CINIBA - Konkurs na esej: CINiBA - biblioteka otwarta na świat!

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
previous arrow
next arrow
Slider
There is no translation available.

maszyna do pisaniaCINiBA - biblioteka otwarta na świat!

Biblioteka – mikro i makrokosmos jednocześnie, świat na wyciągniecie ręki, eklektyczne, różnorodne, mieniące się różnymi barwami uniwersum. Jakie są współczesne książnice? Jaką rolę wypełniają i jak wpisują się w tkankę miasta?

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka – wspólna książnica dwóch katowickich uczelni – Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego obchodzi w tym roku dziesięciolecie istnienia. Z perspektywy Centrum miniona dekada stanowiła czas wpisywania się w przestrzeń miasta, zaznaczania i konstytuowania swojej obecności w sercu kampusu akademickiego, w katowickiej Strefie Kultury, tworzącym się wzdłuż bulwarów Rawy Mieście Nauki, czy na mapie Śląska. Był to czas nieustannych starań na rzecz wspierania nauki i kultury, wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom Czytelników, ich indywidualnych ścieżek rozwoju. Jako „biblioteka otwarta”, a zatem gościnna, komfortowa, bezpieczna, CINiBA zabiegała o to, by tworzyć dla użytkowników miejsce przyjazne, tak w przestrzeni fizycznej, jak i duchowej.

CINiBA – biblioteka dla świata. CINiBA – świat w bibliotece. Myśl ta wyraża się metaforycznie w CINiB-owym ekslibrisie identyfikującym książnicę i stanowi jej misję.

Jak rozumiesz wyrażenie „biblioteka otwarta na świat”? Jak rolę Centrum postrzegają użytkownicy biblioteki? Jak książnica prezentuje się w przestrzeni miasta, regionu, kraju, świata? Jaka powinna być biblioteka przyszłości i jaki kierunek winna wyznaczyć sobie CINiBA?

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie na esej, który pomoże odpowiedzieć na powyższe pytania. Możesz skupić się na jednym zagadnieniu lub sformułować szkic stanowiący swoisty rekonesans wymienionych tematów. Mile widziane będzie także zaproponowanie własnej perspektywy – pamiętaj jednak o haśle przewodnim konkursu, jakim jest „CINiBA – biblioteka otwarta na świat”. Z wielkim zainteresowaniem zapoznamy się z wszelkimi nadesłanymi tekstami. Na prace czekamy do 31 maja 2022 r. Wymogi techniczne i edytorskie zamieszczone są w poniższym regulaminie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 czerwca 2022 r.

Powodzenia!


Regulamin konkursu:

I. Organizator konkursu

Konkurs jest prowadzony przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu. Organizatorem jest Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, ul. Bankowa 11a, 40-007 Katowice, tel. 32 786 50 00, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II. Adresaci konkursu

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby pełnoletnie z wyłączeniem pracowników CINiB-y oraz pracowników systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W przypadku chęci zgłoszenia przez osobę niepełnoletnią wymagana jest zgoda opiekuna prawnego.

III. Nagrody

Jury konkursu przyzna następujące nagrody:

I miejsce: nagroda rzeczowa – edukacyjna gra planszowa, zestaw trzech książek i CINiB-owych promocyjnych gadżetów
II miejsce: zestaw dwóch książek i CINiB-owych promocyjnych gadżetów
III miejsce: książka i zestaw CINiB-owych promocyjnych gadżetów

Informujemy, że nie ma możliwości wymiany nagród rzeczowych na pieniężne.

IV. Czas trwania konkursu

Konkurs rozpoczyna się dnia 04.05.2022 r., godz. 7.00  i trwać będzie do 31.05.2022 r., godz. 15.00. Decyduje data i godzina nadesłania zgłoszenia mailowego. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne skutkujące niedostarczeniem maila w wyznaczonym czasie.

V. Zasady konkursu

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest zapoznanie się z regulaminem i respektowanie jego zasad.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 3. W konkursie udział wezmą wyłącznie prace dotąd nigdzie nie publikowane i nie będące zwycięzcami innych konkursów.
 4. Uczestnik konkursu zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora nadesłanej pracy do celów promocyjnych, wydawniczych i informacyjnych zgodnych z działalnością Organizatora.
 5. Dane osobowe (imię i nazwisko, dane kontaktowe) powinny zostać zamieszczone w treści zgłoszenia mailowego.
 6. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę konkursową.
 7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie cudzych praw autorskich przez Uczestników konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa na Uczestnikach konkursu.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 06.06.2022 r. O wynikach zdecyduje jury w składzie: prof. dr hab. Dariusz Pawelec, dyrektor Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, dr Katarzyna Wyszyńska, koordynator zespołu ds. promocji i organizacji wydarzeń w CINiB-ie, Anna Szumiec, zespół ds. promocji i organizacji wydarzeń w CINiB-ie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany członków Jury w przypadku zaistnienia okoliczności zewnętrznych niezależnych od Organizatora.
 9. Informacje o wynikach konkursu będą dostępne na stronie internetowej: www.ciniba.edu.pl.
 10. Zwycięzcy konkursu będą powiadomieni pocztą elektroniczną. Pozostali uczestnicy nie będą powiadamiani.
 11. Laureaci zobowiązani są do potwierdzenia osobistego odbioru nagrody lub wskazanie adresu, na który nagrody zostaną przesłane.
 12. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem przez zgłaszającego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, dane osobowe podane w pracy konkursowej). Dane osobowe będą przetwarzane przez Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką:
  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 dotyczącego ochrony danych osobowych (dalej: „RODO”) w celu: realizacji konkursu, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców konkursu, wysyłania informacji związanych z konkursem – przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu nie dłużej niż do 30 czerwca 2022 r.;
  - w zakresie ochrony praw własności intelektualnej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO gdy jest to niezbędne z uwagi na prawnie uzasadniony interes Organizatora zapewnienia możliwości do korzystania z praw na dobrach niematerialnych – przez czas niezbędny, nie dłuższy niż czas trwania tych praw.
 13. Bez podania powyższych danych nie będzie możliwe uczestnictwo zgłaszającego w konkursie.
 14. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, ul. Bankowa 11a, 40-007 Katowice.
 15. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, na zasadach określonych w RODO. Dane mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym na rzecz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej usługi objętych klauzulą poufności. Przetwarzanie danych uczestników konkursu zostanie zakończone, gdy cel, dla którego dane zostały zebrane przestanie być aktualny. Szczegóły zawarte są Polityce prywatności.
VI. Wymogi techniczne i edytorskie:
 1. Praca musi być przygotowana w edytorze tekstowym, czcionka Times New Roman (wielkość czcionki 12, marginesy 2,5 cm, odstępy między wierszami 1,5). Objętość tekstu nie może przekroczyć 1 strony maszynopisu (tj. do 1800 znaków ze spacjami). Praca powinna być przesłana drogą mailową na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. W tytule maila należy wpisać: ESEJ 2022, w treści wiadomości należy koniecznie podać imię i nazwisko autora.
 2. Do konkursu przyjmowane będą tylko te prace, które zostaną prawidłowo zredagowane i nadesłane w nieprzekraczalnym terminie: do 31.05.2022 r. do godz. 15.00 (decyduje godzina zarejestrowania odbioru maila w skrzynce Organizatora: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
 3. Prace, które nie spełniają ww. wymogów, nie będą uwzględniane w konkursie.

Udostępnij