CINIBA - Uniwersytet Śląski

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
baner2.jpeg
001.jpeg
images/b2.jpg
images/d1.jpg
previous arrow
next arrow

Uniwersytet Śląski

There is no translation available.

mgr Michał Tomaszek

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel 32 786 5141

mgr inż. Aleksandra E. Adamczyk

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel 32 786 5139

dr Renata Mateusiak

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel 32 786 5138

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka / Departament Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej 
Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego. Sekcja Obsługi Nauki

ul. Bankowa 11a, Katowice 40-007
There is no translation available.

Szanowni Państwo, zapraszamy do wysyłania informacji o swoim dorobku za pośrednictwem formularzy e-ZGŁOSZENIE lub mailem

 

e-ZGŁOSZENIE

System umożliwiający pracownikom UŚ zgłaszanie drogą elektroniczną własnych publikacji. Uwaga! Zgłoszony dorobek zanim trafi do Bibliografii jest opracowywany przez operatorów systemu.

 

 

Typ publikacji Formularz WWW Formularz do druku

Książka

Fragment książki

Artykuł / Wywiad

Recenzja / Polemika

Czasopismo

Wystawa / Koncert

Praca Artystyczna

There is no translation available.

Każda publikacja w otwartym dostępie (np. na licencji Creative Commons), która jest zgłaszana do Bibliografii Dorobku zostaje przekazana redaktorom Repozytorium RE-BUŚ, którzy deponują tytuł, nadając mu unikalny identyfikator Handle System. I odwrotnie - każdy tytuł zdeponowany przez pracownika w RE-BUŚ nie wymaga osobnego zgłoszenia do operatorów Bibliografii, jest przesyłany przez redaktorów RE-BUŚ.

Więcej informacji o Repozytorium RE-BUŚ

There is no translation available.


Bibliografia Dorobku Pracowników Uniwersytetu Śląskiego jest tworzona w BUŚ od lat siedemdziesiątych. Prace nad jej elektroniczną formą rozpoczęto w 1997 r. i realizowane są na bieżąco przy współpracy oddziałów Biblioteki na poszczególnych Wydziałach. W kwietniu 2022 r. uruchomiono nowszą wersję oprogramowania do tworzenia Bibliografii o nazwie OPUS. Baza bibliograficzna rejestruje dokumenty wydawane od powstania Uniwersytetu Śląskiego - a zatem od roku 1968; dokumentuje dorobek piśmienniczy i artystyczny pracowników UŚ zatrudnionych na etatach naukowych, dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych, bibliotekarskich, technicznych, administracyjnych, pracowników emerytowanych i rencistów.


Poniżej podajemy listę najbardziej typowych rodzajów działalności naukowej i artystycznej, która jest stale rozbudowywana zgodnie z potrzebami pracowników i w oparciu o obowiązujące normy oraz doświadczenie bibliotekarzy opracowujących gromadzone dane.

 • Artykuł
 • Książka
 • Niesamoistna cześć wydawnicza (rozdział)
 • Abstrakt, poster, komunikat
 • Czasopismo
 • Film/Spektakl
 • Hasło w projekcie WWW
 • Koncert / Wystawa
 • Mapa
 • Nagranie dźwiękowe
 • Patent
 • Polemika
 • Recenzja
 • Rekonstrukcja dzieła filmowego
 • Wywiad
 • Wzór użytkowy

Dane z bazy OPUS służą upowszechnianiu i promocji informacji o dorobku piśmienniczym i artystycznym Uniwersytetu Śląskiego.Informacje o publikacjach wykorzystują Importerzy Publikacji z Wydziałów UŚ  do zasilenia bazy Polska Bibliografia Naukowa w części Profil Instytucji, która jest częścią Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POLon”.  OPUS umożliwia eksport danych do Portalu Pracownika, ORCID oraz na strony internetowe jednostek uniwersyteckich w postaci list publikacji pracowników. System jest na bieżąco rozwijany przez Bibliotekę w porozumieniu z innymi Jednostkami i służbami informatycznymi UŚ.


Bibliografię tworzy Biblioteka UŚ. To tam docierają informacje o publikacjach przekazanych za pomocą formularzy e-zgłoszenia, jak i te wysyłane mailem. W oddziale Biblioteki swojego Wydziału (lub w BUŚ w przypadku braku biblioteki wydziałowej) można też złożyć oświadczenie o afiliacji i kopie swoich bieżących publikacji.


