Bazy w układzie dziedzinowym

Tryb dostępu: online UŚ, online UE

Zdalny dostęp: HAN UŚ, Proxy UE

Wejście do bazy: Library, Information Science & Technology Abstracts

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) jest bazą bibliograficzno-abstraktową indeksującą ponad 600 tytułów czasopism oraz książki, raporty naukowe i inne publikacje z takich dziedzin jak bibliotekoznawstwo, klasyfikacja, katalogowanie, zarządzanie informacją, wyszukiwanie informacji, bibliometria i inne. Zakres chronologiczny bazy sięga połowy lat sześćdziesiątych.

Tryb dostępu: online UŚ i UE

Tryb dostępu: online UŚ, online UE

Zdalny dostęp: HAN UŚ, Proxy UE

Wejście do bazy: Emerald Insight

Dostęp z komputerów sieci UE oraz zdalnie (Proxy UE):
Platforma Emerald Insight oferuje dostęp do elektronicznych wersji czasopism naukowych z zakresu: księgowości, finansów i zagadnień prawnych, ekonomii i polityki socjalnej, zarządzania edukacją, zarządzania opieką zdrowotną, zarządzania informacją i wiedzą, innowacji i przedsiębiorstw, umożliwiając korzystanie z pełnych  tekstów 309 czasopism. W ramach subskrypcji Biblioteka UE otrzymuje prawa archiwizacyjne do dwóch kolekcji Operations, Logistics & Quality oraz Business Management and Strategy. Pełna kolekcja Premier nie posiada praw archiwizacyjnych, czyli w kolejnym roku kalendarzowym, w przypadku braku decyzji o kontynuacji subskrypcji, dostęp do tych tytułów nie będzie możliwy.

Dostęp z komputerów UŚ oraz zdalnie (HAN UŚ):
Baza umożliwia dostęp do pełnych tekstów wybranych czasopism z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Dostęp nie obejmuje najnowszych roczników (od 2019 r.).

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: Polska Bibliografia Bibliologiczna

Baza rejestruje piśmiennictwo z zakresu bibliologii obejmująca następujące dyscypliny i zagadnienia: ogólne i teoretyczne zagadnienia bibliotekoznawstwa i bibliologii, informację naukową i dokumentację, bibliografię, struktury i dzieje książki, czasopiśmiennictwo, wytwarzanie książki, rozprowadzanie książki, księgarstwo, estetykę książki, ekslibrisy, bibliotekarstwo, użytkowanie książki.

Tryb dostępu: Wolny dostęp

Wejście do bazy: Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera

System obejmuje wszystkie części Bibliografii Polskiej Estreicherów w postaci już dostępnych kopii oryginalnych stronic poszczególnych tomów do korzystania za pomocą elektronicznego indeksu haseł, będącego na ukończeniu oraz zawiera bazy danych przetwarzające materiał całej, to jest staropolskiej, dziewiętnastowiecznej i chronologicznej części Bibliografii (rozwijane stopniowo).

Tryb dostępu: online UŚ, online UE

Zdalny dostęp: HAN UŚ, Proxy UE

Wejście do bazy: Journal Citation Reports

Baza służy do oceny czasopism naukowych, tworzona w oparciu o cytowania publikowanej literatury w obrębie nauk ścisłych, społecznych i technicznych. Analizowane cytowania pochodzą z ponad 21 tys. światowych czasopism naukowych.

Tryb dostępu : online UŚ i UE, zasięg chronologiczny : 1970-

Zdalny dostęp: HAN UŚ, Proxy UE

Agricola: wejście do bazy

Baza danych z zakresu rolnictwa i nauk przyrodniczych opracowywana przez US National Agricultural Library (NAL). Zawiera ponad 4,8 mln opisów bibliograficznych artykułów z czasopism, monografii, prac doktorskich, patentów, raportów technicznych i in. wprowadzanych od 1970 roku na bieżąco. Zakres tematyczny bazy to wszystkie aspekty nauk rolniczych i dyscyplin pokrewnych.

Wolny dostęp

BRENDA: wejście do bazy

BRENDA jest bazą danych dotyczącą enzymów. Tworzona jest przez Instytut Biochemii Uniwersytetu w Kolonii i udostępniana nieodpłatnie środowisku naukowemu.

Tryb dostępu: online UŚ, online UE

Zdalny dostęp: HAN UŚ, Proxy UE

Wejście do bazy: GreenFILE

Baza GreenFILE koncentruje się na zagadnieniach pozytywnego i negatywnego wpływu człowieka na środowisko, między innymi dotyczących globalnego ocieplenia, gospodarki odpadami, alternatywnych źródeł energii i wielu innych problemów. Baza indeksuje czasopisma naukowe, a także dokumenty rządowe i raporty. Obecnie zawiera ponad 538000 rekordów bibliograficznych z abstraktami i 5800 rekordów pełnotekstowych.

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: Taylor & Francis – Biological, Earth, Environmental & Food Sciences

Dostęp obejmuje kilkadziesiąt czasopism elektronicznych z zakresu biologii, nauk o środowisku i nauk o ziemi. Aby uzyskać dostęp tylko do pełnych tekstów w ramach prenumeraty wykupionej przez Uniwersytet Śląski należy na liście wyników zaznaczyć opcję “Only show content I have full access to”.

Tryb dostępu : online UŚ, online UE

Zdalny dostęp: HAN UŚ, Proxy UE

Wejście do bazy: BIOSIS Citation Index

Baza bibliograficzna z zakresu biologii, nauk o życiu i pokrewnych. Wejście do bazy przez platformę Web of Science (zakładka: All Databases).

Tryb dostępu : online UŚ, online UE

Zdalny dostęp: HAN UŚ, Proxy UE

Wejście do bazy: Zoological Record

Baza Zoological Record to najstarsza baza obejmująca wszystkie aspekty biologii zwierząt, paleobiologii, taksonomii. Obejmuje szeroki zakres tematyczny od bioróżnorodności przez środowisko po nauki weterynaryjne.

Wejście do bazy przez platformę Web of Science (zakładka: All Databases).

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: Biodiversity Heritage Library

Biblioteka cyfrowa BHL oferuje dostęp do ponad 120 tys. publikacji obejmujących 41 milionów stron. Jest współtworzona przez 28 instytucji z całego świata.

The Biodiversity Heritage Library (BHL) to konsorcjum bibliotek botanicznych i bibliotek historii naturalnej współpracujących w celu zdigitalizowania i upowszechnienia w otwartym dostępie kolekcji literatury dotyczącej bioróżnorodności.

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: AGRIS

International System for Agricultural Science and Technology (AGRIS) to bibliograficzno-abstraktowa baza tworzona od 1970 r. przez Food and Agriculture Organization of the United Nations. Obejmuje zagadnienia dotyczące rolnictwa, przemysłu spożywczego, inżynierii rolniczej, leśnictwa i rybołówstwa, hydrologii, zasobów naturalnych i ochrony środowiska. Informacje o polskich publikacjach opracowywane są przez Centralną Bibliotekę Rolniczą oraz kilkanaście ośrodków naukowych i akademickich. Zawiera ponad 13,5 miliona rekordów, jest aktualizowana kwartalnie.

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: AGRO

Bibliograficzno-abstraktowa baza danych AGRO indeksująca artykuły z ponad 1100 polskich czasopism. Zakres tematyczny bazy to: nauki przyrodnicze i rolnicze oraz pokrewne, m. in.: weterynaria, gospodarka żywnościowa, gastronomia, ochrona środowiska, toksykologia, bromatologia, towaroznawstwo, agroturystyka, kultura fizyczna.

Tryb dostępu: online UŚ, online UE

Zdalny dostęp: HAN UŚ, Proxy UE

Wejście do bazy: Medline

Baza tworzona przez National Library of Medicine (USA) jest podstawowym źródłem informacji bibliograficznej z zakresu literatury biomedycznej. Zawiera dane bibliograficzne (w większości z abstraktami) z Index Medicus, Index to Dental Literature, International Nursing, a także z wielu innych źródeł. Indeksowanych jest ponad 5400 czasopism. Obecnie baza zawiera ponad 11 mln rekordów. Linki wbranych zasobów pełnotekstowych.

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: INIS

INIS (International Nuclear Information System) jest bazą danych dotyczącą pokojowego wykorzystania energii atomowej. Opracowywana jest przez International Atomic Energy Agency (IAEA). Główna tematyka to: energia nuklearna, inżynieria nuklearna, materiały promieniotwórcze, bezpieczeństwo atomowe, fizyka i chemia nuklearna, zastosowania energii nuklearnej, aspekty ochrony środowiska i inne. Baza zawiera ponad 3 mln rekordów, w tym 200 tys. dokumentów pełnotekstowych. Na tej samej stronie dodano dostęp do bazy Nuclear Science Abstracts.

Tryb dostępu: online UŚ, online UE

Zdalny dostęp: HAN UŚ, Proxy UE

Wejście do bazy: Nature

Od 1 września 2010 czasopismo Nature dostępne jest w ramach ogólnokrajowych licencji akademickich. Wcześniejsze roczniki (w wyborze) dostępne są w zbiorach CINIB-y.

Tryb dostępu: online UŚ, online UE

Zdalny dostęp: HAN UŚ, Proxy UE

Wejście do bazy: Science

Dostęp do czasopisma Science. Licencja umożliwia korzystanie z czasopisma od 1997 roku.

Tryb dostępu: online UŚ

Wejście do bazy: Polish Scientific Journals Database

Baza indeksuje artykuły z polskich czasopism naukowych z fizyki, chemii, medycyny, farmaceutyki oraz obszaru nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: IntechOpen

IntechOpen to baza książek publikowanych w modelu Open Access. Obecnie na platformie udostępnianych ponad 6,5 tys. książek z nauk ścisłych, nauk o życiu, nauk o zdrowiu czy nauk humanistycznych.

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Reaxys: wejście do bazy

Zawiera komplet danych z baz CrossFire Belstein, CrossFire Gmelin oraz Patent Chemistry Database. Zakres tematyczny bazy obejmuje głównie chemię i dyscypliny pokrewne, w tym reakcje chemiczne, substancje chemiczne, własności substancji chemicznych i ich pomiar.

Dane pochodzą z następujących źródeł:

 • czasopism chemicznych (od 1771 roku – na bieżąco) z zakresu chemii organicznej, nieorganicznej i metaloorganicznej
 • światowych publikacji patentowych z zakresu chemii organicznej (od 1869 do 1980 roku)
 • anglojęzycznych publikacji patentowych (od 1976 roku – na bieżąco) głównie z zakresu chemii organicznej, biocydów, agrochemii, barwników.

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: ChemSpider

ChemSpider jest bazą gromadzącą informację o związkach chemicznych. Zapewnia dostęp do milionów struktur chemicznych i stanowi jedno z najbogatszych źródeł informacji chemicznej. Opisy i struktury związków chemicznych uzupełnione są m.in. danymi bibliograficznymi (z linkami do pełnych tekstów) i informacją patentową. ChemSpider – pomoc online

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: Układ okresowy pierwiastków

Interaktywny układ okresowy pierwiastków przygotowany i udostępniony przez Royal Society of Chemistry.

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: American Chemical Society

Uniwersytet Ślaski przystąpił do konsorcjum czasopism elektronicznych wydawanych przez American Chemical Society. Uczestnicy konsorcjum mają dostęp do wszystkich czasopism ACS w tym:

 • do 34 tytułów w pakiecie Web Editions obejmującym roczniki od 1996 roku włącznie
 • do pakietu ACS Legacy Archives zawierającym pozostałe roczniki archiwalne do 1995 roku.

Tryb dostępu: online UŚ, online UE

Zdalny dostęp: HAN UŚ, Proxy UE

Wejście do bazy: Nature

Od 1 września 2010 czasopismo Nature dostępne jest w ramach ogólnokrajowych licencji akademickich. Wcześniejsze roczniki (w wyborze) dostępne są w zbiorach CINIB-y.

Tryb dostępu: online UŚ, online UE

Zdalny dostęp: HAN UŚ, Proxy UE

Wejście do bazy: Science

Dostęp do czasopisma Science. Licencja umożliwia korzystanie z czasopisma od 1997 roku.

