Regulaminy

§ 1


1.    Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach oznaczana   skrótem CINiBA udostępnia zbiory gromadzone przez Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
2.    Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
– UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach,
– UE – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
– BUŚ – Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego,
– BG UE – Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego,
– Biblioteki – BUŚ oraz BG UE.

§ 2


1.    Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka działa w zintegrowanym systemie biblioteczno-informacyjnym obejmującym Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego, Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego oraz biblioteki specjalistyczne UŚ i biblioteki  wydziałowe UE.
2.    Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania zbiorów w CINiBA.
3.    Prawo do korzystania ze zbiorów CINiBA mają wszyscy zainteresowani na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4.    Zbiory są udostępniane:
a.    prezencyjnie, tj. na miejscu w czytelniach, strefach wolnego dostępu oraz kabinach pracy indywidualnej,
b.    poprzez wypożyczenia na zewnątrz,
c.    poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne,
d.    poprzez sieć komputerową.
5.    Zasady korzystania z dokumentów elektronicznych określa Rozdział VI oraz warunki licencji, o których użytkownicy informowani są odrębnie.
6.    Osoby kopiujące materiały zobowiązane są do przestrzegania zapisów Ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dz. U. Nr 24/1994) z późniejszymi zmianami.

§ 3


1.    Biblioteki udostępniające zbiory w CINiBA mogą pobierać opłaty między innymi za następujące prace i usługi:
a.    wydanie elektronicznej karty bibliotecznej i jej duplikatu, wydanie karty gościa i jej duplikatu
b.    obsługę konta kaucyjnego,
c.    nieterminowy zwrot wypożyczonych dokumentów i wysyłanie monitów,
d.    usługi związane z realizacją wypożyczeń międzybibliotecznych,
e.    wytwarzanie kopii kserograficznych, cyfrowych oraz wydruków komputerowych,
f.    usługi informacyjne zlecone przez instytucje lub osoby prywatne spoza UŚ i UE.
2.    Zakres płatnych usług oraz ich cennik, jednolity dla Bibliotek w CINiBA , ustalają  Dyrektorzy BUŚ i BG UE  w uzgodnieniu z Kwestorami obu Uczelni.

§ 1
Czytelnik ma prawo do założenia jednego konta bibliotecznego w systemie biblioteczno-informacyjnym UŚ i UE.

§ 2


Prawo do wypożyczania zbiorów mają:
1.    Pracownicy i emeryci UŚ i UE.
2.    Studenci I i II stopnia studiów, jednolitych studiów magisterskich, uczestnicy studiów doktoranckich w UŚ i UE oraz słuchacze studiów podyplomowych tych uczelni.
3.    Na zasadzie wzajemności: studenci I i II stopnia studiów, jednolitych studiów magisterskich, uczestnicy studiów doktoranckich oraz słuchacze studiów podyplomowych szkół wyższych, które podpisały stosowne umowy trójstronne  z UŚ i UE.
Pracownicy tych uczelni mają prawo wypożyczania książek na podstawie rewersu międzybibliotecznego lub wpłaconej kaucji bibliotecznej.
4.  Wszystkie inne osoby, które ukończyły 18 lat – na podstawie wpłaconej kaucji bibliotecznej.


§ 3


Podstawą nabycia uprawnień do wypożyczania zbiorów jest rejestracja w systemie dokumentu identyfikującego czytelnika. Jest nim:
1.    w przypadku pracowników – elektroniczna karta pracownicza lub elektroniczna karta biblioteczna,
2.    w przypadku studentów i doktorantów– elektroniczna legitymacja studencka / doktorancka,
3.    w przypadku pozostałych czytelników – elektroniczna karta biblioteczna.
Czytelnik – właściciel dokumentu identyfikującego – jest odpowiedzialny za każde jego użycie. Zagubienie dokumentu należy niezwłocznie zgłosić w wypożyczalni CINiBA.
Wydanie duplikatu elektronicznej karty bibliotecznej następuje w ciągu jednego tygodnia od daty zgłoszenia zagubienia. Koszty wystawienia duplikatu karty oraz szkody powstałe w wyniku zagubienia obciążają właściciela karty.

§ 4


Warunkiem rejestracji dokumentu, o którym mowa w § 3 jest prawidłowo wypełniona i podpisana deklaracja czytelnika wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem, dowód osobisty oraz:
1.    dla pracowników UŚ i UE: zaświadczenie o zatrudnieniu lub aktualna legitymacja pracownicza; dla emerytów UŚ i UE -zaświadczenie z uczelni macierzystej o przejściu na emeryturę;
2.    dla studentów i doktorantów UŚ i UE: jeżeli uczelnia macierzysta wydaje indeksy tradycyjne –  elektroniczna legitymacja studencka / doktorancka oraz indeks z aktualnym wpisem na kolejny semestr; jeżeli uczelnia nie wydaje indeksów – aktualna elektroniczna legitymacja studencka / doktorancka;
3.    dla czytelników wymienionych w § 2 pkt 3 zdanie pierwsze: indeks lub karta słuchacza z aktualnym wpisem na semestr, zawierający pieczątkę biblioteki macierzystej uczelni (jeżeli uczelnia wydaje indeksy tradycyjne) oraz elektroniczna legitymacja studencka / doktorancka;
4.    dla słuchaczy studiów podyplomowych UŚ i UE: karta słuchacza lub potwierdzenie uczestnictwa;
5.    dla pozostałych osób: potwierdzenie wniesienia opłaty kaucyjnej.
Formalności związanych z rejestracją dokumentu należy dokonać osobiście.
Podanie administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi konieczny warunek dla skorzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów określonych w art. 4 Ustawy o bibliotekach (Dz. U. 1997 nr 85 poz. 539 z późn. zm.) i art. 88 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 – j. t. z późn. zm.).


§ 5Czytelnik traci uprawnienia do korzystania z wypożyczalni:
1.    w przypadku pracowników – w momencie rozwiązania stosunku pracy;
2.    w przypadku studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych – jeśli ważność konta nie została przedłużona na kolejny rok lub w momencie ukończenia studiów;
3.    w przypadku czytelników z kontem kaucyjnym – w momencie wycofania kaucji bibliotecznej.


§ 6


Czytelnik zobowiązany jest zawiadomić wypożyczalnię o każdorazowej zmianie adresu stałego, zmianie nazwiska, kierunku studiów oraz do bieżącej aktualizacji adresu e-mail.§ 7


Likwidacja konta czytelnika następuje po uregulowaniu zobowiązań wobec wszystkich bibliotek zintegrowanego systemu biblioteczno-informacyjnego. Podstawą rozliczenia konta jest:
1.    w przypadku pracowników – karta obiegowa;
2.    w przypadku studentów, doktorantów– indeks z potwierdzeniem zwrotu książek z bibliotek, których pieczątki w nim widnieją (jeśli uczelnia wydaje indeksy tradycyjne) oraz karta obiegowa wydana przez dziekanat;
3.    w przypadku uczestników studiów podyplomowych – karta słuchacza z potwierdzeniem zwrotu książek z bibliotek, których pieczątki w niej widnieją lub dokument tożsamości;
4.    w przypadku czytelników z kontem kaucyjnym – dowód osobisty i potwierdzenie wpłaty kaucji bibliotecznej. Kaucja nie jest oprocentowana.


§ 8


O możliwości wypożyczenia na zewnątrz lub skorzystania tylko na miejscu z danego dzieła informuje odpowiednie oznaczenie egzemplarza:
1.    książki oznaczone czerwoną kropką – udostępnianie na miejscu,
2.    książki bez tego oznakowania – wypożyczanie na zewnątrz,
a także informacja w katalogu komputerowym: „udostępnianie (wolny dostęp)”, „wypożyczanie (wolny dostęp)” – w wypadku materiałów ze strefy wolnego dostępu; „do korzystania na miejscu” – w wypadku dokumentów znajdujących się w magazynach zamkniętych.


§ 9


Nie wypożycza się:
1.    druków wydanych przed 1950 rokiem,
2.    zbiorów specjalnych, dzieł rzadkich i cennych,
3.    dzieł znajdujących się w księgozbiorach podręcznych czytelni,
4.    materiałów w złym stanie zachowania,
5.    dzieł sprowadzanych z innych bibliotek krajowych i zagranicznych,
6.    gazet i czasopism,
7.    innych dokumentów, które przeznaczone są wyłącznie do korzystania na miejscu lub mają status „udostępnianie wolny dostęp”.


§ 10


Książki posiadające status: „udostępnianie wolny dostęp” lub „do korzystania na miejscu” mogą być w uzasadnionych przypadkach wypożyczane na noc lub na weekend. Uznanie uzasadnienia pozostawia się w gestii bibliotekarza. Książki te mogą być warunkowo wypożyczane jedynie osobom posiadającym uprawnienia do wypożyczeń w CINiBA.§ 11


1.    W przypadku wypożyczenia na noc lub na weekend obowiązują następujące zasady:
a.    „na noc” nie więcej niż   3 woluminy, nie wcześniej niż jedną godzinę przed zamknięciem CINiBA; zwrot musi nastąpić do godz. 10 dnia następnego,
b.    „na weekend” nie więcej niż  5 woluminów; wypożyczenie możliwe jest ostatniego dnia pracy CINiBA przed przerwą, nie wcześniej niż na jedną godzinę przed jej zamknięciem, a zwrot musi być dokonany do godziny 10.00 pierwszego dnia pracy CINiBA po przerwie.
2.    W przypadku nieterminowego zwrotu :
a.    czytelnik zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości określonej w trybie, o którym mowa w Rozdziale I § 3 ust. 2,
b.    konto czytelnika zostaje zablokowane na okres 14 dni,
c.    czytelnik zostanie pozbawiony możliwości wypożyczeń nocnych i weekendowych, a w przypadku rażących naruszeń zasad może być pozbawiony uprawnień do korzystania z CINiBA.


§ 12


Książki znajdujące się w magazynach zamkniętych CINiBA zamawia się poprzez katalog komputerowy (OPAC). Odbiór książek następuje w wypożyczalni CINIBA. Czytelnik zobowiązany jest do ich odbioru w ciągu 7 dni. W przypadku niezgłoszenia się w tym terminie po zamówione materiały konto czytelnika zostaje zablokowane na okres 14 dni.