Podstawę prawną funkcjonowania Bibliografii stanowi Zarządzenie nr 63 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 


Informację o bieżącym dorobku przekazujemy w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się publikacji. Dane o wcześniejszych publikacjach można przekazać do Biblioteki w dowolnym czasie.


Publikacje przekazujemy do oddziału BUŚ na Wydziale, a w razie jej braku do Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego.


Informacje o publikacjach i działalności artystycznej można przekazać:

 • za pośrednictwem formularzy systemu e-zgłoszenie;
 • na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
 • w wersji papierowej i elektronicznej (wydruk, e-mail, skan);
 • osobiście w odpowiednim oddziale BUŚ.

Informacje przekazywane za pośrednictwem formularzy systemu e-zgłoszenie zawierają elementy obowiązkowe do wypełnienia. Po wysłaniu formularza należy do biblioteki dostarczyć dokumentację wymienioną w tabeli poniżej.Informacje przekazywane w inny sposób (wydruk, e-mail, skan) powinny zawierać następujące elementy:

artykuły
z czasopism  

a) strona tytułowa czasopisma (rok, numer woluminu)

b) pierwsza i ostatnia strona artykułu lub plik w wersji elektronicznej (PDF z wersją artykułu, jaka ukazała się w czasopiśmie),

c) w przypadku artykułów w czasopiśmie elektronicznym: PDF z ostateczną wersją artykułu lub link do otwartego tekstu dostępnego w Internecie,

d) oświadczenie o afiliacji

książka / rozdział 

a) strona tytułowa książki,

b) stronę zawierającą informacje o autorze/redaktorze książki, wydawcy, roku wydania, miejscu wydania i numerze ISBN,

c) spis treści,

d) pierwsza i ostatnia strona rozdziału,

e) ostatnia strona książki z tekstem (w przypadku monografii),

f) w przypadku monografii w wersji elektronicznej: PDF z ostateczną wersją publikacji lub link do otwartego tekstu dostępnego w Internecie,

d) oświadczenie o afiliacji

wystawa / koncert 

a) autor/ -rzy (artyści, kompozytorzy, inni),

b) tytuł/temat wystawy/koncertu,

c) data (DD-MM-RRRR),

d) miejsce;

praca artystyczna

a) autor/ -rzy,

b) tytuł pracy,

c) rodzaj (film, fotografia, obraz, grafika, utwór muzyczny),

d) data powstania/premiery (DD-MM-RRRR),

e) miejsce;

recenzja

a) tytuł recenzowanego dzieła,

b) autor publikacji,

c) autor recenzji,

d) tytuł czasopisma,

e) tom,

f) numer,

g) rok wydania,

h) zajęte strony

Publikacje, które ukazały się wyłącznie w wersji elektronicznej, wymagają przekazania adresu internetowego dokumentu i źródła, w którym zostały opublikowane, a także DOI (o ile publikacja posiada taki identyfikator).


Formaty

Publikacje zamieszczone w Internecie są kodowane w różnych formatach. Przeglądanie pełnych tekstów w bazie możliwe jest po zainstalowaniu odpowiednich programów. Poniżej zamieszczamy linki umożliwiające pobranie tzw. wtyczek (czytników najczęściej występujących w bazie formatów).

Format Opis Pliki do pobrania
format DjVu Format o wysoce efektywnej metodzie kompresji obrazu. Czytniki tego formatu są udostępniane za darmo przez amerykańską firmę LizardTech Inc.

Posiada rozszerzenie *.djvu lub *.djv

DjVu [Windows]
DjVu [Linux]
format pdf Format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych. Stworzony i promowany przez firmę Adobe Systems. Czytniki tego formatu są udostępniane za darmo przez firmy: Adobe, Foxit itp.

Posiada rozszerzenie *.pdf

Adobe Reader PL 6.0 [Windows 98/Me]
Adobe Reader PL 8.0 [Windows XP/Vista]
Foxit Reader 3.0
format 7zip Pliki skompresowane należy rozpakować z pomocą programu archiwizującego. Popularnym, darmowym programem w tej kategorii jest 7-Zip. [GNU LGPL]. Charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem kompresji generowanych plików (we własnym formacie 7z). Obsługuje ponadto formaty: ZIP, CAB, RAR, ARJ, GZIP, BZIP2, TAR, CPIO, RPM i DEB.