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: BazTech

Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych jest tworzona przez 23 biblioteki akademickie i instytuty naukowe. Baza obejmuje polską literaturę z zakresu inżynierii, techniki oraz nauk ścisłych i ochrony środowiska (w wyborze). Zawiera opisy bibliograficzne wraz ze streszczeniami z ponad 760 tytułów od 1998 roku. Rejestruje artykuły z: wybranych czasopism i zeszytów naukowych wydawanych przez 22 biblioteki akademickie i ośrodków inte, materiałów konferencyjnych z w/w wydawnictw.

W bazie danych można wyszukiwać informacje o: czasopismach – według fragmentu tytułu lub wydawcy, artykułach z czasopism – według słów z tytułu, słów kluczowych, nazwisk autorów, tytułu czasopisma, roku, typu i języka publikacji.

BazTech rozwija się w kierunku bazy cytowań i bazy pełnotekstowej. Do opisów artykułów opublikowanych od 2006 r. dodawane są bibliografie załącznikowe. Na podstawie odrębnych umów z wydawcami czasopism rekordy uzupełniane są o pełne teksty artykułów.

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: INIS

INIS (International Nuclear Information System) jest bazą danych dotyczącą pokojowego wykorzystania energii atomowej. Opracowywana jest przez International Atomic Energy Agency (IAEA). Główna tematyka to: energia nuklearna, inżynieria nuklearna, materiały promieniotwórcze, bezpieczeństwo atomowe, fizyka i chemia nuklearna, zastosowania energii nuklearnej, aspekty ochrony środowiska i inne. Baza zawiera ponad 3 mln rekordów, w tym 200 tys. dokumentów pełnotekstowych. Na tej samej stronie dodano dostęp do bazy Nuclear Science Abstracts.

Tryb dostępu: online UŚ, online UE

Zdalny dostęp: HAN UŚ, Proxy UE

Wejście do bazy: Derwent Innovations Index

Baza udostępnia informacje patentowe oraz cytowania od 2010 r. Dostępne są dane z następujących dziedzin: chemia, elektronika, inżynieria.

Wejście do bazy przez platformę Web of Science (zakładka: All Databases).

Tryb dostępu: online UE, Biblioteka Specjalistyczna UE

Zdalny dostęp: Proxy UE

Wejście do bazy: ABI/INFORM Dateline

Baza oferuje bieżący dostęp do pełnych tekstów artykułów z ponad 170 lokalnych i regionalnych publikacji biznesowych ze  Stanów Zjednoczonych i Kanady. W bazie można znaleźć informacje na temat badań związanych z zatrudnieniem, pakietami socjalnymi i kompensacyjnymi, lokalnych biznesów i przemysłu, strategii korporacji, fuzji firm, przejmowania firm, rozwoju biznesów, trendów marketingowych, nowych produktów oraz wpływu lokalnych przepisów legislacyjnych na biznes.

Tryb dostępu: online UE, Biblioteka Specjalistyczna UE

Zdalny dostęp: Proxy UE

Wejście do bazy: ABI/INFORM Global

Baza zawiera abstrakty i artykuły z czasopism, magazynów i gazet. Zakres tematyczny: ekonomia, zarządzanie, marketing i reklama, finanse, zasoby ludzkie, informatyka, informacje o ponad 60 tys. firm. W ramach bazy dołączono serwis gospodarczy EIU ViewsWire, zawierający najnowsze informacje o najważniejszych wydarzeniach w życiu gospodarczym poszczególnych krajów, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na całość gospodarki światowej. Oprócz tego użytkownicy serwisu otrzymują stały dostęp do najnowszych wskaźników gospodarczych i finansowych oraz do przygotowywanych “na gorąco” analiz i prognoz, umożliwiających m.in. określanie stopnia ryzyka w dokonywaniu operacji finansowych. Najprostszą metodą poruszania się po serwisie jest wybranie interesującego nas kraju i przejrzenie materiałów pogrupowanych w sześciu kategoriach: polityka, gospodarka, biznes, finanse i przepisy gospodarcze. Są to następujące raporty: Business, Economy, Finance, Politics, Regulations, RiskWire. Serwis ten przegląda się z poziomu Publikacje wpisując jego nazwę (EIU ViewsWire) w oknie wyszukiwawczym.

Tryb dostępu: online UE, Biblioteka Specjalistyczna UE

Zdalny dostęp: Proxy UE

Wejście do bazy: ABI/INFORM Trade & Industry

Baza daje bieżący dostęp do pełnych tekstów ponad 750 wiodących czasopism dotyczących handlu i różnych gałęzi przemysłu oraz wielu wiodących tytułów biznesowych.

Tryb dostępu: online UE

Zdalny dostęp: Proxy UE

Wejście do bazy: OECDiLibrary

Baza oferuje dostęp do wszystkich elektronicznych publikacji OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Użytkownicy znajdą tu wszystkie książki, raporty, roczniki, dokumenty robocze, periodyki i bazy danych tworzone w ramach OECD. Tematyka publikacji jest bardzo szeroka i obejmuje takie dziedziny jak: rolnictwo, edukację, podatki, energię atomową, ekologię, technologie in-formacyjne, rozwój obszarów wiejskich i miejskich, źródła i metody statystyczne, zagadnienia społeczne, migracje, zdrowie itp.

Tryb dostępu: online UE

Zdalny dostęp: Proxy UE

Wejście do bazy: Oxford Journals – Economics and Finance

Kolekcja obejmuje 32 tytuły:

 • American Journal of Agricultural Economics
 • American Law and Economics Review
 • Applied Economic Perspectives and Policy
 • Cambridge Journal of Economics
 • Cambridge Journal of Regions, Economy and Society
 • Capital Markets Law Journal
 • CESifo Economic Studies
 • Contributions to Political Economy
 • European Review of Agricultural Economics
 • European Review of Economic History
 • IMA Journal of Management Mathematics
 • Industrial and Corporate Change
 • Journal of African Economies
 • Journal of Competition Law & Economics
 • Journal of Economic Geography
 • Journal of European Competition Law & Practice
 • Journal of Financial Econometrics
 • Journal of International Economic Law
 • Oxford Economic Papers
 • Oxford Review of Economic Policy
 • Review of Asset Pricing Studies
 • Review of Corporate Finance Studies
 • Review of Environmental Economics and Policy
 • Review of Finance
 • Socio-Economic Review
 • The Journal of Law, Economics, and Organization
 • The Quarterly Journal of Economics
 • The Review of Economic Studies
 • The Review of Financial Studies
 • The World Bank Economic Review
 • The World Bank Research Observer
 • Trusts & Trustees

Tryb dostępu: online UŚ, online UE

Zdalny dostęp: HAN UŚ, Proxy UE

Wejście do bazy: Cambridge University Journals

Licencja obejmuje dostęp do pełnych tekstów wybranych czasopism z zakresu nauk społecznych i humanistycznych zgrupowanych w kolekcji HSS (nauki humanistyczne i społeczne) wydawanych przez Cambridge University Press. Tytuły objęte prenumeratą są zaznaczone na zielono.

Wykaz czasopism objętych prenumeratą: CUP Lista tytułów

Tryb dostępu: online UE

Zdalny dostęp: Proxy UE

Wejście do bazy: EMIS Intelligence Region

Serwis zawiera informacje dotyczące rynków wschodzących i obejmuje swoim zasięgiem około 60 krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Azji, Ameryki Łacińskiej, Afryki oraz Bliskiego Wschodu. Skupia kilkaset publikacji zawierających cenne wiadomości ekonomiczne, finansowe i polityczne. Użytkownicy mają dostęp do pełnych tekstów artykułów prasowych (Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, Wprost, Newsweeka i in.) i agencyjnych, sprawozdań finansowych spółek, notowań giełdowych, statystyk oraz danych makroekonomicznych, uzyskanych bezpośrednio ze znaczących źródeł informacji krajowych i międzynarodowych. Dodatkowymi atutami  EMIS są obszerne archiwa od roku 1995, baza daje ponadto duże możliwości poszukiwań i wielopłaszczyznową informację.

 • Aktualności – teksty napływających w trybie ciągłych doniesień agencji informacyjnych, artykułów prasowych,
 • Firmy – informacje o firmach, sprawozdania finansowe spółek publicznych i niepublicznych (Notoria, Monitor Polski B), notowania giełdowe, statystyki, dane dotyczące konkurencji, odbiorców i dostawców, jak również potencjalnych celów inwestycyjnych, analizy podmiotów krajowych, europejskich i amerykańskich,
 • Sektory – raporty i analizy branżowe,
 • Makroekonomia – analizy danych makroekonomicznych, uzyskiwane z wiodących źródeł informacji krajowych i międzynarodowych, pozwalają na wnikliwą i staranną ocenę bieżącej oraz przyszłej sytuacji gospodarczej,
 • Rynki finansowe – informacje dotyczące rynku kapitałowego i pieniężnego,
 • Prawo – pełne teksty Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Gazety Prawnej od 1998 roku,
 • Analizy – pełne teksty analiz firm, sektorów oraz  źródła analityczne dotyczące tych obszarów,
 • Źródła – wszystkie dostępne w serwisie czasopisma, gazety i inne publikacje.

Wyjście z serwisu poprzez opcję Wylogowanie z systemu.

Tryb dostępu: Biblioteka Specjalistyczna UE

Wejście do bazy: EIKON Refinitiv

EIKON Refinitiv to platforma do analizy rynków finansowych i towarowych. EIKON zawiera różnego typu wskaźniki finansowe z ponad 175 krajów, dotyczące papierów wartościowych, akcji, obligacji, funduszy powierniczych i inwestycyjnych oraz instrumentów pochodnych. W bazie znajdują się też dane i prognozy makroekonomiczne. Z zasobów tych korzystać można na jednym stanowisku w Czytelni Multimedialnej Biblioteki Specjalistycznej (ul. Bogucicka 5). Z powodu dużego zainteresowania dostępem do bazy, prosimy o wcześniejsze umówienie sesji pod nr tel. (32) 257 73 46.

Tryb dostępu: online UŚ, online UE

Zdalny dostęp: HAN UŚ, Proxy UE

Wejście do bazy: Emerald Insight

Dostęp z komputerów sieci UE oraz zdalnie (Proxy UE):
Platforma Emerald Insight oferuje dostęp do elektronicznych wersji czasopism naukowych z zakresu: księgowości, finansów i zagadnień prawnych, ekonomii i polityki socjalnej, zarządzania edukacją, zarządzania opieką zdrowotną, zarządzania informacją i wiedzą, innowacji i przedsiębiorstw, umożliwiając korzystanie z pełnych  tekstów 309 czasopism. W ramach subskrypcji Biblioteka UE otrzymuje prawa archiwizacyjne do dwóch kolekcji Operations, Logistics & Quality oraz Business Management and Strategy. Pełna kolekcja Premier nie posiada praw archiwizacyjnych, czyli w kolejnym roku kalendarzowym, w przypadku braku decyzji o kontynuacji subskrypcji, dostęp do tych tytułów nie będzie możliwy.


Dostęp z komputerów UŚ oraz zdalnie (HAN UŚ):
Baza umożliwia dostęp do pełnych tekstów wybranych czasopism z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Dostęp nie obejmuje najnowszych roczników (od 2019 r.).

Tryb dostępu : online UŚ, online UE

Zdalny dostęp: HAN UŚ, Proxy UE

Wejście do bazy: Business Source Ultimate

Baza danych z zakresu ekonomii, zarządzania, marketingu, finansów, biznesu. Indeksuje ponad 1300 czasopism dziedzinowych, większość z dostępem pełnotekstowym. Zasięg chronologiczny zróżnicowany – zdarzają się tytuły XIX-wieczne. Oprócz czasopism baza zawiera materiały między innymi z książek, informatorów, statystyk, konferencji, raportów. Korzystanie z baz na platformie EbscoHost – film instruktażowy

Tryb dostępu: Biblioteka Specjalistyczna UE

Zdalny dostęp: Proxy UE

Wejście do bazy: Notoria

Baza zawierająca zaktualizowany, ujednolicony format sprawozdań finansowych dla wszystkich spółek  notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – raportującymi zgodnie z polskimi jaki i międzynarodowymi standardami rachunkowości.