§ 13


Książki znajdujące się w wolnym dostępie CINiBA są wyłączone z systemu zamówień OPAC. Pierwszeństwo skorzystania ma osoba, która jako pierwsza zgłosi się po książkę. Dokumenty ze strefy wolnego dostępu można wypożyczyć samodzielnie za pomocą urządzeń do samodzielnych wypożyczeń (SelfCheck) lub w wypożyczalni. Zwrotu dokonuje się w wypożyczalni lub poprzez samoobsługową wrzutnię.


§ 14


Limity wypożyczonych książek oraz okresy wypożyczeń obowiązujące w CINiBA reguluje odrębne zarządzenie Dyrektora CINiBA.


§ 15


Wszystkie wypożyczenia w CINIBA rejestrowane są komputerowo. Biblioteczny system komputerowy zapewnia użytkownikowi dostęp do informacji o stanie konta, m.in. o liczbie książek wypożyczonych lub zamówionych, terminach zwrotu i należnych opłatach. Do obowiązku czytelnika należy sprawdzenie stanu swojego konta po każdej transakcji. Wątpliwości należy niezwłocznie zgłosić w wypożyczalni.


§ 16


Czytelnik może trzykrotnie prolongować wypożyczone dzieła (poprzez OPAC lub w wypożyczalni) oraz dokonać poprzez system OPAC rezerwacji dokumentu wypożyczonego przez innego czytelnika.
Prolongata jest możliwa w przypadku, gdy:
1.    dla żadnej z wypożyczonych książek nie upłynął termin zwrotu,
2.    konto czytelnika w zintegrowanym systemie biblioteczno-informacyjnym nie jest obciążone nieuregulowanymi karami,
3.    książka nie została zarezerwowana przez innego czytelnika.


§ 17


W uzasadnionych przypadkach CINiBA może zażądać zwrotu wypożyczonych dzieł przed upływem wyznaczonego terminu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.


§ 18


Całkowitą odpowiedzialność za terminowy zwrot dzieł ponosi właściciel konta. Czytelnikom, którzy udostępnili swój adres e-mail wysyłane są komunikaty o zbliżającym się terminie zwrotu dokumentu oraz rozpoczęciu naliczania kary za nieterminowy zwrot. CINiBA nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenia terminów zwrotu książek, niezależnie od przyczyn, które uniemożliwiły wygenerowanie przez system przypomnienia.


§ 19


W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu wypożyczonych dokumentów pobiera się karę w wysokości określonej w trybie, o którym mowa w Rozdziale I § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu. Uchylanie się od zwrotu wypożyczonych dzieł oraz zaleganie w opłatach pozbawiają czytelnika prawa do korzystania z wypożyczalni systemu biblioteczno-informacyjnego UŚ i BG UE  okresowo lub całkowicie, a w ostateczności może spowodować egzekwowanie zwrotu książek i zapłaty należności na drodze sądowej.


§ 20


Czytelnik jest odpowiedzialny za stan wypożyczonego dzieła; wszelkie zauważone zniszczenia należy zgłosić bibliotekarzowi w momencie wypożyczenia w celu ich odnotowania, w przeciwnym razie czytelnik ponosi za nie odpowiedzialność.§ 21


Za zniszczenie lub zagubienie dzieła odpowiedzialność ponosi właściciel konta bibliotecznego. Zobowiązany jest on do niezwłocznego dostarczenia identycznego egzemplarza lub, gdy nie jest to możliwe, jego ekwiwalentu w postaci:
1.    egzemplarza innego dzieła, którym biblioteki są zainteresowane,
2.    kwoty w wysokości ustalonej komisyjnie przez BUŚ lub BG UE (do pięciokrotnej wartości antykwarycznej zniszczonego lub zagubionego dzieła).
Z chwilą uregulowania zobowiązań wobec BUŚ lub BG UE  czytelnik nie nabywa prawa własności do zniszczonego lub zagubionego dzieła.


§ 22


W przypadkach rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu Dyrektor CINiBA może zwrócić się do władz jednostki dydaktycznej studenta lub do przełożonego pracownika z prośbą o interwencję.

§ 1


Prawo do korzystania ze zbiorów na miejscu mają wszystkie osoby zainteresowane pod warunkiem zastosowania się do niniejszego regulaminu i przepisów porządkowych.


§ 2


Ze zbiorów znajdujących się w wolnym dostępie CINiBA czytelnicy mogą korzystać samodzielnie w przestrzeniach CINiBA przeznaczonych do pracy. Wykorzystane dokumenty należy odkładać na specjalnie wydzielone i oznaczone miejsca. Zabrania się samodzielnego odkładania książek na półki.§ 3


Do korzystania z Czytelni oraz kabin pracy indywidualnej uprawnione są wszystkie osoby posiadające dokument, o którym mowa w Rozdziale 2 §3 lub kartę gościa wydaną przez Wypożyczalnię. Podstawą wydania karty gościa jest prawidłowo wypełniona i podpisana deklaracja czytelnika wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem, oraz dowód osobisty. Karta ta wydawana jest na okres jednego roku z możliwością przedłużenia jej ważności. Nie upoważnia ona do wypożyczania zbiorów.§ 4


Warunkiem skorzystania z Czytelni oraz kabin pracy indywidulanej jest  pozostawienie dyżurującemu bibliotekarzowi dokumentu uprawniającego do korzystania na miejscu. Bibliotekarzowi należy zgłosić wniesione ze sobą materiały.


§ 5


Zamówienie publikacji z magazynu do czytelni wymaga złożenia zamówienia elektronicznego lub poprawnie i czytelnie wypełnionego rewersu.


§ 6


Z dzieł zamówionych do czytelni korzystać można na jej terenie. Nie wolno sporządzać odbitek kserograficznych materiałów bibliotecznych będących w złym stanie zachowania, bez względu na rok wydania lub dzieł szczególnie wartościowych. Dopuszcza się kopiowanie zbiorów własnymi urządzeniami kopiującymi po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.


§ 7


W okresie nasilonego ruchu czytelniczego bibliotekarz ma prawo ograniczyć liczbę jednorazowo realizowanych zamówień do czytelni.§ 8


Na życzenie czytelnika bibliotekarz może zatrzymać w czytelni zamówione z magazynów publikacje, jednak nie dłużej niż 7 dni.


§ 9


Wykorzystane dokumenty winny być zwrócone dyżurującemu bibliotekarzowi. Zabrania się samodzielnie włączać je do księgozbioru.


§ 10


Szczegółowe zasady korzystania z kabin pracy indywidualnej ustala Dyrektor CINiBA odrębnym zarządzeniem.

§ 1


Wypożyczalnia międzybiblioteczna umożliwia korzystanie w celach naukowych i dydaktycznych ze zbiorów innych bibliotek krajowych i zagranicznych.


§ 2


Z wypożyczalni międzybibliotecznej mogą korzystać:
a.    pracownicy oraz emerytowani pracownicy UŚ i UE,
b.    studenci UŚ i UE piszący prace magisterskie oraz w uzasadnionych przypadkach inni studenci posiadający pisemne poparcie opiekuna naukowego,
c.    doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych UŚ i UE,
d.    inni doktoranci związani z uczelnią osobą promotora lub mający otwarty przewód doktorski w UŚ i UE (czytelnicy tacy zobowiązani są do założenia konta kaucyjnego w CINiBA).


§ 3


Warunkiem korzystania z wypożyczalni międzybibliotecznej jest posiadanie dokumentu uprawniającego do wypożyczeń w CINiBA oraz uregulowane zobowiązania wobec bibliotek zintegrowanego systemu biblioteczno-informacyjnego.


§ 4


Z bibliotek krajowych sprowadza się materiały, których nie ma w zbiorach bibliotek obu Uniwersytetów oraz w innych bibliotekach w Katowicach. Z bibliotek zagranicznych – materiały, których nie ma w zbiorach bibliotek krajowych.


§ 5


CINiBA zastrzega sobie prawo decyzji co do rodzaju i liczby wypożyczeń międzybibliotecznych.


§ 6


Studenci zamawiający materiały z zagranicy powinni uzyskać pisemne potwierdzenie promotora pracy o konieczności sprowadzenia publikacji.§ 7


Składane zamówienia powinny zawierać dokładne dane bibliograficzne poszukiwanych materiałów oraz dane osoby zamawiającej (imię i nazwisko, e-mail i numer telefonu).§ 8


Koszty sprowadzenia publikacji ponosi czytelnik w wysokości określonej  w trybie,   o którym mowa   w Rozdziale I § 3 ust. 2. W przypadku uzyskania dofinansowania na usługi międzybiblioteczne regulowanie należności za wypożyczenia międzybiblioteczne odbywa się na podstawie pisemnego potwierdzenia środków.


§ 9


Biblioteki  ponoszą odpowiedzialność za całość sprowadzonych materiałów, dlatego można z nich korzystać wyłącznie w obrębie CINIBA w terminie określonym przez bibliotekę wypożyczającą (nie dotyczy to kopii dokumentów). Wniosek o ewentualne przedłużenie terminu zwrotu czytelnik powinien złożyć w wypożyczalni międzybibliotecznej przed jego upływem.


§ 10


Czytelnika, który nie zgłosi się po zamówione materiały,  BUŚ lub BG UE obciąża pełnymi kosztami związanymi z ich sprowadzeniem.

Wypożyczanie zbiorów własnych§ 11


CINiBA wypożycza zbiory BUŚ i BG UE oraz zbiory bibliotek specjalistycznych i wydziałowych innym bibliotekom krajowym i zagranicznym. CINiBA zastrzega sobie prawo decyzji odnośnie do ilości wypożyczanych zbiorów i terminu ich zwrotu.


§ 12


Wypożyczaniu międzybibliotecznemu nie podlegają zbiory specjalne, dzieła z podręcznych księgozbiorów czytelń oraz dzieła o statusie „udostępnianie wolny dostęp” i „do korzystania na miejscu”. W uzasadnionych przypadkach wymagających indywidualnego rozpatrzenia materiały te mogą zostać wypożyczone.


§ 13


Biblioteka zamawiająca jest zobowiązana do pełnego zabezpieczenia wypożyczanego dzieła oraz odpowiada za jego terminowy zwrot, ewentualne uszkodzenie lub utratę.


§ 14


Biblioteki wykonują odpłatnie kopie artykułów z czasopism lub fragmentów publikacji zgodnie z obowiązującym prawem autorskim oraz wymogami licencji dotyczącymi użytkowania źródeł elektronicznych.