Kompresja / Dekompresja (rozpakowywanie) plików z rozszerzeniem: .7z, .zip, .gzip, .gz, .bzip2, .tar

Dekompresja (tylko): .arj, .cab, .chm, .cpio, .deb, .dmg, .hfs, .iso, .lzh, .lzma, .msi, .nsis, .rar, .rpm, .udf, .wim, .xar, .z

7-ZIP
format ghost64 Pliki z rozszerzeniem .ps można otworzyć z pomocą itnterpretera języka opisu strony PostScript oraz plików w formacie Portable Document Format. W tym celu konieczne jest zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania. Proponujemy program darmowy Ghostscript, pozwala on na odczyt plików zapisanych w języku PostScript, a następnie ich konwersję do wielu formatów rastrowanych oraz Portable Document Format [.pdf] lub wydruk na drukarkach nie obsługujących PostScriptu. Ghostscript, Ghostview and GSview
format html Hipertekstowy język znaczników stosowany do pisania stron WWW.

Posiada rozszerzenia *.html, *.htm

Przeglądarka internetowa

 


Literatura na temat bazy:

 

There is no translation available.


Biblioteka UŚ do tej pory wspierała Importerów Publikacji (będących oficjalnymi przedstawicielami jednostek/dyscyplin w bazie PBN) przekazując w latach 2015-2020 pliki .xml z wygenerowanymi z Bibliografii listami publikacji (artykuły, książki i rozdziały) oraz na bieżąco reagując na zmiany wprowadzane w bazie ministerialnej.

Wejście do PBN


Profil Instytucji to pakiet funkcjonalności Polskiej Bibliografii Naukowej uruchomiony w 2020 r. będący jedynym, oficjalnym miejscem wprowadzania danych o publikacjach (artykułach, książkach i rozdziałach), które będą brane pod uwagę w ocenie dyscyplin naukowych.

1. Systemy PBN oraz Polon omawiane są w 165 numerze Biuletynu EBIB dedykowanego bibliotekarzom i innym pracownikom polskich jednostek naukowych, związanych z naukową sprawozdawczością.


Profil Instytucji gromadzi informacje o monografiach, rozdziałach i artykułach. Na razie nie jest przewidziane rozszerzenie tej listy o inne rodzaje publikacji.


Od kwietnia 2016 r. rolę operatora systemu PBN oraz POL-index pełni Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. Wcześniej funkcję tę sprawowała firma Index Copernicus, która przejęła system od jego twórcy, którym jest ICM (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski).


Rozporządzenie parametryzacyjne z 22 lutego 2019 r. zakłada bieżące przekazywanie danych do systemów ministerialnych.


Importer Publikacji to osoba w jednostce naukowej odpowiedzialna za dorobek zgromadzony w Profilu Instytucji. Ze względu na oficjalny charakter Profilu oraz wagę sprawozdań uprawnienia dla osób wprowadzających dane w imieniu jednostki naukowej muszą wynikać ze stosownego upoważnienia udzielonego na piśmie przez kierownika jednostki naukowej. Aby otrzymać rolę Importera Publikacji należy zwrócić się w tej sprawie do Administratora podmiotu w POL-on. Więcej o roli Importera w systemie Pomocy PBN.


Do czasu uruchomienia pierwszej wersji PBN 2.0 Importer Publikacji, oprócz wgrania do Modułu pliku .xml otrzymanego z Biblioteki UŚ, musiał sprawdzać każdy rekord pod względem poprawności danych oraz uzupełnić brakujące informacje. Przede wszystkim były to informacje o:


Biblioteka UŚ na podstawie "Zarządzenia nr 63 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach."  w latach 2015-2020 generowała z Bibliografii Dorobku Pracowników UŚ pliki .xml dla Importerów Publikacji na Wydziałach. Biblioteka pełni funkcje doradcze i informacyjne dla wszystkich użytkowników PBN oraz SEDN. Działania BUŚ obejmują w szczególności szkolenia Importerów, konsultacje z Dyrekcjami Instytutów, współpracę z jednostkami administracji UŚ.

2. Szczegóły związane z rolą Biblioteki UŚ zostały omówione w artykule System bibliograficzny Uniwersytetu Śląskiego jako źródło danych referencyjnych dla systemów informacyjnych uczelni i państwa / Aleksandra E. Adamczyk, Michał Tomaszek, Andrzej Koziara.// Forum Bibl. Med. - 2016, nr 1, s. 167-178 . Materiał był prezentowany na XXXIV Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych ”Biblioteka przyszłości” (Białystok, 29 czerwca - 1 lipca 2016 r.).