Baza oferuje dostęp m.in. do:

 • ujednoliconych sprawozdań finansowych MSR/MSSF
 • raportów finansowych
 • informacji o emisjach oraz pozostałych operacjach na akcjach
 • bieżących i historycznych informacji o strukturze akcjonariatu
 • przedstawicieli zarządów i rad nadzorczych wraz z życiorysami
 • komunikatów ESPI i EBI
 • notowań giełdowych
 • kalendarium wydarzeń

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: Reaxys

Zakres tematyczny bazy obejmuje głównie chemię i dyscypliny pokrewne, w tym reakcje chemiczne, substancje chemiczne, własności substancji chemicznych i ich pomiar.
Dane pochodzą z następujących źródeł:

 • czasopism chemicznych (od 1771 roku – na bieżąco) z zakresu chemii organicznej, nieorganicznej i metaloorganicznej
 • światowych publikacji patentowych z zakresu chemii organicznej (od 1869 do 1980 roku)
 • anglojęzycznych publikacji patentowych (od 1976 roku – na bieżąco) głównie z zakresu chemii organicznej, biocydów, agrochemii, barwników.

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: BazEkon

BazEkon jest bieżącą, adnotowaną bibliografią zagadnień ekonomicznych i pokrewnych opartą na zawartości wiodących polskich periodyków naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów, a także instytucji naukowych, również pozarządowych.

Od 2004 roku rekordy bibliograficzne artykułów z czasopism punktowanych zawierają wykaz literatury cytowanej przez autora. W przypadku serii wydawniczych dotyczy to wszystkich artykułów wprowadzonych od 2004 roku. Zasięg chronologiczny bazy od 1992 roku.

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: BazEkon-Cytowania

Polska baza cytowań z ekonomii i nauk pokrewnych. Zawiera 300 tys. dokumentów oraz prawie 4300 tys. przypisów bibliograficznych.

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: Polskie Piśmiennictwo Ekonomiczne

Baza rejestruje literaturę z zakresu ekonomii i nauk pokrewnych od czasów najdawniejszych do 1939 roku. Zawiera również odnośniki do wersji elektronicznych dzieł ekonomicznych dostępnych w Bibliotece Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz innych polskich bibliotekach cyfrowych.

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Baza abstraktowo-pełnotekstowa z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Indeksuje artykuły ukazujące się czeskich, węgierskich, polskich i słowackich czasopismach naukowych

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: Research Papers in Economics

Research Papers in Economics (RePEc) to projekt zmierzający do rozpowszechniania badań w ekonomii i naukach pokrewnych. Jego sercem jest zdecentralizowana bibliograficzna baza danych zawierająca informacje z dokumentów roboczych, artykułów, książek, rozdziałów i komponentów oprogramowania; dane pochodzą z ponad 160 archiwów i repozytoriów. Tworzona przez wolontariuszy (zarejestrowanych 35000 autorów) z ponad 80 krajów, zawiera 1,4 miliona rekordów.

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: EconBiz

Ekonomiczna baza danych stworzona przez German Research Foundation (DFG). Prace kontynuuje German National Library of Economics (ZBW) ze wsparciem EconBiz Advisory Board i partnerami.

EconBiz oferuje:

 • wyszukiwanie informacji w niemieckich i międzynarodowych bazach z dziedzin dotyczących ekonomii i zarządzania,
 • dostęp do pełnych tekstów w Sieci,
 • kalendarz wydarzeń w ekonomii i zarządzaniu,
 • darmowy serwis EconDesk wspierający wyszukiwanie (umożliwia uzyskanie pomocy poszukiwaniach za pośrednictwem poczty elektronicznej i czatu lub telefonicznie).

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: Central and Eastern European Online Library

CEEOL udostępnia zawartość prawie 2800 czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych dotyczących problematyki Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej wydawanych w Europie (chociaż na liście jest kilka tytułów z innych kontynentów). W zbiorze znajduje się obecnie około 700 czasopism polskich. Zasób czasopism jest stale wzbogacany. Tematyka indeksowanych periodyków: archeologia, antropologia, kultura i społeczeństwo, ekonomia, edukacja, sztuki piękne, historia, studia judaistyczne, prawo, literatura, językoznawstwo, filozofia, nauki polityczne, socjologia, studia slawistyczne, teatr, film, teologia, religioznawstwo.

Tryb dostępu: online UŚ, American Corner

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście: JSTOR

Uniwersytet Śląski wykupił prenumeratę do 6 kolekcji bazy JSTOR:

•    Arts & Sciences I – filozofia, nauki polityczne
•    Arts & Sciences II – archeologia, historia, nauki polityczne, studia klasyczne
•    Arts & Sciences III – historia sztuki, językoznawstwo i literaturoznawstwo, muzyka
•    Arts & Sciences V – historia sztuki, studia klasyczne, językoznawstwo i literaturoznawstwo, muzyka, filozofia
•    Arts & Sciences VII – archeologia, historia sztuki, studia klasyczne, historia, językoznawstwo i literaturoznawstwo, nauki polityczne
•    Arts & Sciences XII – nauki polityczne, psychologia, socjlogia, prawo, nauki o eduklacji, kryminologia, studia o Azji
•    Religion and Theology

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: Digital Loeb Classical Library

Digital Loeb Classical Library to pełnotekstowa baza danych najważniejszych dzieł starożytnej literatury greckiej i łacińskiej. Każde z nich przedstawione jest w dwóch wersjach: po lewej stronie oryginał, a po prawej – tłumaczenie na język angielski.

Baza została zakupiona ze środków POB4 w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”.

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: MLA International Bibliography

Baza danych opracowywana przez Modern Language Association of America, dotyczy zagadnień językoznawstwa współczesnego, literatury i etnografii. Zawiera dane pochodzące z ponad 4400 światowych czasopism i wydawnictw seryjnych, monografii, materiałów konferencyjnych, bibliografii i inne. Szeroki zakres tematyczny bazy obejmuje najważniejsze zagadnienia literackie i lingwistyczne jak: literatura narodowa, językoznawstwo, lingwistyka porównawcza, psycholingwistyka, socjolingwistyka, leksykologia, stylistyka, translacja, naturalne i sztuczne języki świata, teoria literatury, krytyka literacka, formy i gatunki literackie, folklor i inne.

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: MLA Directory of Periodicals

Baza danych opracowywana przez Modern Language Association of America. Katalog czasopism indeksowanych w MLA International Bibliography.

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: Polska Bibliografia Literacka (1989-2012)
Wejście do bazy: Polska Bibliografia Literacka (1989-2003) – nowa wersja

Polska Bibliografia Literacka to informacje o pisarzach literatury polskiej i obcej, teorii literatury, tematach i motywach literackich, nauczaniu literatury, teatrze, filmie, życiu literackim i teatralnym, polskich aktorach i reżyserach, informacje o książkach, artykułach, recenzjach, wywiadach, spektaklach, audycjach telewizyjnych i radiowych.

Roczniki 1944/45 – 1988 ukazały się w wersji papierowej. Ich zeskanowana wersja dostępna jest w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych.

Roczniki 2013-2016 – wersja w postaci plików PDF dostępna w Repozytorium Cyfrowych Instytutów Naukowych.

Tryb dostępu : online UŚ, online UE

Zdalny dostęp: HAN UŚ, Proxy UE

Wejście do bazy: Arts and Humanities Citation Index

Arts and Humanities Citation Index jest bazą bibliograficzną z zakresu nauk humanistycznych i sztuk pięknych, obejmującą ponad 25 dyscyplin m.in. sztukę, architekturę, historię, archeologię, literaturoznawstwo, językoznawstwo, folklor, filozofię, religię, teatr, film, radio/TV, muzykologię. Materiał gromadzony w bazie pochodzi z ponad 1800 najważniejszych światowych czasopism z zakresu nauk humanistycznych i są to artykuły, felietony wstępne, recenzje, noty, listy i in. Poza tym w bazie gromadzone są artykuły dotyczące dyscyplin humanistycznych ukazujące się w ponad 7000 czasopism interdyscyplinarnych. W sumie rocznie przybywa w bazie 100 000 nowych opisów bibliograficznych.

Arts and Humanities Citation Index może być wykorzystywany do wyszukiwania bibliografii prac naukowych osób lub zespołów badawczych, zawartości czasopism fachowych oraz przede wszystkim do wyszukiwania cytowań prac naukowych w artykułach zawartych w bazie.

Tryb dostępu : online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: L’Annee Philologique

Baza danych publikowana przez Societe Internationale de Bibliographie Classique, zawierająca opisy bibliograficzne i streszczenia z 1500 czasopism i materiałów konferencyjnych. Zakres tematyczny bazy obejmuje światowe publikacje dotyczące starożytności (grecka i łacińska literatura i językoznawstwo, wczesne teksty chrześcijańskie, historia starożytnej i Grecji i Rzymu, filozofia, sztuka, archeologia, religia, mitologia, muzyka, nauka). Chronologicznie baza obejmuje źródła dotyczące okresu dziejów od II wieku p.n.e. do V-VII wieku n.e. Obecnie baza zawiera woluminy 1-81 (1924-2010). Bazę można przeszukiwać według autora, słów z tytułu i abstraktu, według indeksu przedmiotowego, wydawcy i tytułu czasopisma.

Tryb dostępu: online UŚ, online UE

Zdalny dostęp: HAN UŚ, Proxy UE

Wejście do bazy: Cambridge University Journals

Licencja obejmuje dostęp do pełnych tekstów wybranych czasopism z zakresu nauk społecznych i humanistycznych zgrupowanych w kolekcji HSS (nauki humanistyczne i społeczne) wydawanych przez Cambridge University Press. Tytuły objęte prenumeratą są zaznaczone na zielono.

Wykaz czasopism objętych prenumeratą: CUP Lista tytułów

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: Sage Journals

to jeden z ważniejszych serwisów czasopism pełnotekstowych (zwłaszcza dla nauk społecznych i humanistycznych). W ramach prenumeraty dostępna jest kolekcja z zakresu humanistyki i nauk społecznych obejmująca ok. 800 periodyków z dostępem od 1999 roku.
Korzystanie z bazy – film instruktażowy

Link do szkolenia pt.: Choosing the right journal for your research article.

Tryb dostępu: online UŚ

Wejście do bazy: HAN UŚ

Wejście do bazy: Dictionary of Old English – Web Corpus

Dostęp: maj 2023 – maj 2024
The Dictionary of Old English Electronic Corpus to obszerny korpus zachowanego języka staroangielskiego, z wyjątkiem niektórych wariantów rękopisów poszczególnych tekstów.
Rozmiar: ok. 3 miliony bieżących słów staroangielskiego, ok. 1 milion bieżących słów po łacinie. Liczba tekstów/próbek: 3060 tekstów. Okres: ok. 600–1150

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy BazHum

BazHum to bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Projekt jest realizowany przez Muzeum Historii Polski. Jego celem jest utworzenie reprezentatywnej i wyczerpującej kolekcji tekstów naukowych i dydaktycznych, a także promocja dorobku polskiej myśli humanistycznej i społecznej.

W obecnej postaci BazHum gromadzi rozprawy, artykuły i artykuły recenzyjne opublikowane w wybranych polskich czasopismach z nauk humanistycznych i społecznych. Zawartość czasopism jest opracowana retrospektywnie – od początku ich ukazywania się do numerów bieżących. Lista czasopism umieszczonych w bazie będzie ulegała stopniowemu poszerzeniu. Zawartość bazy jest poszerzana o dane dotyczące recenzji, komunikatów i innych drobniejszych tekstów opublikowanych w wybranych czasopismach.

Część czasopism indeksowanych w BazHum jest dostępna pełnotekstowo w bazie Czasopisma humanistyczne.