§ 1

Zbiory specjalne (stare druki, rękopisy, zbiory graficzne, kartograficzne) i szczególnie wartościowe  udostępniane są wyłącznie na miejscu do  celów  badawczych i dydaktycznych. W wypadku korzystania z dzieł wyjątkowo cennych studenci muszą posiadać pisemne skierowanie od pracownika naukowego. Każdy korzystający ze zbiorów specjalnych zobowiązany jest do okazania dokumentu uprawniającego do korzystania ze zbiorów.


§ 2


Zbiory specjalne zamawia się w czytelni CINiBA. Termin oraz liczbę udostępnianych jednorazowo obiektów ustala się indywidualnie przy ich zamawianiu (osobiście, telefonicznie, mailowo).§ 3


W czasie korzystania za zbiorów czytelnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za stan zachowania powierzonych im obiektów. Czytelnicy mają obowiązek zastosowania się do wszelkich uwag i poleceń dyżurnego bibliotekarza odnoszących się do sposobu korzystania ze zbiorów oraz ich bezpieczeństwa. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić dyżurnemu.


§ 4


Wynoszenie udostępnionych obiektów poza wyznaczone pomieszczenie jest niedozwolone.


§ 5


Oryginały dokumentów posiadających kopie w postaci mikroform, reprintów lub dokumentów elektronicznych udostępnia się tylko w uzasadnionych sytuacjach.


§ 6


Zabrania się samodzielnego kopiowania zbiorów specjalnych. Kopiowanie i publikowanie rękopisów, starych druków oraz dokumentów szczególnie cennych wymaga zgody Dyrekcji CINiBA.


§ 7


Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów specjalnych i szczególnie cennych określa Dyrektor CINiBA.

§ 1


Na terenie CINiBA można korzystać:
–    ze stanowisk komputerowych ogólnie dostępnych działających w chronionej sieci uniwersyteckiej,
–    ze stanowisk komputerowych z jednostanowiskowymi bazami na CD/DVD (czytelnia),
–    z własnych komputerów przenośnych i innych urządzeń mobilnych.§ 2


Do korzystania ze stanowisk komputerowych uprawnione są osoby wymienione w Rozdziale 2 § 2 oraz inne osoby pod warunkiem posiadania karty gościa.


§ 3


Stanowiska komputerowe w sieci CINiBA są zainstalowane w celu udostępniania źródeł informacji niezbędnych do studiów i prowadzenia prac naukowo-badawczych, a w szczególności do korzystania z katalogów bibliotecznych oraz baz danych, naukowych czasopism elektronicznych i naukowych serwisów internetowych rozpowszechnianych sieciowo w obrębie UŚ i UE. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem.


§ 4


Na wydzielonych stanowiskach komputerowych możliwe jest podłączenie zewnętrznego urządzenia pamięci masowej poprzez port USB. Jednostanowiskowe bazy danych uruchamiane są w czytelni, natomiast płyty dołączane do zbiorów oraz inne własne nośniki (w tym nośniki optyczne) możliwe są do odczytu tylko na wyznaczonych stanowiskach.


§ 5


Pierwszeństwo w dostępie do komputerów zlokalizowanych na terenie CINIBA mają pracownicy, studenci i doktoranci UŚ i UE.§ 6


Dla użytkowników CINiBA udostępnia samoobsługowe urządzenia wielofunkcyjne. Zasady korzystania określone są w instrukcji dostępnej w CINiBA.


§ 7


Zasady porządkowe
1.    Czas dostępu do stanowisk komputerowych nie jest limitowany, ale w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może poprosić o wcześniejsze zakończenie pracy.
2.    Dyżurujący bibliotekarz służy pomocą w korzystaniu z zainstalowanych baz danych i czasopism elektronicznych, natomiast nie jest zobowiązany do udzielania pomocy w zakresie używania pozostałych programów i aplikacji.
3.    Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast dyżurującemu bibliotekarzowi.
4.   Stanowiska komputerowe są monitorowane. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad dyżurujący bibliotekarz lub administrator sieci ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.
5.  Czytelnik jest zobowiązany zakończyć sesję przed zamknięciem CINiBA.  
6. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie usług (zwłaszcza zakłócenia w dostawie Internetu) oraz ewentualną utratę danych użytkowników.
7.  CINIBA udostępnia specjalnie dostosowane stanowiska komputerowe dla osób z dysfunkcją wzroku.


§ 8


Użytkownicy korzystający z własnego sprzętu korzystać mogą z bezprzewodowego Internetu. Możliwy jest dostęp do sieci:
–    autoryzowanej pod warunkiem uwierzytelnienia, czyli wpisania loginu i hasła. (Autoryzacja umożliwia pracę w chronionej sieci uniwersyteckiej).
Pracownicy CINiBA nie konfigurują komputerów przenośnych użytkowników w celu uzyskania dostępu do Internetu.


§ 9


Zasady korzystania z baz danych i serwisów poza siecią komputerową UŚ oraz UE regulują odrębne przepisy obu uniwersytetów.


§ 10


Korzystającym z komputerów w CINiBA nie wolno:
1.    podejmować działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputerów bibliotecznych i ich wyposażenia, dezorganizację sieci komputerowej oraz zniszczenie oprogramowania;
2.    wprowadzać jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów bibliotecznych, dokonywać prób łamania istniejących zabezpieczeń systemu oraz ingerować w zawartość gromadzonych danych;
3.    przesyłać i udostępniać treści niezgodnych z prawem lub będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest korzystający;
4.    przesyłać i udostępniać treści mogących naruszyć czyjekolwiek prawa osobiste;
5.    masowo rozsyłać treści o charakterze reklamowym (tzw. spam);
6.    rozpowszechniać wirusów komputerowych i programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu;
7.    prowadzić działalności komercyjnej poprzez sieć komputerową.


§ 11


Korzystanie z dostępu do Internetu odbywa się na wyłączne ryzyko korzystającego, który ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje konto, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości z odpowiedzialnością karną włącznie.


§ 12


W przypadku nieprzestrzegania przez korzystającego niniejszych zasad lub niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z sieci Internet, CINiBA ma prawo do:
1.    żądania natychmiastowego opuszczenia stanowiska komputerowego oraz podjęcia dalszych działań zgodnie z Regulaminem udostępniania zbiorów CINiBA;
2.    czasowego lub trwałego pozbawienia możliwości korzystania z dostępu do Internetu;
3.    czasowej lub trwałej blokady konta bibliotecznego;
4.    żądania od korzystającego  naprawienia szkody wskutek postępowania niezgodnego z niniejszymi zasadami.

§ 1


Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu powoduje utratę lub ograniczenie praw do korzystania ze zbiorów.


§ 2


Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu należy do kompetencji Dyrektora CINiBA.


§ 3


Czas otwarcia CINiBA podaje się do wiadomości czytelników. O czasowym zawieszeniu lub ograniczeniu działalności usługowej uprzedza się stosownym komunikatem.§ 4


Uwagi i wnioski dotyczące działalności CINiBA można zgłaszać Dyrektorowi CINiBA.

Regulamin udostępniania zbiorów w CINiB-ie stanowi Załącznik do uchwały nr 129 Senatu UŚ z dnia 27 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE nr 3/2022 r.

Dyrektora Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej z dnia 12 maja 2022 r.

Działając na podstawie Regulaminu udostępniania zbiorów w CINiBA, rozdział 2., paragraf 14. (załącznik do Uchwały nr 129 Senatu UŚ z dnia 27 czerwca 2017 r.) ustalam następujące limity czytelnicze:

Status podstawowyWypożyczenia
 Limit vol.Czas
Pracownicy naukowi i dydaktyczni UŚ i UE5016 tygodni
Pozostali pracownicy UŚ i UE258 tygodni
Studenci UŚ i UE258 tygodni
Doktoranci UŚ i UE308 tygodni
Słuchacze studiów podyplomowych UŚ i UE108 tygodni
Studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych innych szkół wyższych (na podstawie podpisanych umów trójstronnych z UŚ i UE)58 tygodni
Emerytowani pracownicy UŚ i UE58 tygodni
Kaucja 1
Kaucja 2
Kaucja 3
2
4
6
4 tygodnie

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

prof. dr hab. Dariusz Pawelec

Dyrektor Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickie

ZARZĄDZENIE nr 2/2017r.
Dyrektora Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej
z dnia 10 lipca 2017r.


Działając na podstawie Regulaminu udostępniania zbiorów w CINiB-ie, rozdział 3, paragraf 10 (załącznik do Uchwały nr 129 Senatu UŚ z dnia 27 czerwca 2017r.), ustalam następujące zasady korzystania z kabin pracy indywidualnej.

Aktualne Zasady korzystania z kabin pracy indywidualnej stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prof. dr hab. Dariusz Pawelec

Dyrektor Centrum Informacji Naukowej
i Biblioteki Akademickiej

Zasady korzystania z kabin pracy indywidualnej


1. Z kabin pracy indywidualnej mogą korzystać wszystkie osoby posiadające dokument uprawniający do wypożyczania zbiorów lub kartę gościa wydaną przez wypożyczalnię. Pierwszeństwo przysługuje pracownikom naukowym i doktorantom, a w następnej kolejności studentom UŚ i UE. Obsługę kabin pracy indywidualnej prowadzi czytelnia CINiB-y. Rezerwacji można dokonać z maksymalnie miesięcznym wyprzedzeniem, podając przewidywane godziny użytkowania. Kabiny udostępniane są na okres do dwóch tygodni. Okres ten może być wydłużony, jeśli nie ma innych oczekujących. W wypadku niewykorzystywania kabiny przez kolejne dwa dni otwarcia biblioteki, pracownicy CINiB-y mają prawo udostępnić ją innej oczekującej osobie. W sytuacji kolejki oczekujących na skorzystanie z kabiny oraz w chwili, gdy w kabinie aktualnie nikt nie pracuje, bibliotekarz może udostępnić doraźnie na krótszy okres pomieszczenie z zastrzeżeniem, że wraz z pojawieniem się osoby, na którą widnieje rezerwacja, kabina musi być niezwłocznie udostępniona temu użytkownikowi. W takim przypadku, przy każdorazowym opuszczeniu kabiny, należy obowiązkowo oddać klucz.

2. Klucz do kabiny jest udostępniany po okazaniu dokumentu uprawniającego do wypożyczania zbiorów lub karty gościa, pod warunkiem posiadania ważnego konta czytelnika.

3. CINiBA udostępnia dwa typy kabin:

 • wyposażone w komputery, z dostępem do Internetu i oprogramowaniem dla tworzenia własnych dokumentów
 • z możliwością podłączenia do Internetu własnego komputera przenośnego.

