozszerzeniem .ps można otworzyć z pomocą itnterpretera języka opisu strony PostScript oraz plików w formacie Portable Document Format. W tym celu konieczne jest zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania. Proponujemy program darmowy Ghostscript, pozwala on na odczyt plików zapisanych w języku PostScript, a następnie ich konwersję do wielu formatów rastrowanych oraz Portable Document Format [.pdf] lub wydruk na drukarkach nie obsługujących PostScriptu. Ghostscript, Ghostview and GSview

 

format html Hipertekstowy język znaczników stosowany do pisania stron WWW.

Posiada rozszerzenia *.html, *.htm

Przeglądarka internetowa

Powrót na górę strony

Udostępnij