Na dzień 04.06.2020 r. OPI nie udostępnia żadnej formy masowego importu danych z systemów lokalnych do Profilu Jednostki. W trakcie prac nad PBN 2.0 uruchomiono dedykowane API.


Biblioteka nigdy nie przekazywała danych do Modułu Repozytoryjnego PBN.


 • 24 lutego 2015 r. - ukazuje się Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015 poz. 249). Zgodnie z art. 9 tej ustawy Jednostki naukowe [...] wprowadzą do Systemu Informacji o Nauce dane i informacje, o których mowa w art. 4cust. 3 i 10 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Dane i informacje wprowadza się za okres od dnia 1 stycznia 2013 r.
 • 8 kwietnia 2015 r. - zmiana operatora technicznego bazy PBN, zostaje nim Index Copernicus International. IC przejęła system od jego twórcy, którym jest ICM (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski).
 • Ukazuje się "Zarządzenie nr 63 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie dokumentowania i upowszechniania dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach". Bibliografia Dorobku Pracowników UŚ staje się źródłem informacji o publikacjach dla systemów uczelnianych oraz ministerialnych.
 • Programowaniem i testowaniem procedury eksportowej, umożliwiającej wyrzut danych z Bibliografii Dorobku Pracowników UŚ do PBN, zajęły się: firma Max Elektronik (twórca systemu na którym oparta jest Bibliografia), Biblioteka UŚ oraz pracownicy Pionu Dyrektora ds. Informatyzacji UŚ.
 • W kwietniu 2015 r. zgodnie z zasadami przyjętymi przez operatora PBN Biblioteka UŚ w porozumieniu z Działem Nauki zainicjowała powołanie Menadżerów PBN w jednostkach naukowych Uniwersytetu Śląskiego.
 • 25 maja 2015 r. - wchodzi w życie Ustawa o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 249).
 • W czerwcu 2015 r. nasilają się kłopoty z działaniem systemu PBN. Baza była co kilka dni zamykana co utrudniało prace nad testowaniem procedury eksportowej z Bibliografii Dorobku.
 • 4 lipca 2015 r. - wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz.U. 2015 poz. 944 ze zm.) zawierające szczegółowy zakres danych dla poszczególnych typów publikacji, jak również terminy ich przesyłania do systemu.
 • 10 lipca 2015 r. - ukazuje się Komunikat w sprawie terminu wprowadzania danych i informacji do Systemu Informacji o Nauce w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”. W Komunikacie tym Sekretarz Stanu prof. Marek Ratajczak informuje, że po upływie ww. terminu [czyli nakazanego ustawą terminu przekazania danych - 25 sierpnia 2015 r.] nadal będzie możliwe uzupełnianie i korygowanie wprowadzonych informacji, a MNiSW planuje przeprowadzenie analizy procesu wprowadzania danych po rozpoczęciu roku akademickiego 2015/2016.
 • Całkowite wyłączenie PBN między 17 lipca a 06 sierpnia 2015 r. w związku z koniecznością dostosowania PBN do Rozporządzenia z 4 lipca.
 • Do 6 sierpnia 2015 r. - funkcjonuje jedynie „stara” wersja PBN (później nazwana Modułem Repozytoryjnym PBN), która nie uwzględnia możliwości wpisania nowych informacji zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym systemu.
 • 7 sierpnia 2015 r. (okres urlopowy) zostaje ogłoszone powstanie Modułu Sprawozdawczego, który ma służyć jako miejsce składania sprawozdań jednostek naukowych.
 • Biblioteka UŚ zawiadamia o sytuacji władze Uczelni i Dział Nauki, oraz zwraca uwagę na konieczność powołania przez kierowników jednostek tzw. Importerów Publikacji. Letni termin wprowadzenia zmian w PBN uniemożliwił władzom UŚ natychmiastowy kontakt z kierownikami Wydziałów. W Bibliotece rozpoczynają się prace nad nową procedurą przekazywania danych do PBN zgodną ze zmienionym standardem pliku importowego (.xml).