4. Wybór kabiny zależy od użytkownika. Przydzielanie kabiny z komputerem odbywa się na zasadzie pierwszeństwa. Przyjmuje się rezerwację określonych kabin.

5. Użytkownik kabiny wyposażonej w komputer:

 • odpowiada za sprzęt pozostawiony do jego dyspozycji,
 • wszystkie własne pliki użytkownik umieszcza na dysku D w katalogu stworzonym dla własnych potrzeb.

CINiBA nie ponosi odpowiedzialności za dane przechowywane czasowo na dysku D (nie podlegają archiwizacji). Użytkownik kończący pracę w kabinie powinien zadbać o skasowanie własnych plików z dysku D, w przeciwnym razie zrobi to dyżurny bibliotekarz.

6. Z kabiny można korzystać w godzinach pracy CINiB-y i nie wolno samowolnie odstępować jej innym osobom.

7. Po zakończeniu pracy w danym dniu, kabinę należy zamknąć, a klucz powinien zostać zwrócony dyżurującemu bibliotekarzowi. Jego zagubienie powoduje konieczność uiszczenia opłaty za duplikat w wysokości 50 zł. CINiBA zastrzega sobie prawo wejścia do kabiny także pod nieobecność jej użytkownika. Użytkownika obowiązuje zamykanie kabiny przy każdorazowym jej opuszczaniu.

8. W kabinie pracy indywidualnej można korzystać z dokumentów bibliotecznych, materiałów własnych oraz z własnego sprzętu komputerowego. Materiały przechowywane w magazynie zamkniętym CINiB-y należy zamawiać do czytelni. Na życzenie czytelnika bibliotekarz może zatrzymać w czytelni zamówione z magazynów publikacje, jednak nie dłużej niż 7 dni.

9. Materiałów nie należy zostawiać w kabinie po zakończeniu pracy w danym dniu.

10. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za materiały biblioteczne i sprzęt znajdujący się w kabinie oraz jest zobowiązany do utrzymywania w niej porządku.

11. CINiBA nie bierze odpowiedzialności za cenne przedmioty pozostawione w kabinie.

ZARZĄDZENIE nr 1/2018 r.

Dyrektora Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej
z dnia 18 września 2018 r.

Działając na podstawie Regulaminu udostępniania zbiorów w CINiBA, rozdział 7, paragraf 2 (załącznik do Uchwały nr 129 Senatu UŚ z dnia 27 czerwca 2018 r.)

wprowadzam Regulamin elektronicznego zamawiania skanów Biblioteka umożliwia zdalne zamawianie i pobieranie cyfrowej kopii artykułów, fragmentów książek itp. ze zbiorów Biblioteki, skatalogowanych w komputerowym systemie bibliotecznym oraz oznaczonych przyciskiem „Zamów kopię” (brak przycisku przy opisie publikacji oznacza, że nie można zamówić kopii).
Wykorzystywanie przez użytkowników cyfrowej reprodukcji materiałów bibliotecznych, możliwe jest wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, z zachowaniem odpowiednich przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191 j.t.).
Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wykroczenia związane z nieuprawnionym wykorzystaniem kopii materiałów.
Do korzystania z usługi uprawnione są wszystkie osoby, które posiadają konto w systemie bibliotecznym, wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na komunikację mailową oraz zatwierdziły przyjęcie do wiadomości i stosowania zasady niniejszego regulaminu.
Po złożeniu zamówienia przez użytkownika, biblioteka sprawdza dostępność egzemplarza i wycenia zamówienie. Opłata za wykonanie zamówienia naliczana jest proporcjonalnie do liczby zeskanowanych stron i przemnożona przez kwotę wykonania skanu 1 strony w ramach usługi, określoną w Cenniku opłat Biblioteki.
Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest akceptacja kosztów (okres oczekiwania na zatwierdzenie wyceny wynosi 3 dni) oraz dokonanie płatności za wykonaną usługę (okres oczekiwania na dokonanie opłaty za zamówienie wynosi 3 dni).
Płatności realizowane są on-line poprzez portal transakcji elektronicznych – PayU.
Po dokonaniu płatności Biblioteka przygotowuje skan materiału w rozdzielczości 300 dpi standardowo w odcieniach szarości. Wyjątek stanowią zamówienia oznaczone jako skan kolorowy. Elektroniczna kopia zapisywana jest w formacie PDF.
Pobranie zrealizowanego zamówienia następuje po zalogowaniu się na konto użytkownika w systemie bibliotecznym w zakładce „zamówienia reprograficzne”. Zamówienie oczekuje na pobranie przez 10 dni od momentu zarejestrowania realizacji zamówienia. Po tym okresie plik zostaje usunięty z serwera.
O kolejnych etapach realizacji zamówienia użytkownik jest powiadamiany na koncie użytkownika w Integro oraz wiadomością mailową, wysyłaną na adres podany w momencie rejestracji do systemu biblioteczno-informacyjnego.
W uzasadnionych przypadkach Biblioteka może odmówić wykonania zamówienia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prof. UŚ dr hab. Dariusz Pawelec

Dyrektor Centrum Informacji Naukowej
i Biblioteki Akademickiej

 1. E-booki mogą wypożyczać użytkownicy z kontem aktywnym w bibliotekach systemu biblioteczno-informacyjnego UŚ i UE, którzy nie mają zaległych zobowiązań wobec bibliotek.
 2. Użytkownik ma prawo korzystać z wypożyczonych e-booków wyłącznie na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191).
 3. Zabrania się:
  a) rozpowszechniania oraz wprowadzania do obrotu wypożyczonych e-booków,
  b) modyfikowania lub powielania treści e-booków,
  c) wykorzystywania e-booków w celach komercyjnych, w szczególności rozpowszechniania ich treści lub wprowadzania do Internetu.
 4. Wypożyczanie e-booków jest możliwe po uprzednim zalogowaniu się na konto w katalogu Integro.
 5. Aby wypożyczyć wybranego e-booka należy wybrać tytuł, a następnie kliknąć „Wypożycz online”.
 6. System przeniesie automatycznie do sekcji „Dokumenty wypożyczone”, gdzie znajdują się wypożyczone e-booki. Aby skorzystać z e-booka, należy kliknąć „Akcje”, a następnie w zależności od formatu pliku wybrać odpowiednią opcję: „Przeglądaj PDF”, „Pobierz MOBI”, „Pobierz EPUB”.
 7. W przypadku wybrania opcji „Przeglądaj PDF” nie ma możliwości zapisania pliku, ani jego kopiowania lub drukowania.
 8. Wypożyczone e-booki są oznaczone w sposób, który umożliwia identyfikację źródła pochodzenia plików i wypożyczającego.
 9. Pliki typu MOBI i EPUB są pobierane bezpośrednio na urządzenie, z którego korzysta czytelnik.
 10. Liczba jednocześnie wypożyczonych e-booków wynosi 10 egzemplarzy.
 11. Okres wypożyczenia wynosi 4 tygodnie z możliwością przedłużenia tego terminu w przypadku braku rezerwacji dokonanych przez innych czytelników.
 12. E-booki zwracają się automatycznie. Aby dokonać zwrotu przed terminem, należy w sekcji „Dokumenty wypożyczone” użyć przycisku „Zwróć”.
 13. W przypadku e-booków w postaci plików MOBI i EPUB najpóźniej po upływie 4 tygodni od daty wypożyczenia użytkownik jest zobowiązany do skasowania pliku na swoim urządzeniu. Niespełnienie powyższego obowiązku będzie traktowane jako naruszenie przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191).
 14. W przypadku gdy egzemplarz jest aktualnie niedostępny, czytelnik może go zarezerwować. Gdy zarezerwowany egzemplarz zostanie zwrócony, automatycznie zostanie on wypożyczony na konto czytelnika, który jest pierwszy w kolejce rezerwacji. Czytelnik zostanie o tym poinformowany mailowo.

§  1. DEFINICJE

 1. Niniejszy regulamin dotyczy wydarzeń organizowanych na terenie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (dalej: CINiBA) ul. Bankowa 11a, 40-007 Katowice.
 2. W odniesieniu do wydarzeń, o których mowa w § 1. pkt. 1, CINiBA może występować jako:

a. organizator;

b. współorganizator;

c. wynajmujący pomieszczenia innym instytucjom, które organizują wydarzenia w CINIB-ie.  

 1. Partner – osoba lub instytucja, która współorganizuje wydarzenia z CINiB-ą.
 2. Najemca – osoba lub instytucja, która korzysta z pomieszczeń CINiB-y w celu organizacji wydarzeń.
 3. Wydarzenie – szkolenie, konferencja, wystawa, sympozjum lub inne wydarzenie o charakterze naukowym, kulturalnym lub edukacyjnym, odbywające się w obiekcie.
 4. Opiekun formalny – osoba ze strony CINiB-y czuwająca nad prawidłowym przebiegiem wydarzenia.
 5. Protokół przekazania/odbioru – dokument przekazania/odbioru wynajmowanych pomieszczeń, podpisany przez najemcę lub partnera i osobę wyznaczoną ze strony CINIB-y, określający stan oraz wyposażenie pomieszczeń (załącznik nr 1Rodzaje pomieszczeń).