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: Bibliografia Bara

Bibliografia Bara Kartoteka Bibliografii Literackiej Zawartości Czasopism Polskich XIX i XX wieku (do roku 1939) stanowi jedno z najważniejszych źródeł informacji bibliograficznej w zakresie historii literatury polskiej (a także recepcji literatur obcych w Polsce). Rozpoczęta w latach wojny z inicjatywy i pod kierunkiem doc. dra Adama Bara, prowadzona, uzupełniana i korygowana przez wiele lat, od roku 1954 znajduje się w Instytucie Badań Literackich PAN i tu jest udostępniana zainteresowanym. Ekscerpcja objęła łącznie ponad 2200 tytułów czasopism z kilkudziesięciu bibliotek, w tym wiele bardzo trudno dziś dostępnych lub zachowanych szczątkowo. Kartoteka jest sukcesywnie wprowadzana do bazy.

Udostępniona obecnie robocza wersja bazy danych obejmuje 150000 rekordów, odpowiada ona stanowi prac digitalizacyjnych z dnia 15 kwietnia 2014 r.

Tryb dostępu: Wolny dostęp

Wejście do bazy: Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera

System obejmuje wszystkie części Bibliografii Polskiej Estreicherów w postaci już dostępnych kopii oryginalnych stronic poszczególnych tomów do korzystania za pomocą elektronicznego indeksu haseł, będącego na ukończeniu oraz zawiera bazy danych przetwarzające materiał całej, to jest staropolskiej, dziewiętnastowiecznej i chronologicznej części Bibliografii (rozwijane stopniowo).

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Baza abstraktowo-pełnotekstowa z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Indeksuje artykuły ukazujące się czeskich, węgierskich, polskich i słowackich czasopismach naukowych.

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: Polska Bibliografia Wiedzy o Komiksie

Baza danych zawierająca informacje o publikacjach, dotyczących komiksu: artykułach, recenzjach, pracach naukowych, książkach, czasopismach itd., zarówno polskojęzycznych, jak i zagranicznych. Oprócz bibliografii na portalu prezentowane jest czasopismo “Zeszyty Komiksowe”, które ukazuje się od 2004 roku. Dodatkowo znaleźć można informacje o pracach magisterskich i doktorskich dotyczących tej tematyki.

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: Philosopher’s Index

Philosopher’s Index, bibliograficzna baza danych opracowywana przez Philosophers Information Center obejmuje wszystkie główne zagadnienia w obrębie nauk filozoficznych. W bazie indeksowanych jest ponad 680 czasopism naukowych publikowanych w 50 krajach oraz książki z zakresu 15 dyscyplin filozoficznych: estetyki, aksjologii, filozofii edukacji, epistemologii, etyki, filozofii historii, filozofii języka, logiki, metafizyki, antropologii, metafilozofii, filozofii politycznej, filozofii nauki, filozofii społecznej oraz filozofii religii.

Tryb dostępu: online UŚ, American Corner

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście: JSTOR

Uniwersytet Śląski wykupił prenumeratę do 6 kolekcji bazy JSTOR:

•    Arts & Sciences I – filozofia, nauki polityczne
•    Arts & Sciences II – archeologia, historia, nauki polityczne, studia klasyczne
•    Arts & Sciences III – historia sztuki, językoznawstwo i literaturoznawstwo, muzyka
•    Arts & Sciences V – historia sztuki, studia klasyczne, językoznawstwo i literaturoznawstwo, muzyka, filozofia
•    Arts & Sciences VII – archeologia, historia sztuki, studia klasyczne, historia, językoznawstwo i literaturoznawstwo, nauki polityczne
•    Arts & Sciences XII – nauki polityczne, psychologia, socjlogia, prawo, nauki o eduklacji, kryminologia, studia o Azji
•    Religion and Theology

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: Digital Loeb Classical Library

Digital Loeb Classical Library to pełnotekstowa baza danych najważniejszych dzieł starożytnej literatury greckiej i łacińskiej. Każde z nich przedstawione jest w dwóch wersjach: po lewej stronie oryginał, a po prawej – tłumaczenie na język angielski.

Baza została zakupiona ze środków POB4 w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”.

Wolny dostęp

PhilPapers wejście

Bibliograficzna baza danych z zakresu filozofii. Indeksuje ponad 700 czasopism z całego świata. Zawiera ponad 600 tys. rekordów, wiele z nich do pobrania w pełnym tekście.

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: Bibliografia Filozofii Polskiej (1896-1918)

Baza danych zawiera bibliografie osobowe Polaków publikujących w latach 1896-1918, a także autorów obcych i pisarzy dawnych, obecnych w polskiej literaturze filozoficznej tego okresu.

Tryb dostępu : online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: L’Annee Philologique

Baza danych publikowana przez Societe Internationale de Bibliographie Classique, zawierająca opisy bibliograficzne i streszczenia z 1500 czasopism i materiałów konferencyjnych. Zakres tematyczny bazy obejmuje światowe publikacje dotyczące starożytności (grecka i łacińska literatura i językoznawstwo, wczesne teksty chrześcijańskie, historia starożytnej i Grecji i Rzymu, filozofia, sztuka, archeologia, religia, mitologia, muzyka, nauka). Chronologicznie baza obejmuje źródła dotyczące okresu dziejów od II wieku p.n.e. do V-VII wieku n.e. Obecnie baza zawiera woluminy 1-81 (1924-2010). Bazę można przeszukiwać według autora, słów z tytułu i abstraktu, według indeksu przedmiotowego, wydawcy i tytułu czasopisma.

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: Central and Eastern European Online Library

CEEOL udostępnia zawartość prawie 2800 czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych dotyczących problematyki Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej wydawanych w Europie (chociaż na liście jest kilka tytułów z innych kontynentów). W zbiorze znajduje się obecnie około 700 czasopism polskich. Zasób czasopism jest stale wzbogacany. Tematyka indeksowanych periodyków: archeologia, antropologia, kultura i społeczeństwo, ekonomia, edukacja, sztuki piękne, historia, studia judaistyczne, prawo, literatura, językoznawstwo, filozofia, nauki polityczne, socjologia, studia slawistyczne, teatr, film, teologia, religioznawstwo.

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: Central and Eastern European Online Library

CEEOL udostępnia zawartość prawie 2800 czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych dotyczących problematyki Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej wydawanych w Europie (chociaż na liście jest kilka tytułów z innych kontynentów). W zbiorze znajduje się obecnie około 700 czasopism polskich. Zasób czasopism jest stale wzbogacany. Tematyka indeksowanych periodyków: archeologia, antropologia, kultura i społeczeństwo, ekonomia, edukacja, sztuki piękne, historia, studia judaistyczne, prawo, literatura, językoznawstwo, filozofia, nauki polityczne, socjologia, studia slawistyczne, teatr, film, teologia, religioznawstwo.

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: Sage Journals

to jeden z ważniejszych serwisów czasopism pełnotekstowych (zwłaszcza dla nauk społecznych i humanistycznych). W ramach prenumeraty dostępna jest kolekcja z zakresu humanistyki i nauk społecznych obejmująca ok. 800 periodyków z dostępem od 1999 roku.
Korzystanie z bazy – film instruktażowy

Link do szkolenia pt.: Choosing the right journal for your research article.

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: American Institute of Physics


Konsorcjum czasopism elektronicznych wydawanych przez American Institute of Physics i American Physical Society Czasopisma dostępne są z komputerów zlokalizowanych w sieci Uniwersytetu Śląskiego.

Dostęp do 9 tytułów (wraz z pełnym zakresem roczników archiwalnych) American Institute of Physics:

 • Applied Physics Letters
 • Chaos
 • Journal of Applied Physics
 • Journal of Chemical Physics
 • Journal of Mathematical Physics
 • Physics of Fluids
 • Physics of Plasmas
 • Review of Scientific Instruments Physics Today

Platforma Scitation zawiera także bazę SPIN, w której zgromadzono 2.25 mln streszczeń artykułów z wiodących czasopism fizycznych.

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: American Physical Society

Dostep do 7 tytułów American Physical Society:

 • Physical Review A,B,C,D,E
 • Physical Review Letters
 • Reviews of Modern Physics
 • Archiwum PROLA

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: Institute of Physics

Serwis oferuje dostęp do 64 czasopism elektronicznych z zakresu fizyki, matematyki i nauk o Ziemi.

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: INIS

INIS (International Nuclear Information System) jest bazą danych dotyczącą pokojowego wykorzystania energii atomowej. Opracowywana jest przez International Atomic Energy Agency (IAEA). Główna tematyka to: energia nuklearna, inżynieria nuklearna, materiały promieniotwórcze, bezpieczeństwo atomowe, fizyka i chemia nuklearna, zastosowania energii nuklearnej, aspekty ochrony środowiska i inne. Baza zawiera ponad 3 mln rekordów, w tym 200 tys. dokumentów pełnotekstowych. Na tej samej stronie dodano dostęp do bazy Nuclear Science Abstracts.

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: BazTech

Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych jest tworzona przez 23 biblioteki akademickie i instytuty naukowe. Baza obejmuje polską literaturę z zakresu inżynierii, techniki oraz nauk ścisłych i ochrony środowiska (w wyborze). Zawiera opisy bibliograficzne wraz ze streszczeniami z ponad 760 tytułów od 1998 roku. Rejestruje artykuły z: wybranych czasopism i zeszytów naukowych wydawanych przez 22 biblioteki akademickie i ośrodków inte, materiałów konferencyjnych z w/w wydawnictw.

W bazie danych można wyszukiwać informacje o: czasopismach – według fragmentu tytułu lub wydawcy, artykułach z czasopism – według słów z tytułu, słów kluczowych, nazwisk autorów, tytułu czasopisma, roku, typu i języka publikacji.

BazTech rozwija się w kierunku bazy cytowań i bazy pełnotekstowej. Do opisów artykułów opublikowanych od 2006 r. dodawane są bibliografie załącznikowe. Na podstawie odrębnych umów z wydawcami czasopism rekordy uzupełniane są o pełne teksty artykułów.

Tryb dostępu: online UŚ, online UE

Zdalny dostęp: HAN UŚ, Proxy UE

Wejście do bazy: Science

Dostęp do czasopisma Science. Licencja umożliwia korzystanie z czasopisma od 1997 roku.

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: ADS – SAO/NASA Astrophysics Data System

ADS obejmuje 3 bibliograficzne bazy danych zawierające ponad 10,5 miliona rekordów: Astronomy and Astrophysics, Physics oraz arXiv e-prints.

Oferuje darmowy dostęp do abstraktów oraz pełne teksty niektórych starszych artykułów w formatach .gif i .pdf. Szybkie i skuteczne wyszukiwanie informacji możliwe jest dzięki zaawansowanym systemom zapytań, opracowanym pod kątem zagadnień z dziedzin astronomii i fizyki: ADS Labs Integrated Search, Astronomy and Astrophysics Search, Physics and Geophysics Search, Science Education Search oraz arXiv Preprints Search (interfejs przeszukujący dokumenty opublikowane w arXiv e-print archive). ADS oferuje również bezpłatną możliwość zakładania “alertów” (myADS Update Service) opartych na predefiniowanych przez użytkownika warunkach wyszukiwania.

Baza zarządzana jest przez Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: SIMBAD

Baza danych obiektów astronomicznych spoza Układu Słonecznego (gwiazd, galaktyk, mgławic planetarnych, gromad, nowych i supernowych etc.) sporządzana i zarządzana przez Centre de Données astronomiques de Strasbourg (CDS) we Francji. Zawiera informacje o ponad 7 milionach obiektów skatalogowanych pod ponad 17 milionami nazw oraz ok. 10 milionów cytowań bibliograficznych.

Aladin sky atlas – interaktywna mapa zawierająca zdigitalizowane obrazy nieba, pozwalająca m.in. na dodawanie notatek z astronomicznych baz i katalogów. Dane są powiązane z informacjami pochodzącymi z serwisów  SIMBAD i VizieR.

VizieR Service – astronomiczny katalog gwiazd, galaktyk i innych obiektów we wszystkich zakresach widma. Zapewnia zoptymalizowany dostęp do biblioteki danych pochodzących z różnych źródeł m.in. Guide Star  Catalogs, USNO-A2, 2MASS last release.

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: IntechOpen

IntechOpen to baza książek publikowanych w modelu Open Access. Obecnie na platformie udostępnianych ponad 6,5 tys. książek z nauk ścisłych, nauk o życiu, nauk o zdrowiu czy nauk humanistycznych.