 • 25 sierpnia 2015 r. - graniczna data przekazania pierwszej partii danych (za lata 2013-2015) do Polskiej Bibliografii Naukowej (trzy miesiące od uprawomocnienia się Ustawy o finansowaniu nauki).
 • Operator PBN decyduje o zamknięciu wersji testowej Modułu Sprawozdawczego dla osób niebędących Importerami.
 • 29 września 2015 r. - pierwsze szkolenie pt. „Polska Bibliografia Naukowa w kontekście obowiązków sprawozdawczych jednostek naukowych na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Systemu Informacji o Nauce 2015”. Warszawa (prowadzenie: Index Copernicus International).
 • Biblioteka prowadzi szkolenia dla ponad 50 osób wyznaczonych jako Importerzy Publikacji w jednostkach UŚ (terminy: 07.10., 12.10, 15.10, 27.10.). W połowie miesiąca następuje pierwszy eksport plików .xml dla Importerów do wgrania, uzupełnienia i zamknięcia w Module Sprawozdawczym - ponad 9 tysięcy tytułów z lat 2013-2014 oraz 2015.
 • 12 października 2015 r. - drugie szkolenie pt. „Polska Bibliografia Naukowa w kontekście obowiązków sprawozdawczych jednostek naukowych na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Systemu Informacji o Nauce 2015”. Warszawa (prowadzenie: Index Copernicus International). Po raz pierwszy pojawia się informacja o konieczności „zatwierdzenia sprawozdania” co jest formalnym potwierdzeniem jego złożenia w PBN-S.
 • 30 października 2015 r. - data złożenia pierwszego sprawozdania za okres 1 stycznia 2013 - 30 września 2015 r. do PBN-S. Wszystkie jednostki naukowe UŚ zdążyły zamknąć sprawozdania w terminie.
 • 30 stycznia 2016 r. - data złożenia drugiego sprawozdania za okres 1 października - 31 grudnia 2015 r. Wszystkie jednostki naukowe UŚ zdążyły zamknąć sprawozdania w terminie.
 • Do maja 2016 r. łączna liczba artykułów, monografii i rozdziałów z monografii wyeksportowanych z Bibliografii Dorobku i przesłanych Importerom Publikacji wyniosła ponad 13 tysięcy tytułów w pięciu "transzach".
 • 11 marca 2016 r. - ukazuje się Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz.U. 2016, poz. 309). Zgodnie z tym rozporządzeniem zmieniono częstotliwość składania przez jednostki z kwartalnej na półroczną. Określono w nim również daty składania sprawozdań na: 31 sierpnia (dane za okres 1 stycznia - 30 czerwca) i 28 lutego (dane za okres 1 lipca - 31 grudnia).
 • 1 kwietnia Index Copernicus informuje, że nie będzie dłużej operatorem technicznym systemu PBN.
 • 8 kwietnia - zmiana operatora technicznego PBN, zostaje nim Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy.
 • 4-23 kwietnia 2016 r. - zamknięcie PBN w związku ze zmianą operatora technicznego.
 • 25 kwietnia OPI uruchamia środowisko testowe z zestawem dwóch aplikacji: dotychczasowej aplikacji PBN rozszerzonej o nowe funkcje oraz nowej aplikacji sprawozdawczej.
 • 28-29 czerwca - OPI organizuje szkolenie "Techniczne aspekty wprowadzania danych do nowego Modułu Sprawozdawczego PBN", 28-29 czerwca 2016 r..
 • 5 lipca - uruchomienie produkcyjnej wersji dwóch aplikacji do wprowadzania danych do Modułu: klasycznej, wzbogaconej o nowe funkcje (https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/) oraz całkiem nowej (https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/).
 • 1 sierpnia - operator systemu informuje Importerów o nowej interpretacji przepisów dostarczonej przez MNiSW. Według niej w opisach rekordów rozdziałów z monografii należy uzupełnić informacje o redaktorach monografii - zarówno w rekordach wprowadzanych na bieżąco jak i już zamkniętych w sprawozdaniach.
 • 31 sierpnia - data złożenia trzeciego sprawozdania (dane za okres 1 stycznia - 30 czerwca). Wszystkie jednostki naukowe UŚ zamknęły sprawozdania w terminie.