§  2. ZASADY OGÓLNE

 1. W celu organizacji wydarzeń pomieszczenia wynajmowane są w godzinach otwarcia CINiB-y, przy czym wydarzenie musi zakończyć się najpóźniej na pół godziny przez zakończeniem pracy Centrum. Najem sal poza godzinami pracy rozpatrywany jest każdorazowo indywidualnie i podlega odrębnym ustaleniom.
 2. Organizowane wydarzenia nie mogą zakłócać funkcjonowania CINiB-y. Ze względu na charakter działalności Centrum należy dołożyć wszelkich starań, by zachować ciszę w miejscach pracy użytkowników biblioteki.
 3. Najemca lub partner ma obowiązek dopilnowania, by uczestnicy wydarzenia zachowywali się w trakcie jego trwania w sposób powszechnie przyjęty i zgodny z normami, obyczajami oraz zasadami kultury i poszanowania innych osób.
 4. Najemca lub partner oraz uczestnicy wydarzeń mają obowiązek stosowania się do wszelkich komunikatów wydawanych przez CINiB-ę podczas pobytu na terenie obiektu.
 5. CINiBA dysponuje dwoma salami wynajmowanymi na potrzeby organizacji wydarzeń. Sala konferencyjna przeznaczona jest na maks. 90 os., sala dydaktyczna na 40 os. Ze względu na przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego wskazane limity osób w każdej sali są nieprzekraczalne.
 6. Sale CINiB-y wynajmowane są wraz z ich stałym wyposażeniem (szczegółowy opis sal oraz wyposażenia zawiera załącznik nr 1Rodzaje pomieszczeń). Ustawienie mebli w sali konferencyjnej nie podlega modyfikacjom. W sali dydaktycznej zmiana ustawienia mebli jest dopuszczalna pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego po zakończeniu wydarzenia. Najemca lub partner dokonuje zmian ustawienia mebli we własnym zakresie po uzgodnieniu szczegółów z CINiB-ą.
 7. Elementy wyposażenia sal oraz scenografii wydarzenia nie mogą zasłaniać oznaczeń dróg i wyjść ewakuacyjnych oraz ograniczać ich drożności, a także utrudniać dostępu do sprzętu gaśniczego (gaśnice, hydranty) i ręcznych przycisków powiadomienia o pożarze. Szczegółowych informacji
  nt. zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego w gmachu CINiB-y udziela Kierownik Obiektu.
 8. Wynajmowane pomieszczenia wraz z wyposażeniem przekazywane są protokolarnie. Od momentu przekazania pomieszczeń wraz z wyposażeniem wskazanym w protokole najemca lub partner jest odpowiedzialny za powierzone mu mienie.
 9. Dodatkowy sprzęt multimedialny, którym dysponuje CINiBA (zgodnie z załącznikiem nr 1), może się znaleźć w danej sali po wcześniejszym uzgodnieniu.
 10. Najemca lub partner, który planuje wykorzystanie własnego sprzętu multimedialnego niezbędnego do organizacji wydarzenia, jest zobowiązany zaznaczyć to w formularzu zgłoszeniowym oraz odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem wydarzenia uzgodnić z CINiB-ą szczegóły z tym związane. CINiBA zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do użycia na terenie gmachu sprzętu o nieodpowiednich parametrach.
 11. Zabronione jest używanie infrastruktury i wyposażenia znajdującego się na terenie CINIB-y w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
 12. Najemca lub partner, opuszczając pomieszczenia po zakończeniu wydarzenia, zobowiązany jest przekazać je wraz z wyposażeniem osobie wyznaczonej ze strony CINIB-y.
 13. Sprawdzenie stanu technicznego wynajmowanych pomieszczeń oraz wyposażenia może nie nastąpić
  w dniu zakończenia wydarzenia. Każda szkoda zostanie odnotowana w Protokole stwierdzenia szkody (załącznik nr 2).
 14. Najemca lub partner we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany jest do usunięcia wszelkich szkód, jakie powstaną przy organizacji lub w związku z wydarzeniem oraz w trakcie wydarzenia
  i zostaną odnotowane w Protokole stwierdzenia szkody (załącznik nr 2).
 15. Najemca lub partner zobowiązany jest do pozostawienia pomieszczeń czystych. Najemca lub partner ponosi koszty ewentualnego dodatkowego sprzątania wynikającego z organizacji wydarzenia. Szczegóły dotyczące tej kwestii należy uzgodnić na etapie składania formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 3).
 16. Najemcę lub partnera obciążają koszty wynajęcia dodatkowej ochrony zabezpieczającej organizowane wydarzenie. Ustaleń w tym zakresie należy dokonywać z CINiB-ą.
 17. Najemca lub partner prowadzi działania informacyjne oraz przygotowuje materiały promocyjne związane z wydarzeniem w uzgodnieniu z Zespołem ds. promocji i organizacji wydarzeń w CINiB-ie.
 18. Goście mogą wnosić do gmachu swój bagaż osobisty. Okrycia i torby należy pozostawić w szatni lub szafkach skrytkowych.
 19. Na terenie CINiB-y obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 20. Najemca lub partner zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania Regulaminu organizacji wydarzeń na terenie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, wyciągu z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla CINiB-y (załącznik nr 4), zarządzeń i zaleceń Kierownika Obiektu, właściwych służb Policji, Straży Pożarnej oraz Ratownictwa Medycznego w zakresie bezpieczeństwa
  i porządku.
 21. Najemca lub partner przyjmuje na siebie odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego w trakcie pobytu
  na terenie CINiB-y.
 22. W przypadku niestosowania się do przepisów i zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 2 pkt. 19, CINiBA zastrzega sobie prawo do przerwania wydarzenia. Za konsekwencje powstałe wskutek niestosowania się do ww. przepisów odpowiada najemca lub partner.

§ 3. REZERWACJA

 1. Wstępnej rezerwacji należy dokonać po uzgodnieniu terminu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 3).
 2. Potwierdzeniem rezerwacji jest decyzja Dyrektora CINiB-y, jego zastępcy lub osoby upoważnionej.
 3. Po otrzymaniu informacji o akceptacji wydarzenia najemca lub partner powinien dostarczyć do Biura Centrum wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z podpisanym oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacji kosztów najmu oraz postanowień Regulaminu organizacji wydarzeń na terenie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej stanowiącego integralną część formularza.
 4. Najemca lub partner jest zobowiązany na bieżąco informować CINiB-ę o wszelkich zmianach w zakresie organizacji wydarzenia (odwołanie rezerwacji, zmiana godzin, etc.).
 5. Przejęcie wynajmowanych pomieszczeń może nastąpić najwcześniej 24 godziny przed wydarzeniem.

§ 4. Klauzula informacyjna RODO dla wydarzeń w CINIB-ie

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Może się Pani/Pan skontaktować z administratorem w następujący sposób:

2.      Inspektor ochrony danych

Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych,
w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
 • przez e-mail: iod@us.edu.pl

3.      Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych):

 • zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym, celem rejestracji sali (sal) na wydarzenie;
 • konieczność dysponowania danymi osobowymi, dla potrzeb przygotowania i realizacji porozumienia o współpracy;
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na uczelni, wynikającego z przepisów rachunkowo-podatkowych.
 • dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i realizacji wydarzeń w CINiB-ie;
 • dobrowolna zgoda na wykorzystanie, w tym rozpowszechnienie wizerunku utrwalonego na zdjęciach i/lub nagraniach audiowizualnych wykonanych podczas trwania wydarzeń w CINiB-ie, dla potrzeb częściowej organizacji wydarzenia w formie online oraz w celach informacyjnych i promocyjnych (art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych);
 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez CINiB-ę lub stronę trzecią, poprzez wykorzystanie, w tym rozpowszechnienie wizerunku stanowiącego jedynie szczegół całości, a nie główny motyw zdjęcia i/lub nagrania (bez zbliżeń na twarz, tj. w ten sposób, aby pokazać fakt odbycia się wydarzenia, a nie wizerunek poszczególnych osób w nim uczestniczących), w celach informacyjnych i promocyjnych (art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla potrzeb zarezerwowania pomieszczeń, wykonania porozumienia o współpracy oraz dokonania rozliczenia finansowego, w tym podatkowego.

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celów. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, dla potrzeb statystycznych (w zakresie wynajmu pomieszczeń uczelni) oraz do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4.      Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do udokumentowania czynności z Pani/Pana udziałem, lecz nie dłużej niż do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych (w przypadku, gdy podstawę prawną ich przetwarzania stanowi zgoda) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się
z prawnego obowiązku spoczywającego na uczelni będziemy przechowywać dane przez okres przedawnienia zobowiązania podatkowego. Okresy te mogą zostać przedłużone w przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu wynajmu sali (sal).

5.      Odbiorcy danych

Pani/Pana dane możemy przekazywać organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6.      Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, bądź adres e-mailowy: rezerwacja.sal@ciniba.edu.pl.
 • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania. Prawo to nie przysługuje w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne w szczególności do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa; do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze względu
  na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego, lub w celu realizacji zadania publicznego. UWAGA: w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację;
 • prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§  5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. CINiBA zastrzega sobie prawo do wyciągnięcia konsekwencji (w tym odmowy udostępnienia pomieszczeń w przyszłości) najemcy lub partnerowi, który nie przestrzega postanowień niniejszego regulaminu i/lub nie stosuje się do zasad bezpieczeństwa, o których mowa w § 2 pkt. 19.
 2. CINiBA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu. Obowiązujący Regulamin organizacji wydarzeń na terenie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej jest publikowany na stronie internetowej CINIB-y.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się porządek prawny obowiązujący
  w obiektach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także postanowienia Kodeksu Cywilnego.
 4. Sprawy sporne rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.


I ZASADY OGÓLNE:

Na terenie CINiB-y obowiązują zasady współżycia społecznego i kultury osobistej, ogólnie przyjęte w miejscach publicznych.
Użytkownicy zobowiązani są do korzystania ze zbiorów zgodnie z Regulaminem Udostępniania Zbiorów w CINiB-ie, stosowania się do przepisów porządkowych, a także komunikatów i poleceń pracowników oraz ochrony.
Pracownicy Biblioteki i ochrony mają prawo zwracać uwagę Użytkownikom naruszającym niniejsze przepisy, a w uzasadnionych wypadkach – odmawiać im prawa przebywania na terenie CINiB-y.
II UŻYTKOWNIKÓW OBOWIĄZUJE:

Zachowanie ciszy na terenie CINiB-y, zwłaszcza w Czytelni i kabinach pracy indywidualnej.
Znajomość bieżących informacji podawanych do wiadomości użytkowników, dotyczących zasad korzystania ze zbiorów i usług CINiB-y.
Uważne obchodzenie się ze zbiorami i wyposażeniem CINiB-y, w tym także — zachowanie odpowiedniej czystości rąk i ubrania.
Sprawdzenie, czy wynoszone z CINiB-y materiały są przeznaczone do wypożyczania, a jeśli tak, to czy zostały zarejestrowane na koncie użytkownika.
Na żądanie pracownika ochrony przedstawienie do wglądu wynoszonych książek.
III ZABRONIONE JEST:

Zachowanie uciążliwe dla innych użytkowników, m.in. prowadzenie głośnych rozmów, głośne nastawianie odtwarzaczy osobistych, przestawianie i ukrywanie książek oraz czasopism przed innymi użytkownikami.
Wszelkie działanie powodujące niszczenie materiałów bibliotecznych w czasie czytania (np. podkreślanie tekstu, rozkładanie książek grzbietem do góry, itp.), a także wykonywanie kopii w sposób doprowadzający do zniszczenia dzieła (np. rozkładanie książek niszczące grzbiet).
Wnoszenie posiłków, palenie tytoniu, e-papierosów, spożywanie alkoholu i przyjmowanie środków odurzających. Możliwe jest wnoszenie drobnych przekąsek do pomieszczenia „Akwarium” (poziom 1).
Wchodzenie do CINiB-y osób w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub z wyraźnymi oznakami świadczącymi o nieprzestrzeganiu zasad higieny osobistej.
Pozostawianie bez opieki mienia osobistego Użytkownika. CINiBA nie bierze za nie odpowiedzialności.
Wykonywanie zdjęć fotograficznych i filmowych wnętrz CINIB-y bez zgody Dyrektora CINiB-y lub osoby upoważnionej przez Dyrektora. Fotografowanie i filmowanie wnętrz w celach komercyjnych jest odpłatne i wymaga odrębnych ustaleń z pracownikiem Biura Centrum. Zdjęcia przeznaczone do publikacji muszą być opatrzone nazwą “Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka”.
IV DODATKOWE ZALECENIA

W celu zachowania porządku w gmachu biblioteki oraz zadbania o komfort wszystkich użytkowników zachęcamy do:

Pozostawienia w szafkach depozytowych okryć wierzchnich, a także bagażu, dużych toreb, parasoli oraz innych przedmiotów.
Skorzystania z koszyka CINiB-y w celu wniesienia do strefy wolnego dostępu materiałów niezbędnych do pracy i rzeczy osobistych. Kosze z logo biblioteki znajdują się przy szatni na poziomie 0.

Załącznik do zarządzenia nr 11/2019 Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dnia 28.11.2019 r.

Regulamin udostępniania zbiorów w Oddziałach BUŚ

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Odziały specjalistyczne BUŚ wraz z Biblioteką Uniwersytetu Śląskiego działają w jednolitym systemie biblioteczno-informacyjnym UŚ.
2. Prawo do korzystania ze zbiorów Oddziału BUŚ mają wszyscy zainteresowani na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Zbiory biblioteczne udostępniane są:
      1. na miejscu
      2. poprzez wypożyczenia poza bibliotekę,
      3. poprzez sieć komputerową Uniwersytetu Śląskiego.
4. Osoby kopiujące materiały zobowiązane są do przestrzegania zapisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dz. U. Nr 24/1994) z późniejszymi zmianami.
5. Oddziały specjalistyczne BUŚ mogą pobierać opłaty między innymi za następujące prace i usługi:
a. wydanie karty bibliotecznej i jej duplikatu, wydanie karty gościa i jej duplikatu,
b. nieterminowy zwrot wypożyczonych dokumentów i wysyłanie monitów,
c. dostarczanie kopii cyfrowych oraz wydruków komputerowych.
6. Zakres płatnych usług oraz ich cennik ustala Dyrektor BUŚ w uzgodnieniu z Kwestorem.
7. O czasowym zawieszeniu lub ograniczeniu godzin otwarcia Oddziału BUŚ uprzedza się czytelników stosownymi komunikatami.
8. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu należy do kompetencji Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego.
9. Nieprzestrzeganie Regulaminu powoduje utratę lub ograniczenie praw do korzystania ze zbiorów.
10. W przypadkach rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego może zwrócić się do władz jednostki dydaktycznej studenta lub do przełożonego pracownika z prośbą o interwencję.

§ 2 Wypożyczalnia

1. Czytelnik ma prawo do założenia jednego konta w systemie biblioteczno-informacyjnym Uniwersytetu Śląskiego.
2. Prawo do wypożyczania zbiorów mają:
    a. studenci I, II i III stopnia studiów, jednolitych studiów magisterskich oraz słuchacze studiów podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim,
    b. pracownicy Uniwersytetu Śląskiego,
    c. emerytowani pracownicy Uniwersytetu Śląskiego.
3. Podstawą nabycia uprawnień do wypożyczania zbiorów jest rejestracja w systemie biblioteczno-informacyjnym. Warunkiem rejestracji jest prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego, podpisanie deklaracji czytelnika wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i potwierdzeniem zapoznania się
z Regulaminem, przedstawienie dowodu osobistego oraz:
   a. dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Śląskiego – aktualnej legitymacji studenckiej / doktoranckiej oraz indeksu z aktualnym wpisem; jeżeli indeks papierowy nie jest wydawany – aktualnej legitymacji;
   b. dla pracowników UŚ – zaświadczenia o zatrudnieniu lub aktualnej legitymacji pracowniczej,
   c. dla słuchaczy studiów podyplomowych UŚ – karty słuchacza lub zaświadczenia o uczestnictwu,
   d. dla emerytowanych pracowników UŚ – zaświadczenia z Uczelni o przejściu na emeryturę.
4. Dokumentem identyfikującym czytelnika w systemie biblioteczno-informacyjnym jest:
   a. w przypadku pracowników – elektroniczna karta pracownicza lub elektroniczna karta biblioteczna,
   b. w przypadku studentów i doktorantów – elektroniczna legitymacja studencka / doktorancka,
   c. w przypadku pozostałych czytelników – elektroniczna karta biblioteczna lub inny dokument elektroniczny zarejestrowany w systemie biblioteczno-informacyjnym.
5. W Bibliotece Teologicznej prawo wypożyczania książek mają także osoby duchowne i zakonne z terenu Archidiecezji Katowickiej, które podczas zapisu okażą dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający przynależność do stanu duchownego lub zakonnego.
6. Formalności związanych z rejestracją dokumentu należy dokonać osobiście.

Podanie administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi konieczny warunek dla skorzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów określonych w art. 4 Ustawy o bibliotekach (Dz. U. 1997 nr 85 poz. 539 z późn. zm.) i art. 49 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

7. Czytelnik – właściciel dokumentu identyfikującego – jest odpowiedzialny za każde jego użycie. Zagubienie dokumentu należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni.
8. Wydanie duplikatu elektronicznej karty bibliotecznej następuje w ciągu jednego tygodnia od daty zgłoszenia zagubienia. Koszty wystawienia duplikatu karty oraz szkody powstałe w wyniku zagubienia obciążają właściciela konta.
9. Czytelnik traci uprawnienia do korzystania z Wypożyczalni Oddziału:
    a. w przypadku studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych – jeśli ważność konta nie została przedłużona na kolejny rok (nieaktualna legitymacja studencka) lub w momencie ukończenia studiów,
    b. w przypadku pracowników – w momencie rozwiązania stosunku pracy.
10. Likwidacja konta czytelnika następuje po uregulowaniu zobowiązań wobec wszystkich bibliotek zintegrowanego systemu biblioteczno-informacyjnego UŚ
i innych bibliotek, których adnotacje widnieją w indeksie lub są odnotowane na koncie czytelnika.
11. Czytelnik zobowiązany jest zawiadomić Wypożyczalnię o każdorazowej zmianie miejsca stałego zameldowania, adresu e-mail, zmianie nazwiska, jak również
o zagubieniu dokumentu.
12. Wszystkie wypożyczenia książek rejestrowane są komputerowo. Biblioteczny system komputerowy zapewnia użytkownikowi dostęp do informacji o stanie konta, m.in.
o liczbie książek wypożyczonych lub zamówionych, terminach zwrotu i należnych opłatach. Do obowiązku czytelnika należy sprawdzenie stanu swojego konta po każdej transakcji. Wątpliwości należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni.
13. Czytelnik jest odpowiedzialny za stan wypożyczonego dzieła. Wszelkie zauważone defekty należy zgłosić bibliotekarzowi w momencie wypożyczenia.
14. Limity wypożyczonych książek oraz okresy wypożyczeń obowiązujące w Oddziałach specjalistycznych określa załącznik do Regulaminu. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka może skrócić okres wypożyczenia.
15. Nie wypożycza się:
    a. zbiorów specjalnych, dzieł rzadkich i cennych,
    b. dzieł znajdujących się w księgozbiorach podręcznych czytelni,
    c. materiałów w złym stanie zachowania,
    d. gazet i czasopism,
    e. innych dokumentów, które przeznaczone są wyłącznie do korzystania na miejscu.
16. Książki znajdujące się w magazynach zamkniętych Oddziałów zamawia się poprzez katalog komputerowy lub wypełniając czytelnie rewers na podstawie katalogu kartkowego. Czytelnik zobowiązany jest do ich odbioru w ciągu 7 dni. W przypadku niezgłoszenia się w tym terminie po zamówione materiały konto czytelnika zostaje zablokowane na okres 14 dni.
17. Czytelnik może trzykrotnie prolongować wypożyczone dzieła poprzez katalog komputerowy.
18. Samodzielna prolongata jest możliwa w przypadku, gdy:
a. dla żadnej z wypożyczonych książek nie upłynął termin zwrotu,
b. konto czytelnika w zintegrowanym systemie biblioteczno-informacyjnym nie jest obciążone nieuregulowanymi karami,
c. książka nie została zarezerwowana przez innego czytelnika.
19. Całkowitą odpowiedzialność za terminowy zwrot dzieł ponosi właściciel konta. Na adres e-mail czytelnika wysyłane są komunikaty o zbliżającym się terminie zwrotu dokumentu oraz o rozpoczęciu naliczania kary za nieterminowy zwrot książek. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za brak wygenerowanego przez system przypomnienia.
20. W przypadku nieterminowego zwrotu następuje blokada konta, a czytelnik zostaje obciążony karą pieniężną w wysokości określonej w Cenniku opłat w systemie biblioteczno-informacyjnym.
21. Uchylanie się od zwrotu wypożyczonych dzieł oraz zaleganie w opłatach pozbawiają czytelnika prawa do korzystania z Wypożyczalni systemu biblioteczno-informacyjnego UŚ okresowo lub całkowicie, a w ostateczności mogą spowodować wyegzekwowanie zwrotu książek i zapłaty na drodze sądowej.
22. Za zniszczenie lub zagubienie dzieła odpowiedzialność ponosi właściciel konta bibliotecznego. Zobowiązany jest on do niezwłocznego dostarczenia identycznego tytułu lub uzgodnienia z Biblioteką innej formy rozliczenia. Z chwilą uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki, czytelnik nie nabywa prawa do własności zniszczonego lub zagubionego dzieła.