JSTOR

Tryb dostępu: online UŚ, American Corner

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście: JSTOR

Uniwersytet Śląski wykupił prenumeratę do 6 kolekcji bazy JSTOR:

•    Arts & Sciences I – filozofia, nauki polityczne
•    Arts & Sciences II – archeologia, historia, nauki polityczne, studia klasyczne
•    Arts & Sciences III – historia sztuki, językoznawstwo i literaturoznawstwo, muzyka
•    Arts & Sciences V – historia sztuki, studia klasyczne, językoznawstwo i literaturoznawstwo, muzyka, filozofia
•    Arts & Sciences VII – archeologia, historia sztuki, studia klasyczne, historia, językoznawstwo i literaturoznawstwo, nauki polityczne
•    Arts & Sciences XII – nauki polityczne, psychologia, socjlogia, prawo, nauki o eduklacji, kryminologia, studia o Azji
•    Religion and Theology

BazHum

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy BazHum

BazHum to bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Projekt jest realizowany przez Muzeum Historii Polski. Jego celem jest utworzenie reprezentatywnej i wyczerpującej kolekcji tekstów naukowych i dydaktycznych, a także promocja dorobku polskiej myśli humanistycznej i społecznej.

W obecnej postaci BazHum gromadzi rozprawy, artykuły i artykuły recenzyjne opublikowane w wybranych polskich czasopismach z nauk humanistycznych i społecznych. Zawartość czasopism jest opracowana retrospektywnie – od początku ich ukazywania się do numerów bieżących. Lista czasopism umieszczonych w bazie będzie ulegała stopniowemu poszerzeniu. Zawartość bazy jest poszerzana o dane dotyczące recenzji, komunikatów i innych drobniejszych tekstów opublikowanych w wybranych czasopismach.

Część czasopism indeksowanych w BazHum jest dostępna pełnotekstowo w bazie Czasopisma humanistyczne.

L’Annee Philologique

Tryb dostępu : online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: L’Annee Philologique

Baza danych publikowana przez Societe Internationale de Bibliographie Classique, zawierająca opisy bibliograficzne i streszczenia z 1500 czasopism i materiałów konferencyjnych. Zakres tematyczny bazy obejmuje światowe publikacje dotyczące starożytności (grecka i łacińska literatura i językoznawstwo, wczesne teksty chrześcijańskie, historia starożytnej i Grecji i Rzymu, filozofia, sztuka, archeologia, religia, mitologia, muzyka, nauka). Chronologicznie baza obejmuje źródła dotyczące okresu dziejów od II wieku p.n.e. do V-VII wieku n.e. Obecnie baza zawiera woluminy 1-81 (1924-2010). Bazę można przeszukiwać według autora, słów z tytułu i abstraktu, według indeksu przedmiotowego, wydawcy i tytułu czasopisma.

CEEOL – Central and Eastern European Online Library

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: Central and Eastern European Online Library

CEEOL udostępnia zawartość prawie 2800 czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych dotyczących problematyki Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej wydawanych w Europie (chociaż na liście jest kilka tytułów z innych kontynentów). W zbiorze znajduje się obecnie około 700 czasopism polskich. Zasób czasopism jest stale wzbogacany. Tematyka indeksowanych periodyków: archeologia, antropologia, kultura i społeczeństwo, ekonomia, edukacja, sztuki piękne, historia, studia judaistyczne, prawo, literatura, językoznawstwo, filozofia, nauki polityczne, socjologia, studia slawistyczne, teatr, film, teologia, religioznawstwo.

CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Baza abstraktowo-pełnotekstowa z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Indeksuje artykuły ukazujące się czeskich, węgierskich, polskich i słowackich czasopismach naukowych.

Cambridge University Press Journals

Tryb dostępu: online UŚ, online UE

Zdalny dostęp: HAN UŚ, Proxy UE

Wejście do bazy: Cambridge University Journals

Licencja obejmuje dostęp do pełnych tekstów wybranych czasopism z zakresu nauk społecznych i humanistycznych zgrupowanych w kolekcji HSS (nauki humanistyczne i społeczne) wydawanych przez Cambridge University Press. Tytuły objęte prenumeratą są zaznaczone na zielono.

Wykaz czasopism objętych prenumeratą: CUP Lista tytułów

Sage Journals

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: Sage Journals

to jeden z ważniejszych serwisów czasopism pełnotekstowych (zwłaszcza dla nauk społecznych i humanistycznych). W ramach prenumeraty dostępna jest kolekcja z zakresu humanistyki i nauk społecznych obejmująca ok. 800 periodyków z dostępem od 1999 roku.
Korzystanie z bazy – film instruktażowy

Link do szkolenia pt.: Choosing the right journal for your research article.

Digital Loeb Classical Library

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: Digital Loeb Classical Library

Digital Loeb Classical Library to pełnotekstowa baza danych najważniejszych dzieł starożytnej literatury greckiej i łacińskiej. Każde z nich przedstawione jest w dwóch wersjach: po lewej stronie oryginał, a po prawej – tłumaczenie na język angielski.

Baza została zakupiona ze środków POB4 w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”.

Bibliografia Historii Polskiej

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: Bibliografia Historii Polskiej

Elektroniczna wersja Bibliografii Historii Polskiej za lata 1980-2016.

Tryb dostępu: Wolny dostęp

Wejście do bazy: Film polski: wejście do bazy

Doskonałe źródło danych o polskich filmach, serialach, aktorach, reżyserach, nagrodach i wszystkich innych twórcach filmu.

Tryb dostępu: Wolny dostęp

Wejście do bazy: Internet Movie Database

The Internet Movie Database – utworzona w 1990 r. największa internetowa baza danych na temat światowej kinematografii i ludzi z nią związanych. Zawiera informacje o aktorach, reżyserach, scenarzystach, producentach, montażystach, operatorach, muzykach itd.

W bazie znajduje się ok. 3 milionów tytułów – w tym seriale telewizyjne – oraz informacje o ponad 6 milionach osób związanych z przemysłem filmowym na świecie.

Baza posiada również płatną część subskrypcyjną IMDbPro przeznaczoną dla profesjonalistów zajmujących się kinem. Umożliwia ona m.in. umieszczanie za roczną opłatą swojego profilu wraz z filmografią i zdjęciami oraz kontakt z agencjami reprezentującymi aktorów i reżyserów.

Po założeniu konta w bazie (także za pośrednictwem serwisów Amazon, Facebook lub Google) użytkownicy mogą m.in.: tworzyć listy tytułów (Watchlist), opracowywać i publikować własne rankingi, dodawać komentarze na tablicy wiadomości, pisać recenzje a także edytować część wpisów.

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: Central and Eastern European Online Library

CEEOL udostępnia zawartość prawie 2800 czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych dotyczących problematyki Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej wydawanych w Europie (chociaż na liście jest kilka tytułów z innych kontynentów). W zbiorze znajduje się obecnie około 700 czasopism polskich. Zasób czasopism jest stale wzbogacany. Tematyka indeksowanych periodyków: archeologia, antropologia, kultura i społeczeństwo, ekonomia, edukacja, sztuki piękne, historia, studia judaistyczne, prawo, literatura, językoznawstwo, filozofia, nauki polityczne, socjologia, studia slawistyczne, teatr, film, teologia, religioznawstwo.

Tryb dostępu: online UŚ, American Corner

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście: JSTOR

Uniwersytet Śląski wykupił prenumeratę do 6 kolekcji bazy JSTOR:

•    Arts & Sciences I – filozofia, nauki polityczne
•    Arts & Sciences II – archeologia, historia, nauki polityczne, studia klasyczne
•    Arts & Sciences III – historia sztuki, językoznawstwo i literaturoznawstwo, muzyka
•    Arts & Sciences V – historia sztuki, studia klasyczne, językoznawstwo i literaturoznawstwo, muzyka, filozofia
•    Arts & Sciences VII – archeologia, historia sztuki, studia klasyczne, historia, językoznawstwo i literaturoznawstwo, nauki polityczne
•    Arts & Sciences XII – nauki polityczne, psychologia, socjlogia, prawo, nauki o eduklacji, kryminologia, studia o Azji
•    Religion and Theology

Tryb dostępu: online UŚ, online UE

Zdalny dostęp: HAN UŚ, Proxy UE

Wejście do bazy: Cambridge University Journals

Licencja obejmuje dostęp do pełnych tekstów wybranych czasopism z zakresu nauk społecznych i humanistycznych zgrupowanych w kolekcji HSS (nauki humanistyczne i społeczne) wydawanych przez Cambridge University Press. Tytuły objęte prenumeratą są zaznaczone na zielono.

Wykaz czasopism objętych prenumeratą: CUP Lista tytułów

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: Sage Journals

to jeden z ważniejszych serwisów czasopism pełnotekstowych (zwłaszcza dla nauk społecznych i humanistycznych). W ramach prenumeraty dostępna jest kolekcja z zakresu humanistyki i nauk społecznych obejmująca ok. 800 periodyków z dostępem od 1999 roku.
Korzystanie z bazy – film instruktażowy

Link do szkolenia pt.: Choosing the right journal for your research article.

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: MLA International Bibliography

Baza danych opracowywana przez Modern Language Association of America, dotyczy zagadnień językoznawstwa współczesnego, literatury i etnografii. Zawiera dane pochodzące z ponad 4400 światowych czasopism i wydawnictw seryjnych, monografii, materiałów konferencyjnych, bibliografii i inne. Szeroki zakres tematyczny bazy obejmuje najważniejsze zagadnienia literackie i lingwistyczne jak: literatura narodowa, językoznawstwo, lingwistyka porównawcza, psycholingwistyka, socjolingwistyka, leksykologia, stylistyka, translacja, naturalne i sztuczne języki świata, teoria literatury, krytyka literacka, formy i gatunki literackie, folklor i inne.

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: Polska Bibliografia Literacka (1989-2012)
Wejście do bazy: Polska Bibliografia Literacka (1989-2003) – nowa wersja

Polska Bibliografia Literacka to informacje o pisarzach literatury polskiej i obcej, teorii literatury, tematach i motywach literackich, nauczaniu literatury, teatrze, filmie, życiu literackim i teatralnym, polskich aktorach i reżyserach, informacje o książkach, artykułach, recenzjach, wywiadach, spektaklach, audycjach telewizyjnych i radiowych.

Roczniki 1944/45 – 1988 ukazały się w wersji papierowej. Ich zeskanowana wersja dostępna jest w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych.

Roczniki 2013-2016 – wersja w postaci plików PDF dostępna w Repozytorium Cyfrowych Instytutów Naukowych.

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: Bibliografia Etnografii Polskiej

Baza obejmuje aktualnie publikacje wydane w latach 1986-2011 i będzie w miarę możliwości sukcesywnie uzupełniana w kolejnych latach. Zawiera stosunkowo kompletny dorobek naukowy i popularno-naukowy etnologów polskich (dzieła zwarte i artykuły) publikowany w kraju oraz częściowy zestaw artykułów publikowanych za granicą. Oprócz prac etnologów polskich, zarówno pracowników akademickich, muzealnych, jak tez pracowników upowszechniania kultury, indeksowano także:

 • prace o tzw. perspektywie antropologicznej mogące zainteresować etnologa, a pisane przez kulturologów, socjologów, historyków i reprezentantów innych nauk humanistycznych,
 • artykuły autorów obcych, które ukazywały się w publikacjach polskich i byty przeważnie pokłosiem organizowanych w Polsce etnologicznych konferencji naukowych,
 • prace etnologów/antropologów obcych, które były recenzowane w polskich czasopismach etnologicznych

Tryb dostępu: Czytelnia CINiBA

Allgemeines Künstlerlexikon Internationale Künstlerdatenbank (AKL – World Biographical Dictionary of Artists) zawiera:

 • pełnotekstowe artykuły z Allgemeinen Künstlerlexikon, Bde. 1-41,
 • pełny indeks do Thieme-Becker/Vollmer, Bde. 1-41 (znajduje się w księgozbiorze CINiB-y),
 • krótkie informacje biograficzne i bibliograficzne dotyczące artystów.