 • 27-28 października OPI organizuje szkolenie "Techniczne aspekty dostosowania systemów POL-on i PBN do przepisów kompleksowej oceny jednostek naukowych za lata 2013-2016".
 • 27 grudnia 2016 r. ukazuje się "Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych"
 • 13 stycznia 2017 r. OPI publikuje "Podręcznik użytkownika - Ankieta jednostek w systemie PBN" i informuje, że w związku z tym, że Rozporządzenie w sprawie kategoryzacji określa szereg danych niezbędnych w procesie oceny, ale nieprzechowywanych dotąd w systemie PBN, konieczne będzie uzupełnienie tych danych w nowym widoku specjalnym systemu. Podano wstępnie daty nowych szkoleń z obsługi systemu PBN.
 • 24 i 26 stycznia 2017 r. odbywa się szkolenie Ankieta jednostki za lata 2013–2016 wraz z przedstawieniem modułu do obsługi ankiety jednostki w systemie PBN.
 • 17 lutego na środowisku produkcyjnym nowej aplikacji PBN udostępniony zostaje Moduł Danych do Ankiety Jednostki w PBN wraz z dedykowanym podręcznikiem użytkownika.
 • 3 marca OPI informuje o rozpoczęciu procesu codziennej archiwizacji danych między godziną 0:30 a 03:00. W tym czasie rekordy nie będą dostępne do edycji. Dodano możliwość ręcznego zablokowania publikacji do archiwum.
 • 13 marca następuje awaria systemu na skutek której jednostki tracą część aktualnych informacji o publikacjach w PBN. Po wdrożeniu działań naprawczych następuje konieczność przywracania utraconych danych z kopii znajdujących się w nowej aplikacji środowiska testowego.
 • 23 marca w celu usprawnienia pracy w PBN dodano nowe funkcjonalności m.in. możliwość tworzenia kopii zapasowych na żądanie, ujednolicanie autorów, ręczne archiwizowanie zablokowanych tytułów.
 • 27 marca MNiSW ogłasza komunikat o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej przez jednostki naukowe lub uczelnie. Nowy termin to 21 kwietnia 2017 r.
 • 21 kwietnia jednostki naukowe UŚ zamykają ankiety jednostek w PBN.
 • 30 czerwca na aplikacji klasycznej PBN operator systemu wyłącza Moduł Sprawozdawczy. Od tego momentu sprawozdawanie dorobku odbywa się tylko na nowszej aplikacji.
 • Na początku lipca pojawia się nowa odsłona portalu PBN. w której dodano m.in.: Moduł Analityczny, nowy panel wyszukiwania bez zalogowania, cytowania z Crossref, możliwość dodania informacji o ORCID.
 • 2 października w nowej aplikacji PBN zaimplementowano nowe funkcjonalności (m.in. nowe raporty z pracy w systemie, Moduł Analityczny dla czasopism, rozszerzone API, zmieniono przekazywanie danych o osobach przez system POL-on - w nowszej wersji pojawią się doktoranci ) oraz przeprowadzono masową archiwizację publikacji. W tym dniu aplikacja była wyłączona.
 • 14 grudnia wprowadzono Regulamin użytkowania serwisu PBN oraz możliwość wgrywania pełnych tekstów publikacji.
 • Od 15 do 19 marca 2018 r. nastapiła przerwa techniczna (m.in. masowa archiwizacja danych, odświeżenie indeksów).
 • W lipcu 2018 r. wprowadzone zostały zmiany podnoszące poziom bezpieczeństwa korzystania z gromadzonych przez system danych oraz poprawienie czytelności wybranych interfejsów systemu: zmieniono sposób użycia klucza do uwierzytelniania w API, w nowej aplikacji PBN zmieniono interfejsy aktualności i API, dodano opcję powiązania konta użytkownika PBN z odpowiednim profilem osoby z wykazów osób systemu POL-on.
 • Od 1 stycznia 2019 r. kontakt z zespołem wsparcia użytkowników systemów PBN i POL-index będzie się odbywał wyłącznie za pośrednictwem systemu zgłoszeń, zrezygnowano z adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 •  W lutym 2019 pojawia się Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.