§ 3 Czytelnia

1. Prawo do korzystania ze zbiorów na miejscu mają wszystkie osoby zainteresowane pod warunkiem zastosowania się do Regulaminu i przepisów porządkowych.
2. W Czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego, zbiorów zlokalizowanych w magazynach oraz zasobów elektronicznych.
3. Do korzystania z Czytelni uprawnione są wszystkie osoby z zarejestrowanym
w systemie biblioteczno-informacyjnym dokumentem, o którym mowa w § 2 pkt. 4 lub kartę gościa wydaną przez Wypożyczalnię Oddziału lub odpowiednią Czytelnię. Podstawą wydania karty gościa jest prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego, podpisanie deklaracji czytelnika wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem oraz dowód osobisty. Karta ta wydawana jest na okres jednego roku z możliwością przedłużenia jej ważności. Nie upoważnia ona do wypożyczania zbiorów.
4. Udostępnianie prezencyjne odbywa się w Czytelni po przedstawieniu bibliotekarzowi dokumentu uprawniającego do korzystania na miejscu.
5. Korzystający z Czytelni są zobowiązani pozostawić w szatni lub w szafkach depozytowych wierzchnią odzież, teczki, większe torby. Za rzeczy wniesione do Czytelni dyżurujący bibliotekarz nie ponosi odpowiedzialności.
6. W Czytelni obowiązuje cisza. Zakazane jest spożywanie posiłków oraz prowadzenie rozmów telefonicznych.
7. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie powstałe z jego winy uszkodzenia zbiorów i sprzętu.
8. Zamówienie publikacji z magazynu do czytelni wymaga złożenia zamówienia elektronicznego lub poprawnie i czytelnie wypełnionego rewersu. W okresie nasilonego ruchu czytelniczego bibliotekarz ma prawo ograniczyć liczbę jednorazowo realizowanych zamówień do czytelni.
9. Materiały, z których użytkownik korzysta, zarejestrowane są na koncie użytkownika w systemie biblioteczno-informacyjnym.
10. Z dzieł zamówionych do czytelni korzystać można na jej terenie. Nie wolno sporządzać odbitek kserograficznych materiałów bibliotecznych będących w złym stanie zachowania, bez względu na rok wydania lub dzieł szczególnie wartościowych. Dopuszcza się kopiowanie zbiorów własnymi urządzeniami kopiującymi po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza..
11. Wykorzystane zbiory należy zwrócić dyżurującemu bibliotekarzowi lub
w wyznaczone miejsce. Nie powinny być samodzielnie włączane do księgozbioru podręcznego Czytelni przez użytkownika.

§ 4 Korzystanie ze stanowisk komputerowych

1. Do korzystania ze stanowisk komputerowych uprawnione są osoby wymienione
w § 2 pkt. 3 i pkt. 5 oraz inne osoby pod warunkiem posiadania karty gościa, o której mowa w § 3 pkt. 3.
2. Stanowiska komputerowe w sieci UŚ są zainstalowane w celu udostępniania źródeł informacji niezbędnych do studiów i prowadzenia prac naukowo-badawczych,
a w szczególności do korzystania z katalogów bibliotecznych oraz baz danych, naukowych czasopism elektronicznych i naukowych serwisów internetowych rozpowszechnianych sieciowo w obrębie UŚ. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Posiadanie konta w systemie biblioteczno-informacyjnym umożliwia dostęp do źródeł elektronicznych zakupionych przez UŚ. Blokady konta uniemożliwiają do nich dostęp.
4. Korzystającym z komputerów nie wolno:
   a. podejmować działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputerów bibliotecznych i ich wyposażenia, dezorganizację sieci komputerowej oraz zniszczenie oprogramowania;
   b. wprowadzać jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów bibliotecznych, dokonywać prób łamania istniejących zabezpieczeń systemu oraz ingerować
w zawartość gromadzonych danych;
   c. przesyłać i udostępniać treści niezgodnych z prawem lub będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest korzystający;
   d. przesyłać i udostępniać treści mogących naruszyć czyjekolwiek prawa osobiste;
   e. masowo rozsyłać treści o charakterze reklamowym (tzw. spam);
   f. rozpowszechniać wirusów komputerowych i programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu;
   g. prowadzić działalności komercyjnej poprzez sieć komputerową.
5. Stanowiska komputerowe są monitorowane. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad dyżurujący bibliotekarz lub administrator sieci ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika, a w przypadku rażących naruszeń Regulaminu zablokować jego konto i zażądać naprawienia szkód powstałych wskutek postępowania niezgodnego z niniejszymi zasadami.

Limity i okresy wypożyczeń w Oddziałach specjalistycznych BUŚ

I. Biblioteka Prawnicza:
– pracownicy naukowi i dydaktyczni UŚ – 50 vol. na 16 tygodni
– pozostali pracownicy UŚ – 15 vol. na 8 tygodni
– studenci UŚ – 15 vol. na 8 tygodni
– doktoranci UŚ – 20 vol. na 8 tygodni
– słuchacze studiów podyplomowych – 5 vol. na 8 tygodni
– emerytowani pracownicy UŚ – 5 vol. na 8 tygodni

II. Biblioteka Nauk Społecznych:
– pracownicy naukowi i dydaktyczni UŚ – 50 vol. na 16 tygodni
– pozostali pracownicy UŚ – 25 vol. na 8 tygodni
– studenci UŚ – 25 vol. na 8 tygodni
– doktoranci UŚ – 30 vol na 8 tygodni
– słuchacze studiów podyplomowych – 10 vol. na 8 tygodni
– emerytowani pracownicy UŚ – 5 vol. na 8 tygodni

III. Biblioteka Nauk o Ziemi
– pracownicy naukowi i dydaktyczni UŚ – 50 vol. – 16 tygodni
– pozostali pracownicy UŚ – 5 vol. na 8 tygodni
– studenci UŚ – 10 vol. na 8 tygodni
– doktoranci UŚ – 15 vol na 8 tygodni
– słuchacze studiów podyplomowych – 10 vol. na 8 tygodni
– emerytowani pracownicy UŚ – 5 vol. na 8 tygodni

IV. Biblioteka Neofilologiczna w Sosnowcu
– pracownicy naukowi i dydaktyczni UŚ – 50 vol. na 16 tygodni
– pozostali pracownicy UŚ – 20 vol. na 8 tygodni
– studenci UŚ – 25 vol. na 8 tygodni
– doktoranci UŚ – 30 vol na 8 tygodni
– słuchacze studiów podyplomowych – 20 vol. na 8 tygodni
– emerytowani pracownicy UŚ – 10 vol. na 8 tygodni

V. Biblioteka Teologiczna
– pracownicy naukowi i dydaktyczni UŚ – 50 vol.
– pozostali pracownicy UŚ – 15 vol.
– studenci UŚ – 15 vol.
– doktoranci UŚ – 20 vol
– słuchacze studiów podyplomowych – 20 vol.
– emerytowani pracownicy UŚ – 5 vol.
– pozostali czytelnicy zarejestrowani w Wypożyczalni Biblioteki Teologicznej – 5 vol.

Okres wypożyczenia poszczególnych typów zbiorów wynosi:
– książki – 8 tygodni,
– podręczniki – 26 tygodni,
– nuty – 52 tygodnie.

VI. Biblioteka Sztuki Filmowej
– pracownicy naukowi i dydaktyczni UŚ – 50 vol. na 16 tygodni
– pozostali pracownicy UŚ – 25 vol. na 8 tygodni
– studenci UŚ – 25 vol. na 8 tygodni
– doktoranci UŚ – 30 vol. na 8 tygodni
– słuchacze studiów podyplomowych – 5 vol. na 8 tygodni
– emerytowani pracownicy UŚ – 4 vol. na 4 tygodni
Filmy wypożyczane są na okres 2 tygodni.

VII. Oddział Biblioteki UŚ w Cieszynie
– pracownicy naukowi i dydaktyczni UŚ – 50 vol.
– pozostali pracownicy UŚ – 10 vol.
– studenci UŚ – 10 vol.
– doktoranci UŚ – 15 vol.
– słuchacze studiów podyplomowych – 5 vol.
– emerytowani pracownicy UŚ – 10 vol.

Okres wypożyczenia poszczególnych typów zbiorów wynosi:
– księgozbiór główny – 4 tygodnie
– podręczniki, nuty – 26 tygodni

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Biblioteka Specjalistyczna, wchodząca w skład Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, realizuje zadania naukowe, dydaktyczne oraz usługowe na rzecz społeczności akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zwanego dalej „Uniwersytetem”.
 2. Biblioteka Specjalistyczna działa w zintegrowanym systemie biblioteczno-informacyjnym, obejmującym Bibliotekę Główną Uniwersytetu (CINiBA).
 3. Biblioteka Specjalistyczna udostępnia zbiory gromadzone przez następujące biblioteki:
  1. Bibliotekę Specjalistyczną w Katowicach;
  2. Bibliotekę Specjalistyczną w Rybniku.
 4. Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki Specjalistycznej określa szczegółowe warunki i zasady:
  1. udostępniania zasobów drukowanych i elektronicznych na miejscu;
  2. wypożyczania książek na zewnątrz;
  3. korzystania z wyposażenia i urządzeń Biblioteki Specjalistycznej.