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Baza abstraktowo-pełnotekstowa z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Indeksuje artykuły ukazujące się czeskich, węgierskich, polskich i słowackich czasopismach naukowych.

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: Polska Bibliografia Wiedzy o Komiksie

Baza danych zawierająca informacje o publikacjach, dotyczących komiksu: artykułach, recenzjach, pracach naukowych, książkach, czasopismach itd., zarówno polskojęzycznych, jak i zagranicznych. Oprócz bibliografii na portalu prezentowane jest czasopismo “Zeszyty Komiksowe”, które ukazuje się od 2004 roku. Dodatkowo znaleźć można informacje o pracach magisterskich i doktorskich dotyczących tej tematyki.

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: MathSciNet

Elektroniczna baza danych obejmująca Mathematical Reviews (MR) oraz Current Mathematical Publications (CMP). Aktualnie baza zawiera ok. 3 mln rekordów i jest najbogatszym źródłem informacji bibliograficznych z zakresu matematyki i jej zastosowań. Obejmuje również zagadnienia z zakresu statystyki, inżynierii, fizyki matematycznej, biomatematyki, badań operacyjnych oraz komputerów. Do części artykułów dostęp pełnotekstowy (Springer, Elsevier, AMS).

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: BazTech

Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych jest tworzona przez 23 biblioteki akademickie i instytuty naukowe. Baza obejmuje polską literaturę z zakresu inżynierii, techniki oraz nauk ścisłych i ochrony środowiska (w wyborze). Zawiera opisy bibliograficzne wraz ze streszczeniami z ponad 760 tytułów od 1998 roku. Rejestruje artykuły z: wybranych czasopism i zeszytów naukowych wydawanych przez 22 biblioteki akademickie i ośrodków inte, materiałów konferencyjnych z w/w wydawnictw.

W bazie danych można wyszukiwać informacje o: czasopismach – według fragmentu tytułu lub wydawcy, artykułach z czasopism – według słów z tytułu, słów kluczowych, nazwisk autorów, tytułu czasopisma, roku, typu i języka publikacji.

BazTech rozwija się w kierunku bazy cytowań i bazy pełnotekstowej. Do opisów artykułów opublikowanych od 2006 r. dodawane są bibliografie załącznikowe. Na podstawie odrębnych umów z wydawcami czasopism rekordy uzupełniane są o pełne teksty artykułów.

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: Polska Matematyczna Biblioteka Cyfrowa

W ramach Biblioteki udostępniane są pełne teksty polskich czasopism i książek matematycznych lub związanych z matematyką. Dużą część kolekcji stanowią archiwalne numery czasopism matematycznych. Można wśród nich znaleźć historyczne już prace Stefana Banacha i innych słynnych matematyków związanych z przedwojenną Polską Szkołą Matematyczną. W skład biblioteki wchodzą również czasopisma, które już się nie ukazują; najstarszy dostępny tom został wydany w 1888 roku. Zamieszczamy również pełne teksty bieżących zeszytów.

Tryb dostępu: Wolny dostęp

Wejście do bazy: The European Digital Mathematics Library

Baza zawiera blisko 270 tys. artykułów i rozdziałów z książek z zakresu matematyki, 2,9 mln rekordów bibliograficznych z Zentralblatt. 98% artykułów opublikowanych jest na zasadach otwartego dostępu. W bazie wyszukiwać można także wg wzorów.

EuDML zawiera kolekcje z 14 europejskich bibliotek cyfrowych:

 • Instituto Superior Tecnico, Portugal
 • Universitié Joseph-Fourier, France
 • University of Birmingham, UK
 • FIZ: Fachinformationszentrum / Zentralblatt MATH
 • Masarykova univerzita, Czechy
 • Polska Matematyczna Biblioteka Cyfrowa
 • Consejo superior de investigaciones Scientíficas, Spain
 • Édition Diffusion Presse Sciences, Francja
 • Universidade de Santiago de Compostela, Hiszpania
 • BAS, Bułgaria
 • Matematickýústav AV CR Czechy
 • Ionian University, Grecja
 • Made Media Ltd, UK
 • Centre national de la recherche scientifique, Francja

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: The European Mathematical Information Service

Europejski Matematyczny Serwis Informacyjny rozwijany przez Europejskie Towarzystwo Matematyczne (EMIS) zawiera pełne teksty pism matematycznych R. Hamiltona oraz G. Riemanna oraz około 50 czasopism matematycznych wydawanych od roku 1997 do chwili obecnej. Ponadto oferuje materiały konferencyjne oraz wybrane monografie i konspekty wykładów, a także informacje o aktualnych wydarzeniach w europejskim środowisku matematycznym. Baza aktualizowana jest raz w miesiącu.

Tryb dostępu: online UŚ

Wejście do bazy: Project Euclid

Baza danych z zakresu matematyki i statystyki tworzona przez Cornell University Library. Baza zawiera ok. 2,5 miliona rekordów, w tym część w otwartym dostępie. Obecnie indeksuje ponad 100 czasopism.

Tryb dostępu: online UŚ, online UE

Zdalny dostęp: HAN UŚ, Proxy UE

Wejście do bazy: Medline

Baza tworzona przez National Library of Medicine (USA) jest podstawowym źródłem informacji bibliograficznej z zakresu literatury biomedycznej. Zawiera dane bibliograficzne (w większości z abstraktami) z Index Medicus, Index to Dental Literature, International Nursing, a także z wielu innych źródeł. Indeksowanych jest ponad 5400 czasopism. Obecnie baza zawiera ponad 11 mln rekordów. Linki wbranych zasobów pełnotekstowych.

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: PubMed

Baza obejmująca artykuły z dziedziny medycyny i nauk biologicznych. Została założona w 1996 roku przez National Center for Biotechnology Information (NCBI), będący częścią National Library of Medicine, wchodzącego w skład National Institutes of Health. PubMed zapewnia bezpłatny dostęp do artykułów znajdujących się w bazie MEDLINE oraz niektórych artykułów z czasopism nienależących do niej. PubMed zapewnia również dostęp do związanych z tematem artykułu stron internetowych, a także linkuje do innych projektów NCBI.

Tryb dostępu: online UŚ, online UE

Zdalny dostęp: HAN UŚ, Proxy UE

Wejście do bazy: Health Source: Nursing/Academic Edition

Baza zawiera pełne teksty artykułów z ok. 550 czasopism, spisy treści i streszczenia z ok. 800 czasopism z zakresu dyscyplin medycznych (głównie pielęgniarstwa) oraz kolekcję Lexi-PAL (informacja o lekach, szczepionkach i produktach naturalnych).

Tryb dostępu: online UŚ, online UE

Zdalny dostęp: HAN UŚ, Proxy UE

Health Source: Consumer Edition: wejście do bazy

Baza danych dotycząca zagadnień zdrowia, opracowana z myślą o pacjentach. Zawiera pełne teksty ponad 130 czasopism, spisy treści i streszczenia z ponad 200 oraz słownik terminologii medycznej oraz kolekcję Lexi-PAL Drug Guide (informacja o lekach, szczepionkach i produktach naturalnych).

Tryb dostępu: online UŚ, online UE

Zdalny dostęp: HAN UŚ, Proxy UE

Wejście do bazy: AHFS Consumer Medication Information

Baza zawierająca informacje na temat leków (m.in. zastosowanie, dawkowanie, działania niepożądane, skutki przedawkowania).

Tryb dostępu: online UŚ (Wydział Nauk Społecznych, ul. Grażyńskiego 43)

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: PsycArticles

Baza tworzona jest przez American Psychological Association (APA). Zawiera ponad 150 tys. artykułów z 70 czasopism publikowanych przez APA i przez organizacje stowarzyszone z APA (m.in. Canadian Psychological Association i Hogrefe Publishing Group) Prawie wszystkie czasopisma APA indeksowane są w bazie od 1 numeru.

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: Bibliografia Geografii Polskiej (1985-2008)

Baza tworzona w Centralnej Bibliotece Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie. Indeksuje artykuły naukowe i popularnonaukowe w pracach z zakresu nauk geograficznych w tym:  geografii Polski i świata, paleogeografii, geomorfologii, hydrologii, klimatologii, geografii gleb, ochrony środowiska, geografii historycznej, politycznej, ludności, miast i osiedli, społecznej, przemysłu i surowców mineralnych, rolnictwa, transportu i komunikacji, usług, zagospodarowania przestrzennego, ekorozwoju, turystyki i krajoznawstwa, kartografii oraz GIS.

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: Bibliografia Geologiczna Polski

Baza obejmuje publikacje z zakresu nauk geologicznych oraz wybrane pozycje dotyczące nauk pokrewnych, takich jak: geografia, gleboznawstwo, górnictwo, hydrologia, ochrona środowiska, wydane w Polsce, jak też poza jej granicami a dotyczące Polski, względnie napisane przez polskich autorów a publikowane za granicą. Bibliografia rejestruje wydawnictwa ciągłe, zwarte, mapy, atlasy i materiały z konferencji. Są to prace naukowe, popularnonaukowe, informacyjne i recenzje publikacji polskich. Zasięg: 1989 r. Wydawca: Państwowy Instytut Geologiczny.

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: Taylor & Francis – Biological, Earth, Environmental & Food Sciences

Dostęp obejmuje kilkadziesiąt czasopism elektronicznych z zakresu biologii, nauk o środowisku i nauk o ziemi. Aby uzyskać dostęp tylko do pełnych tekstów w ramach prenumeraty wykupionej przez Uniwersytet Śląski należy na liście wyników zaznaczyć opcję “Only show content I have full access to”.

Tryb dostępu: online UŚ, online UE

Zdalny dostęp: HAN UŚ, Proxy UE

Wejście do bazy: Nature

Od 1 września 2010 czasopismo Nature dostępne jest w ramach ogólnokrajowych licencji akademickich. Wcześniejsze roczniki (w wyborze) dostępne są w zbiorach CINIB-y.

Tryb dostępu: online UŚ, online UE

Zdalny dostęp: HAN UŚ, Proxy UE

Wejście do bazy: Science

Dostęp do czasopisma Science. Licencja umożliwia korzystanie z czasopisma od 1997 roku.

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: ebookpoint BIBLIO

W ramach prenumeraty studenci i pracownicy UŚ mają dostęp do wybranych publikacji z zakresu informatyki oraz kursów video.

Platforma działa na zasadach podobnych do tradycyjnej wypożyczalni. Aby skorzystać z danej książki należy założyć konto na stronie: https://biblio.ebookpoint.pl/, następnie zalogować się, znaleźć dostępną książkę i kliknąć w przycisk “Pożycz”. Książka zostaje dodana do konta osoby i jest wypożyczana na 15 dni. Każdą z książek/kursów może wypożyczyć jednocześnie 5 użytkowników. Książkę zwraca się naciskając przycisk “Oddaj”. Po okresie wypożyczenia zostanie automatycznie udostępniona innym użytkownikom.

Przejście do czytania odbywa się także bezpośrednio ze strony katalogu INTEGRO, a także poprzez zakładki ŻRÓDŁA ELEKTRONICZNE -> KSIĄŻKI ELEKTRONICZNE. Przeszukiwane są całe zasoby, a pełne teksty wyświetlają się przy pozycjach, do których dostęp został opłacony przez bibliotekę. Korzystanie z pełnych tekstów poza siecią uczelnianą możliwe jest za pośrednictwem HAN.

 Korzystanie z bazy – film instruktażowy

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: BazTech

Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych jest tworzona przez 23 biblioteki akademickie i instytuty naukowe. Baza obejmuje polską literaturę z zakresu inżynierii, techniki oraz nauk ścisłych i ochrony środowiska (w wyborze). Zawiera opisy bibliograficzne wraz ze streszczeniami z ponad 760 tytułów od 1998 roku. Rejestruje artykuły z: wybranych czasopism i zeszytów naukowych wydawanych przez 22 biblioteki akademickie i ośrodków inte, materiałów konferencyjnych z w/w wydawnictw.

W bazie danych można wyszukiwać informacje o: czasopismach – według fragmentu tytułu lub wydawcy, artykułach z czasopism – według słów z tytułu, słów kluczowych, nazwisk autorów, tytułu czasopisma, roku, typu i języka publikacji.