 • 19 lipca 2019 r. na stronie WWW PBN pojawia się komunikat o planowanych zmianach w systemie PBN : o konieczności wprowadzenia nowej wersji PBN 2.0, zamknięciu Modułu Repozytoryjnego PBN, integracji z ORCID, informacja o masowym zasilaniu PBN 2.0 poprzez dedykowane API oraz nowych polach w Module Sprawozdawczym PBN. Zapowiedziano, że wraz ze zmianami opracowane zostaną materiały mające na celu pomoc w interpretacji nowych pól i przebiegu procesu.
 • 23 lipca 2019 r. Aktualizacja regulaminu serwisu PBN i POL-index.
 • 17 października 2019 r. Korespondecja z OPI przypominająca, że zgodnie z zapisami Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, podmioty naukowe mają czas do 31 marca 2020 roku na uzupełnienie danych wymaganych przez nowowprowadzone przepisy. 
 • 20 stycznia 2020 r. pojawia się Wersja testowa systemu PBN 2.0 o nazwie Alpha. PBN 2.0 Alpha jest pierwszym wydaniem systemu PBN 2.0 i odzwierciedla rzeczywiste funkcje systemu w zakresie dodawania publikacji.
 • 17 lutego 2020 r. korespondencja z OPI podejmująca tematy: migracjI danych z PBN MS do PBN 2.0, zadań do wykonania w procesie migracji oraz roli Importera Publikacji dla całego podmiotu.
 • 20 lutego OPI informuje o udostępnieniu wersji testowej narzędzia Hub Migracyjny, którego zadaniem jest przeprowadzenie wszystkich podmiotów przez proces migracji danych z Modułu Sprawozdawczego PBN do PBN 2.0.
 • 4 marca pojawia się Hub Migracyjny - wersja produkcyjna.
 • 17 marca publikowana zostaje wersja produkcyjna systemu PBN 2.0 w trybie do odczytu. Udostępniona wersja systemu pozwala na przeglądanie danych gromadzonych w systemie PBN Moduł Repozytoryjny oraz zapoznanie się z funkcjonalnościami systemu PBN 2.0.
 • 28 kwietnia - ostatni dzień pracy w narzędziu Hub Migracyjny.
 • 29 kwietnia -wyłączenie wszystkich elementów ekosystemu PBN Moduł Sprawozdawczy. Tym samym Moduł Sprawozdawczy kończy swoje funkcjonowanie.
 • 18 maja udostępniona została wersja produkcyjna systemu PBN 2.0. System dostarcza Profil Autora, czyli funkcjonalności dla autorów indywidualnych, oraz Profil Instytucji zawierający pakiet funkcjonalności dla podmiotów.
 • 24 lipca - OPI udostępnił w wersji produkcyjnej systemu możliwości filtrowania i wyszukiwania publikacji w Profilu Instytucji (autor, rok, dyscyplina, rodzaj publikacji). Oprócz ręcznego wprowadzani nowego dorobku lub uzupełniania braków w istniejących rekordach modułu repozytoryjnego istnieje też możliwość doładowania publikacji w wersji jaką mieliśmy w Hubie Migracyjnym – jednak ta opcja uniemożliwia późniejszą edycję tytułu.
 • 24 września - udostępnienie wersji demonstracyjnej aplikacji SEDN (https://sedn-demo.opi.org.pl/) – narzędzia do obsługi procesu ewaluacji jakości działalności naukowej podmiotów. Jak wyjaśnia OPI: konta użytkowników, które powstaną w wersji demo będą przeniesione na środowisko produkcyjne (styczeń 2022); przez ten czas aplikacja będzie pracować na aktualnych danych pochodzących z głównej aplikacji POL-on i PBN. Aktualizacja danych nie będzie tak częsta jak na docelowym środowisku produkcyjnym; zakres funkcjonalności będzie sukcesywnie poszerzany; będzie można symulować w SEDN dobór osiągnięć do zestawienia najbardziej optymalnego zestawienia danych ewaluowanych.
 • 25 września : Szkolenie SEDN 09.11.2020r „Nowa aplikacja ekosystemu POL-on”.
 • 25 stycznia 2021 r. : Nowa wersja SEDN DEMO v0.0.1.
 • 11 lutego : Nowa wersja SEDN DEMO v0.0.2 (hotfix).
 • 19 lutego z przyczyn technicznych odsunięto na późniejszy termin wdrożenie wersji systemu, która miała rozpocząć proces dobowej aktualizacji danych.