BazTech rozwija się w kierunku bazy cytowań i bazy pełnotekstowej. Do opisów artykułów opublikowanych od 2006 r. dodawane są bibliografie załącznikowe. Na podstawie odrębnych umów z wydawcami czasopism rekordy uzupełniane są o pełne teksty artykułów.

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: DBLP Computer Science Bibliography

DBLP Computer Science Bibliography to międzynarodowa baza danych z zakresu informatyki i nauk pokrewnych. Indeksuje ok. 1600 czasopism, ponad 20 tys. materiałów konferencyjnych, 15 tys. książek oraz blisko 7 tys. prac doktorskich. Baza zawiera blisko 2,3 mln rekordów, z czego ponad połowa to rekordy z ostatnich 10 lat.
Rekordy w bazie składają się z podstawowych danych bibliograficznych, ale mają również linki do pełnotekstowych serwisów oraz DOI, dzięki którym w łatwy sposób można odszukać daną publikację w sieci. Każdy opis można pobrać w formacie BibTeX lub XML. Każdy typ rekordu ma odpowiednie oznaczenie kolorystyczne.

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: INIS

INIS (International Nuclear Information System) jest bazą danych dotyczącą pokojowego wykorzystania energii atomowej. Opracowywana jest przez International Atomic Energy Agency (IAEA). Główna tematyka to: energia nuklearna, inżynieria nuklearna, materiały promieniotwórcze, bezpieczeństwo atomowe, fizyka i chemia nuklearna, zastosowania energii nuklearnej, aspekty ochrony środowiska i inne. Baza zawiera ponad 3 mln rekordów, w tym 200 tys. dokumentów pełnotekstowych. Na tej samej stronie dodano dostęp do bazy Nuclear Science Abstracts.

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: MathSciNet

Elektroniczna baza danych obejmująca Mathematical Reviews (MR) oraz Current Mathematical Publications (CMP). Aktualnie baza zawiera ok. 3 mln rekordów i jest najbogatszym źródłem informacji bibliograficznych z zakresu matematyki i jej zastosowań. Obejmuje również zagadnienia z zakresu statystyki, inżynierii, fizyki matematycznej, biomatematyki, badań operacyjnych oraz komputerów. Do części artykułów dostęp pełnotekstowy (Springer, Elsevier, AMS).

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: IntechOpen

IntechOpen to baza książek publikowanych w modelu Open Access. Obecnie na platformie udostępnianych ponad 6,5 tys. książek z nauk ścisłych, nauk o życiu, nauk o zdrowiu czy nauk humanistycznych.

Tryb dostępu: online UŚ, online UE

Zdalny dostęp: HAN UŚ, Proxy UE

Wejście do bazy: Derwent Innovations Index

Baza udostępnia informacje patentowe oraz cytowania od 2010 r. Dostępne są dane z następujących dziedzin: chemia, elektronika, inżynieria.

Wejście do bazy przez platformę Web of Science (zakładka: All Databases).

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: Katalog Polskich Norm

Serwis Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Tryb dostępu: Wolny dostęp

Wejście do bazy: Espacenet

Baza zgłoszeń i patentów polskich, a także dokumentów Europejskiego Urzędu Patentowego, WIPO (OMPI), Japonii i innych krajów świata (polski interfejs).

Tryb dostępu: online UŚ, online UE

Zdalny dostęp: HAN UŚ, Proxy UE

Wejście do bazy: Derwent Innovations Index

Baza udostępnia informacje patentowe oraz cytowania od 2010 r. Dostępne są dane z następujących dziedzin: chemia, elektronika, inżynieria.

Wejście do bazy przez platformę Web of Science (zakładka: All Databases).

Tryb dostępu: online UŚ i UE

Zdalny dostęp: HAN UŚ, Proxy UE

Wejście do bazy: ERIC

Bibliograficzna baza danych z zakresu edukacji i dyscyplin pokrewnych. Zawiera opisy bibliograficzne z abstraktami artykułów z ponad 1000 czasopism (1,3 miliona rekordów). Dostęp pełnotekstowy do części publikacji.

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: Pedagog

Baza danych opracowana w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Opolskiego, zawiera opisy bibliograficzne książek, artykułów, przepisów prawnych z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz dyscyplin pokrewnych. Zbiór obejmuje literaturę polską od 1990 roku (aktualizacja bieżąca). Tematyka: opieka społeczna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika specjalna, pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika zdrowia, praca socjalna, prawa człowieka i dziecka, prawo, profilaktyka i terapia uzależnień, problemy rodziny, rehabilitacja niepełnosprawnych, wychowanie przedszkolne.

Aparat informacyjny bazy pozwala na zestawianie literatury wg nazwisk autorów, tytułów książek i artykułów, tytułów czasopism.

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: Edukacja

Bibliograficzna baza danych zawierająca opisy artykułów z polskich czasopism z zakresu edukacji.

Tryb dostępu: online UŚ, online UE

Zdalny dostęp: HAN UŚ, Proxy UE

Wejście od bazy: Teacher Resource Center

Baza indeksująca 280 czasopism naukowych dotyczących m.in. dydaktyki, metodyki nauczania, zarządzania edukacją, kształcenia nauczycieli i innych zagadnień z zakresu szkolnictwa.

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: Problemy Niepełnosprawnych

Wielodziedzinowa, bibliograficzna baza tworzona przez pracowników Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UPH. Na bazę składają się artykuły z czasopism, książki, prace zbiorowe i fragmenty prac zbiorowych oraz publikowane materiały konferencyjne obejmujące różne aspekty niepełnosprawności.
Zgromadzone materiały dotyczą szeroko pojętej edukacji, rehabilitacji, zatrudnienia, opieki społecznej, prawa oraz wielu innych zagadnień związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Baza zawiera opisy bibliograficzne przydatne w pracy m. in. pedagogów, socjologów, psychologów, rehabilitantów, studentów (nie tyko pedagogiki specjalnej, ale i innych kierunków studiów), naukowców, wykładowców i nauczycieli – wszystkich, którzy mają kontakt z osobami niepełnosprawnymi.

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: Czasopisma skautowe i harcerskie

11 zdigitalizowanych czasopism i jednodniówek o tematyce harcerskiej z lat 1911-1946, m.in. Skaut, Pismo Młodzieży Polskiej, Lwów, Czuwaj, Wiadomości Skautowe.

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: LEX

System informacji prawniczej prezentujący obowiązujące w RP ustawodawstwo, a także orzecznictwo i piśmiennictwo. Posiada wiele możliwości poszukiwań aktów prawnych. Zawiera m. in. metryki aktów prawnych Dz.U. i M.P., akty prawa opublikowane w wybranych dziennikach urzędowych, zeskanowane teksty pierwotne aktów prawnych, ujednolicone teksty aktów prawa miejscowego, projekty ustaw, pisma urzędowe niepublikowane, bibliografię prawniczą, dane teleadresowe, wzory umów i pism procesowych. Baza aktualizowana jest na bieżąco.
Aby skorzystać z bazy, należy kliknąć w przycisk “logowanie do LEX”, wybrać opcję “dostęp przez IP”, a następnie odpowiednią bazę (Lex lub Informator Prawno-Gospodarczy).

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ (Limit jednoczesnych wejść do bazy: 75)

Wejście do bazy: Legalis

Baza zawiera pogrupowane tematycznie akty prawne prawa polskiego (publikowane w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim oraz Dziennikach Urzędowych ministerstw), orzecznictwo i urzędowe wyjaśnienia, akty prawne publikowane w Dziennikach Urzędowych UE serii L i C oraz specjalnym wydaniu polskojęzycznym, a także inne informacje takie jak dane o stawkach odsetek, kosztach i limitach oraz bazy adresowe sądów, urzędów, izb skarbowych i kancelarii komorniczych. W modułach komentarzowych dostępne są komentarze Wydawnictwa C.H. Beck. Ważną część każdego modułu stanowi dział “Piśmiennictwo”, gdzie wyszukać można pełne teksty artykułów i omówień, oraz powiązane tematycznie monografie. Do każdego modułu dołączono także wzory pism i dokumentów.

Materiały szkoleniowe i filmy

Czasopisma elektroniczne dostępne w bazie Legalis:

 • ADR. Arbitraż i Mediacja
 • Biuletyn Arbitrażowy
 • Doradztwo Podatkowe
 • Edukacja Prawnicza
 • Informacja w Administracji Publicznej
 • Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny
 • Ius Novum
 • Iustitia
 • Monitor Podatkowy
 • Monitor Prawa Handlowego
 • Monitor Prawa Pracy
 • Monitor Prawniczy
 • Nieruchomości
 • Nowa Currenda
 • Prawo Asekuracyjne
 • Prawo Mediów Elektronicznych
 • Prawo Nowych Technologii
 • Prawo Zamówień Publicznych
 • Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego
 • Prokuratura i Prawo
 • Przegląd Prawa Egzekucyjnego
 • Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
 • Studia Prawa Prywatnego
 • Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies
 • Zamówienia Publiczne Doradca

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: Legal Source

Legal Source to pełnotekstowa baza danych z zakresu prawa. Zawiera ponad 1.100 czasopism pełnotekstowych, opracowane przez specjalistów szczegółowe dane bibliograficzne artykułów z tysięcy innych czasopism prawniczych, roczników, statutów, publikacji uniwersyteckich i dokumentów rządowych i ponad 300 przeglądów prawnych. Skorzystać można z różnych typów tekstów, m.in. artykułów naukowych, materiałów z konferencji i sympozjów, dokumentów jurysdykcyjnych, decyzji sądowych, aktów prawnych, książek, recenzji książek.

Tryb dostępu : online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Beck-Online: wejście do bazy

Niemiecki system informacji prawnej. Źródła prawa, komentarze, orzecznictwo, czasopisma.

Tryb dostępu: Biblioteka Prawnicza UŚ

Wejście do bazy: Darts-ip

Darts-ip jest największą, globalną bazą danych orzecznictwa własności intelektualnej zarówno w ramach jurysdykcji krajowych, unijnej, jak i światowych. Korzystanie z bazy możliwe jest tylko z komputerów zlokalizowanych w Bibliotece Prawniczej UŚ i wymaga założenia indywidualnego konta. Do rejestracji konieczny jest adres emailowy z domeny us.edu.pl oraz przesłanie prośby o aktywację do dr Marty Kunickiej (marta.kunicka@us.edu.pl).

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Baza przechowuje orzeczenia sądów administracyjnych pozbawione cech identyfikacyjnych i udostępnia jest na stronie internetowej NSA. CBO udostępnia następujące informacje o sprawach i orzeczeniach: sygnatura, sąd, rodzaj posiedzenia, symbol sprawy, data wydania orzeczenia, treść wyniku, tezy, sentencja, uzasadnienie, zdanie odrębne, sędziowie (+funkcja), sygnatury spraw powiązanych, powoływane przepisy, hasła tematyczne, rodzaj skarżonego organu, informacje o publikacji w urzędowym zbiorze orzeczeń, informacji o glosach.

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: Eur-Lex

Urzędowa baza danych Wspólnot Europejskich. Zawiera dane bibliograficzne i pełne teksty dokumentów od 1952 roku (z wyjątkiem dokumentów, których ważność wygasła przed 1 lipca 1979). Obejmuje całość ustawodawstwa Wspólnot Europejskich, traktaty, umowy międzynarodowe, dokumenty Parlamentu Europejskiego i Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. Obecnie baza zawiera ponad 2,8 mln dokumentów, rocznie przybywa ok. 12 000. Źródłem danych bazy są głównie: Official Journal of the European Communities (seria L i C), raporty Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, dokumenty końcowe komisji.

Tryb dostępu: Biblioteka Prawnicza

Wejście do bazy: Pkulaw

Baza prawa chińskiego dostępna w Bibliotece Prawniczej UŚ.

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: Westlaw

Baza jest anglojęzycznym serwisem informacyjnym z zakresu prawa. Zapewnia dostęp do źródeł pochodzących z 17 tys. baz danych zawierających ok. 1 miliarda rekordów, 700 przeglądów prawniczych i 7 tys. bieżących publikacji prasowych i biznesowych. Jest wiodącym narzędziem wyszukiwania informacji prawnej online w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i innych krajach anglojęzycznych.  Z bazy można korzystać z komputerów zlokalizowanych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz poprzez system HAN.

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: Law Journal Library

The Law Journal Library jest kolekcją ponad 1500 czasopism angielskojęzycznych z zakresu prawa i dyscyplin pokrewnych. Czasopisma indeksowane są od pierwszego woluminu danego tytułu do najnowszego numeru udostępnianego w wersji pełnotekstowej przez wydawcę. Bazę można przeszukiwać wg tytułu artykułu, autora, tematyki, kraju wydania, a także można sprawdzać cytowania artykułów.

Po wejściu na portal należy kliknąć “Login”,a następnie “Law Library Journal”.  Przy pierwszym zalogowaniu może pojawić się prośba o zaakceptowanie warunków licencji (Terms of HeinOnline Licence Agreement).

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: Oxford Journal Law

Baza udostępnia czasopisma Oxford University Press. Kolekcja obejmuje 50 tytułów z zakresu prawa. Wydawca oferuje pełne archiwa.

Tryb dostępu: Wolny dostęp

Wejście do bazy: Internetowy System Aktów Prawnych

Baza zawiera opisy wszystkich aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, zarówno obowiązujących, jak i nieobowiązujących, wydanych od roku 1918 do chwili obecnej. Z niektórymi dokumentami skojarzony jest tekst aktu. Jest to tzw. tekst ujednolicony, sporządzony w Kancelarii Sejmu w oparciu o tekst podstawowy aktu z nałożonymi nań zmianami lub tekst jednolity i następujące po nim zmiany. Baza jest aktualizowana na bieżąco.

Tryb dostępu: Czytelnia CINiBA, Biblioteka Prawnicza UŚ

Wejście do bazy: INFORLEX

Portal udostępnia:
– akty prawne ogłoszone w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim z kompletem tekstów pierwotnych – od 1918 roku aktów prawnych (zeskanowanych) identycznych co do formy, jak tekst opublikowany w wersji papierowej w Dzienniku Ustaw i Monitorze  Polskim;

– szeroki wybór orzeczeń i interpretacji z zakresu księgowości, rachunkowości, finansów i spraw kadrowych,

– opracowania kompleksowe:

 • Encyklopedia Księgowego
 • Leksykon Kadrowca (Encyklopedia Kadr i Płac)
 • Słownik Rachunkowości Budżetowej (Encyklopedia Księgowego Jednostek Sektora Finansów Publicznych)
 • Informator Urzędu Zamówień Publicznych
 • Monitory B – sprawozdania finansowe firm i spółdzielni
 • VAT 2019. Komentarz do ustawy – pełne wydanie

czasopisma:

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ (LEX), HAN UŚ (Legalis)

Wejście do bazy: LEX, Legalis

Obecnie Polska Bibliografia Prawnicza zawiera blisko 300 tys. rekordów i jest jedną z największych bibliografii dziedzinowych w Polsce. Baza obejmuje obok pozycji prawniczych z zakresu teorii i historii państwa i prawa, prawa międzynarodowego, publicznego, nauk penalnych, także pozycje z historii powszechnej, doktryn politycznych, stosunków międzynarodowych, pomocniczych nauk prawa karnego, w tym kryminologii, kryminalistyki, oraz medycyny, psychiatrii i psychologii sądowej. Baza jest udostępniana w bazach LEX oraz Legalis.

Tryb dostępu: Czytelnia CINiBA

Wejście do bazy: Dziennik Gazeta Prawna

Dostęp do wersji elektronicznej “Dziennika Gazety Prawnej”.

Tryb dostępu : Biblioteka Prawnicza

Wejście do bazy: ArsLege

ArsLege to portal informacyjny dla studentów prawa. Oferuje bazę pytań testowych z prawa, które można rozwiązywać w trybie nauki lub trybie egzaminacyjnym.

Tryb dostępu: online UŚ (Wydział Nauk Społecznych, ul. Grażyńskiego 43)

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: PsycArticles

Baza tworzona jest przez American Psychological Association (APA). Zawiera ponad 150 tys. artykułów z 70 czasopism publikowanych przez APA i przez organizacje stowarzyszone z APA (m.in. Canadian Psychological Association i Hogrefe Publishing Group) Prawie wszystkie czasopisma APA indeksowane są w bazie od 1 numeru.

Tryb dostępu: online UŚ, online UE

Zdalny dostęp: HAN UŚ, Proxy UE

Wejście do bazy: Cambridge University Journals

Licencja obejmuje dostęp do pełnych tekstów wybranych czasopism z zakresu nauk społecznych i humanistycznych zgrupowanych w kolekcji HSS (nauki humanistyczne i społeczne) wydawanych przez Cambridge University Press. Tytuły objęte prenumeratą są zaznaczone na zielono.

Wykaz czasopism objętych prenumeratą: CUP Lista tytułów

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: Sage Journals

to jeden z ważniejszych serwisów czasopism pełnotekstowych (zwłaszcza dla nauk społecznych i humanistycznych). W ramach prenumeraty dostępna jest kolekcja z zakresu humanistyki i nauk społecznych obejmująca ok. 800 periodyków z dostępem od 1999 roku.
Korzystanie z bazy – film instruktażowy

Link do szkolenia pt.: Choosing the right journal for your research article.

Tryb dostępu : online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: ATLA Religion Database with ATLA Serials PLUS

Atla Religion Database to bibliograficzna baza danych tworzona przez the American Theological Library Association z zakresu teologii i religioznawstwa. Obejmuje takie zagadnienia jak: Biblia, archeologia i antyki; kultura ludzka i społeczeństwo; religie świata i religioznawstwo; historia kościoła, misje i ekumenizm; duszpasterstwo; teologia, filozofia i etyka i inne. Indeksuje ponad 2400 czasopism (w tym prawie 1100 na bieżąco), a także monografie i eseje. Prenumerowana przez UŚ wersja bazy zawiera publikacje pełnotekstowe. Są to artykuły pochodzące z ponad 500 czasopism.

Tryb dostępu: online UŚ, American Corner

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście: JSTOR

Uniwersytet Śląski wykupił prenumeratę do 6 kolekcji bazy JSTOR:

•    Arts & Sciences I – filozofia, nauki polityczne
•    Arts & Sciences II – archeologia, historia, nauki polityczne, studia klasyczne
•    Arts & Sciences III – historia sztuki, językoznawstwo i literaturoznawstwo, muzyka
•    Arts & Sciences V – historia sztuki, studia klasyczne, językoznawstwo i literaturoznawstwo, muzyka, filozofia
•    Arts & Sciences VII – archeologia, historia sztuki, studia klasyczne, historia, językoznawstwo i literaturoznawstwo, nauki polityczne
•    Arts & Sciences XII – nauki polityczne, psychologia, socjlogia, prawo, nauki o eduklacji, kryminologia, studia o Azji
•    Religion and Theology

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: Bibliografia Historii Kościoła

Elektroniczna wersja „Bibliografii historii Kościoła” za lata 1944–1984 (Warszawa : ATK, 1977–1997).

Tryb dostępu : online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: L’Annee Philologique

Baza danych publikowana przez Societe Internationale de Bibliographie Classique, zawierająca opisy bibliograficzne i streszczenia z 1500 czasopism i materiałów konferencyjnych. Zakres tematyczny bazy obejmuje światowe publikacje dotyczące starożytności (grecka i łacińska literatura i językoznawstwo, wczesne teksty chrześcijańskie, historia starożytnej i Grecji i Rzymu, filozofia, sztuka, archeologia, religia, mitologia, muzyka, nauka). Chronologicznie baza obejmuje źródła dotyczące okresu dziejów od II wieku p.n.e. do V-VII wieku n.e. Obecnie baza zawiera woluminy 1-81 (1924-2010). Bazę można przeszukiwać według autora, słów z tytułu i abstraktu, według indeksu przedmiotowego, wydawcy i tytułu czasopisma.

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: Central and Eastern European Online Library

CEEOL udostępnia zawartość prawie 2800 czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych dotyczących problematyki Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej wydawanych w Europie (chociaż na liście jest kilka tytułów z innych kontynentów). W zbiorze znajduje się obecnie około 700 czasopism polskich. Zasób czasopism jest stale wzbogacany. Tematyka indeksowanych periodyków: archeologia, antropologia, kultura i społeczeństwo, ekonomia, edukacja, sztuki piękne, historia, studia judaistyczne, prawo, literatura, językoznawstwo, filozofia, nauki polityczne, socjologia, studia slawistyczne, teatr, film, teologia, religioznawstwo.

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: Digital Loeb Classical Library

Digital Loeb Classical Library to pełnotekstowa baza danych najważniejszych dzieł starożytnej literatury greckiej i łacińskiej. Każde z nich przedstawione jest w dwóch wersjach: po lewej stronie oryginał, a po prawej – tłumaczenie na język angielski.

Baza została zakupiona ze środków POB4 w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości Badawczej”.

Tryb dostępu: online UŚ, online UE

Zdalny dostęp: HAN UŚ, Proxy UE

Wejście do bazy: Cambridge University Journals

Licencja obejmuje dostęp do pełnych tekstów wybranych czasopism z zakresu nauk społecznych i humanistycznych zgrupowanych w kolekcji HSS (nauki humanistyczne i społeczne) wydawanych przez Cambridge University Press. Tytuły objęte prenumeratą są zaznaczone na zielono.

Wykaz czasopism objętych prenumeratą: CUP Lista tytułów

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: Sage Journals

to jeden z ważniejszych serwisów czasopism pełnotekstowych (zwłaszcza dla nauk społecznych i humanistycznych). W ramach prenumeraty dostępna jest kolekcja z zakresu humanistyki i nauk społecznych obejmująca ok. 800 periodyków z dostępem od 1999 roku.
Korzystanie z bazy – film instruktażowy

Link do szkolenia pt.: Choosing the right journal for your research article.

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: Central and Eastern European Online Library

CEEOL udostępnia zawartość prawie 2800 czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych dotyczących problematyki Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej wydawanych w Europie (chociaż na liście jest kilka tytułów z innych kontynentów). W zbiorze znajduje się obecnie około 700 czasopism polskich. Zasób czasopism jest stale wzbogacany. Tematyka indeksowanych periodyków: archeologia, antropologia, kultura i społeczeństwo, ekonomia, edukacja, sztuki piękne, historia, studia judaistyczne, prawo, literatura, językoznawstwo, filozofia, nauki polityczne, socjologia, studia slawistyczne, teatr, film, teologia, religioznawstwo.

Tryb dostępu: online UŚ, online UE

Zdalny dostęp: HAN UŚ, Proxy UE

Wejście do bazy: Newspaper Source

Dane bibliograficzne oraz pełne teksty wybranych artykułów z ok. 389 regionalnych dzienników amerykańskich i 35 międzynarodowych. Baza jest aktualizowana codziennie.

Tryb dostępu: wolny dostęp

Wejście do bazy: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Baza abstraktowo-pełnotekstowa z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Indeksuje artykuły ukazujące się czeskich, węgierskich, polskich i słowackich czasopismach naukowych.

Tryb dostępu: online UŚ, online UE

Zdalny dostęp: HAN UŚ, Proxy UE

Wejście do bazy: Cambridge University Journals

Licencja obejmuje dostęp do pełnych tekstów wybranych czasopism z zakresu nauk społecznych i humanistycznych zgrupowanych w kolekcji HSS (nauki humanistyczne i społeczne) wydawanych przez Cambridge University Press. Tytuły objęte prenumeratą są zaznaczone na zielono.

Wykaz czasopism objętych prenumeratą: CUP Lista tytułów

Tryb dostępu: online UŚ

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: Sage Journals

to jeden z ważniejszych serwisów czasopism pełnotekstowych (zwłaszcza dla nauk społecznych i humanistycznych). W ramach prenumeraty dostępna jest kolekcja z zakresu humanistyki i nauk społecznych obejmująca ok. 800 periodyków z dostępem od 1999 roku.
Korzystanie z bazy – film instruktażowy

Link do szkolenia pt.: Choosing the right journal for your research article.