 

There is no translation available.


Zgodnie z decyzją MNiSW każdy pracownik prowadzący działalność naukową musi posiadać profil System ORCID. Profil ten można uzupełnić m.in. o informację dotyczącą dorobku publikacyjnego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska naukowego macierzystej Uczelni Biblioteka UŚ wdrożyła nowszą wersję narzędzia do tworzenia bibliografii umożliwiającego eksport publikacji (artykuły, książki oraz rozdziały) do formatu umożliwiającego wgranie do ORCID dorobku znajdującego się w bazie.

Pliki .bib generowane są na zamówienie i przesyłane do zainteresowanych razem z instrukcją wgrywania oraz edycji w obrębie systemu ORCID. Zalogowany użytkownik ma możliwość samodzielnego pobrania wszystkich lub wybranych publikacji do pliku i wgrania go do ORCID

Kontakt w tej sprawie: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .


Jest to otwarta i bezpłatna platforma utrzymująca rejestr unikalnych identyfikatorów dla naukowców i instytucji z całego świata, bez względu na reprezentowaną dyscyplinę. Wdrażany od 2012 r. ORCID pozwala na jednoznaczną identyfikację pracowników nauki i ich dorobku publikacyjnego w obrębie specjalistycznych baz danych, repozytoriów oraz serwisów społecznościowych. W przeciwieństwie do identyfikatorów stosowanych lokalnie w elektronicznych źródłach informacji (np. ResearcherID w Web of Science Core Collection) jest narzędziem uniwersalnym pozwalającym na zintegrowanie w obrębie jednego systemu kompletu danych na temat prowadzonej działalności naukowo-badawczej.


Zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej" każdy pracownik prowadzący działalność naukową składając wymagane oświadczenia (m.in. o dyscyplinie) musi posiadać profil w ORCID.


Informację o publikacjach można wprowadzić do ORCID na kilka sposobów:

• przez integrację z bazami danych (m.in. Scopus, Web of Science, MLA International Bibliography, CrossRef),
• przez ręczne dodanie poszczególnych tytułów,
• przez import plików otrzymanych z Biblioteki UŚ lub samodzielnie wygenerowanych z bazy OPUS.


Bibliografia:

There is no translation available.


Dane do Portalu Pracownika dotyczące publikacji pobierane tylko i wyłącznie z bazy OPUS. Biblioteka UŚ zgodnie z załącznikiem do pisma Prorektora ds. Badań Naukowych z dnia 17 lipca 2018 r. przypisała punktację do artykułów, książek i rozdziałów opublikowanych w latach 2017-2019. Punktacja z lat wcześniejszych jest widoczna wybiórczo i służy celom statystycznym i poglądowym.

Wejście do Portalu Pracownika


Jest to system wewnętrzny Uczelni - logowanie odbywa się poprzez wprowadzenie loginu i hasła w Centralnym Systemie Uwierzytelniania Uniwersytetu Śląskiego (CAS). Portal został wdrożony pod koniec 2016 r. jako jeden z Systemów Informatycznych Uniwersytetu Śląskiego.


Celem Portalu jest umożliwienie kierownikom jednostek monitorowanie postępów podległych im naukowców, w obszarach takich jak:

 • dorobek publikacyjny (wraz z rankingami oraz danymi pobieranymi z PBN),
 • działalność badawczo-rozwojowa (informacja o zadeklarowanych dyscyplinach wiedzy),
 • projekty wynalazcze,
 • projekty badawcze oraz wnioski o granty,
 • informacja o widzialności w Sieci (konta ORCID, Google Scholar, ResearchGate).

Serwis Portal Pracownika umożliwia przeglądanie zarówno publikacji znajdujących się w bazie OPUS jak i wyświetlania danych z innych źródeł (np. ORCID). Opisy publikacji wprowadzonych lub zmodyfikowanych w bazach źródłowych po dacie ostatniej aktualizacji (wyświetlanej w portalu) pojawią się dopiero po aktualizacji następnej.


W związku z multiplikowaniem części danych o osiągnięciach pobieranych z PBN przez system RAD-on informacje w zakładce nie będą wyświetlane. Informacji o Profilu Instytucji oraz Profilu Autora w PBN mogą udzielić osoby w Biurach Ewaluacji i Obsługi Instytutów pełniące rolę Importerów Publikacji PBN.


Za wykaz projektów wynalazczych odpowiada Biuro Rzeczników Patentowych UŚ (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Dane są wyświetlane bezpośrednio z USOS. Jeżeli chodzi o dane dot. projektów uzyskanych w zewnętrznych procedurach konkursowych to należy kontaktować się z z Działem Nauki (krajowe projekty badawcze): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub z Działem Projektów (projekty zagraniczne). Dane z SAP są pobierane w poniedziałek.

There is no translation available.

 Portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym OPUS

 

Usługi dedykowane pracownikom UŚ
OPUS
(wejście do bazy)

PORTAL
PRACOWNIKA

PBN

ZGŁASZANIE
DOROBKU
(e-ZGŁOSZENIE)

ORCID

Repozytorium
Re-BUŚ

Q & A KONTAKT
Wykaz jednostek rejestrujących publikacje w Bibliografii Dorobku UŚ (OPUS)