II. Uprawnienia i obowiązki czytelników korzystających z Biblioteki Specjalistycznej

§ 2

 1. Prawo do wypożyczania zbiorów mają:
  1. pracownicy i emeryci Uniwersytetu;
  2. studenci i doktoranci Uniwersytetu;
  3. uczestnicy studiów podyplomowych w Uniwersytecie;
  4. inne osoby uprawnione na podstawie zgody dyrektora Biblioteki Głównej.
 2. Podstawą nabycia uprawnień do wypożyczania zbiorów jest rejestracja w systemie identyfikującym czytelnika:
  1. w przypadku pracowników Uniwersytetu – elektroniczna karta pracownicza lub elektroniczna karta biblioteczna wydana przez Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką, zwane dalej „CINiBA”;
  2. w przypadku emerytów Uniwersytetu – zaświadczenie z Uniwersytetu o przejściu na emeryturę;
  3. w przypadku studentów i doktorantów Uniwersytetu – elektroniczna legitymacja studencka;
  4. w przypadku uczestników studiów podyplomowych w Uniwersytecie – elektroniczna karta uczestnika studiów podyplomowych;
  5. w przypadku innych osób – figurowanie na liście uprawnionych na podstawie zgody dyrektora Biblioteki Głównej.
 3. Zagubienie dokumentu należy niezwłocznie zgłosić w wypożyczalni Biblioteki Specjalistycznej.
 4. Warunkiem rejestracji dokumentu, o którym mowa w ust. 2, jest prawidłowo wypełniona i podpisana deklaracja czytelnika wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych i potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, dowód osobisty oraz:
  1. w przypadku pracowników Uniwersytetu – zaświadczenie o zatrudnieniu lub aktualna legitymacja pracownicza;
  2. w przypadku emerytów Uniwersytetu – zaświadczenie z Uniwersytetu o przejściu na emeryturę;
  3. w przypadku studentów i doktorantów Uniwersytetu – aktualna elektroniczna legitymacja studencka lub doktorancka;
  4. w przypadku uczestników studiów podyplomowych w Uniwersytecie – karta uczestnika lub potwierdzenie uczestnictwa.
 5. Formalności związanych z rejestracją dokumentu należy dokonać osobiście.
 6. Podanie administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi konieczny warunek dla skorzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów określonych w art. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1479) i art. 49 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 574) i podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1, z późn. sprost.), zwanym dalej „RODO”, oraz polskimi przepisami krajowymi regulującymi przedmiotowe kwestie.
 7. Uniwersytet przetwarza dane osobowe osób korzystających z systemu biblioteczno-informacyjnego w celu realizacji usług bibliotecznych, z których korzysta użytkownik oraz egzekwowania należności wynikłych z nieprzestrzegania regulaminu przez użytkownika. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych osób korzystających z systemu określa § 70 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 8. Czytelnik jest zobowiązany zawiadomić wypożyczalnię o każdorazowej zmianie danych, o których mowa w ust. 7.
 9. Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO administratora danych osobowych można się zapoznać u administratora oraz na jego na stronie internetowej.
 10. Czytelnik traci prawo do korzystania z wypożyczalni:
  1. w przypadku pracowników Uniwersytetu – w chwilą rozwiązania stosunku pracy;
  2. w przypadku emerytów Uniwersytetu – w chwilą rezygnacji z korzystania z wypożyczalni biblioteki;
  3. w przypadku studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych w Uniwersytecie – jeśli ważność konta nie została przedłużona na kolejny rok lub z chwilą ukończenia studiów lub innej formy kształcenia.
 11. Likwidacja konta czytelnika następuje po uregulowaniu zobowiązań wobec wszystkich bibliotek zintegrowanego systemu biblioteczno-informacyjnego. Podstawą rozliczenia konta jest:
  1. w przypadku pracowników Uniwersytetu – karta obiegowa;
  2. w przypadku emerytów Uniwersytetu – słowna rezygnacja właściciela konta bibliotecznego z korzystania ze zbiorów;
  3. w przypadku studentów i doktorantów Uniwersytetu – karta obiegowa wydana przez dziekanat;
  4. w przypadku uczestników studiów podyplomowych w Uniwersytecie – karta słuchacza z potwierdzeniem zwrotu książek z bibliotek, których pieczątki w niej widnieją lub dokument tożsamości;
  5. w przypadku osób uprawnionych na podstawie zgody dyrektora Biblioteki Głównej – informacja uzyskana od pracownika badawczo-dydaktycznego, który wnioskował do dyrektora Biblioteki Głównej o zgodę na wypożyczanie.

III. Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz

§ 3

 1. Wszystkie wypożyczenia w Bibliotece Specjalistycznej rejestrowane są komputerowo. Biblioteczny system komputerowy zapewnia użytkownikowi dostęp do informacji o stanie konta, m.in. o liczbie książek wypożyczonych lub zamówionych, terminach zwrotu i należnych opłatach. Do obowiązku czytelnika należy sprawdzenie stanu swojego konta po każdej transakcji. Wątpliwości należy niezwłocznie zgłosić w wypożyczalni.
 2. Limity wypożyczeń w Bibliotece Specjalistycznej w Katowicach i w Rybniku nie są wliczane do limitów wypożyczeń w Biblioteki Głównej Uniwersytetu (CINiBA).
 3. Limity oraz okresy wypożyczeń obowiązujące w Bibliotece Specjalistycznej są następujące:
  1. w Bibliotece Specjalistycznej w Katowicach:
  1. pracownicy badawczo-dydaktyczni Uniwersytetu – 50 książek na 16 tygodni (wyjątek stanowią książki zakupione ze środków finansowych przeznaczonych na badania naukowe – istnieje wówczas możliwość wypożyczenia danej pozycji na okres 52 tygodni oraz dokonania 3-krotnej prolongaty na 52 tygodnie każdorazowo),
  2. pozostali pracownicy Uniwersytetu – 10 książek na 16 tygodni,
  3. emeryci Uniwersytetu – 5 książek na 4 tygodnie,
  4. studenci, doktoranci i uczestnicy studiów podyplomowych w Uniwersytecie – 10 książek na 4 tygodnie,
  5. osoby uprawnione na podstawie zgody dyrektora Biblioteki Głównej – 5 książek na 4 tygodnie;
  2. w Bibliotece Specjalistycznej Rybniku:
  1. pracownicy badawczo-dydaktyczni Uniwersytetu – 20 książek na 16 tygodni,
  2. pozostali pracownicy Uniwersytetu – 20 książek na 10 tygodni,
  3. emeryci Uniwersytetu – 5 książek na 4 tygodnie,
  4. studenci, doktoranci i uczestnicy studiów podyplomowych w Uniwersytecie – 10 książek na 8 tygodni.
 4. Czytelnik może trzykrotnie prolongować wypożyczone dzieła (poprzez system OPAC lub w wypożyczalni) oraz dokonać rezerwacji dokumentu wypożyczonego przez innego czytelnika (poprzez system OPAC). Prolongata jest możliwa w przypadku, gdy:
  1. dla żadnej z wypożyczonych książek nie upłynął termin zwrotu;
  2. konto czytelnika w zintegrowanym systemie biblioteczno-informacyjnym nie jest obciążone nieuregulowanymi karami;
  3. książka nie została zarezerwowana przez innego czytelnika.
 5. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka Specjalistyczna może zwrócić się do czytelnika z prośbą o zwrot wypożyczonych książek przed upływem wyznaczonego terminu.

§ 4

 1. Na zewnątrz wypożycza się książki oznaczone w katalogu komputerowym jako “dokumenty przeznaczone do wypożyczania”. Wypożyczeń dokonuje się przez:
  1. wolny dostęp do półek, a następnie przedłożenie wybranych publikacji dyżurującemu bibliotekarzowi w celu zarejestrowania wypożyczenia na koncie czytelnika;
  2. książki dostępne przeznaczone do wypożyczania przez wolny dostęp mogą być zamawiane online przez katalog komputerowy lub w innym trybie.
 2. Książki przeznaczone do wypożyczania zlokalizowane w magazynie Biblioteki Specjalistycznej wypożycza się przez:
  1. złożenie zamówienia online przez katalog komputerowy;
  2. w wyjątkowych przypadkach możliwe jest złożenie tradycyjnego zamówienia na druku zamówienia w czytelni i wypożyczalni Biblioteki Specjalistycznej w Katowicach (pierwszeństwo wypożyczenia przysługuje w tym przypadku czytelnikowi, który złożył zamówienie na ten sam egzemplarz online przez katalog komputerowy).
 3. W Bibliotece Specjalistycznej nie wypożycza się:
  1. druków wydanych przed 1950 rokiem;
  2. zbiorów specjalnych, dzieł rzadkich i cennych;
  3. dzieł znajdujących się w księgozbiorach podręcznych czytelni;
  4. materiałów w złym stanie zachowania;
  5. dzieł sprowadzanych z innych bibliotek krajowych i zagranicznych;
  6. gazet i czasopism;
  7. innych dokumentów, które przeznaczone są wyłącznie do korzystania na miejscu lub mają status „udostępnianie wolny dostęp”;
  8. płyt CD (z wyjątkiem Biblioteki Specjalistycznej w Rybniku).
 4. Książki wypożyczone ze zbiorów Biblioteki Specjalistycznej (w Katowicach i Rybniku) można rezerwować wyłącznie online przez katalog komputerowy. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji dokonanej przez czytelnika.
 5. Odbiór książek zamówionych w wypożyczalni Biblioteki Specjalistycznej następuje:
  1. w Bibliotece Specjalistycznej w Katowicach – najwcześniej 1 godzinę od złożenia zamówienia;
  2. w Bibliotece Specjalistycznej w Rybniku – po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o realizacji zamówienia;
  3. do 7 dni od złożenia zamówienia – w przypadku nieodebrania zamówionych materiałów w tym terminie konto czytelnika zostanie zablokowane na 14 dni.
 6. Biblioteka Specjalistyczna realizuje wypożyczenia międzybiblioteczne.

§ 5

 1. Zwrotu wypożyczonych dokumentów dokonuje się w wypożyczalni Biblioteki Specjalistycznej, w której dokonano wypożyczeń.
 2. Całkowitą odpowiedzialność za terminowy zwrot dzieł ponosi właściciel konta. Czytelnikom, którzy udostępnili swój adres e-mail wysyłane są komunikaty o zbliżającym się terminie zwrotu dokumentu oraz rozpoczęciu naliczania kary za nieterminowy zwrot. Biblioteka Specjalistyczna nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenia terminów zwrotu książek, niezależnie od przyczyn, które uniemożliwiły wygenerowanie przez system przypomnienia.
 3. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu wypożyczonych dokumentów pobiera się karę w wysokości określonej w trybie, o którym mowa § 9 ust. 7. Uchylanie się od zwrotu wypożyczonych dzieł oraz zaleganie w opłatach pozbawiają czytelnika prawa do korzystania z wypożyczalni systemu biblioteczno-informacyjnego CINiBA okresowo lub całkowicie, a w ostateczności może spowodować egzekwowanie zwrotu książek i zapłaty należności na drodze sądowej.
 4. Czytelnik jest odpowiedzialny za stan wypożyczonego dzieła – wszelkie zauważone zniszczenia należy zgłosić bibliotekarzowi w momencie wypożyczenia w celu ich odnotowania, w przeciwnym razie czytelnik ponosi za nie odpowiedzialność.

IV. Udostępnianie zbiorów na miejscu

§ 6

 1. Prawo do korzystania ze zbiorów na miejscu mają wszystkie osoby zainteresowane pod warunkiem zastosowania się do niniejszego regulaminu i przepisów porządkowych.
 2. Użytkownik czytelni zobowiązany jest do:
  1. pozostawienia w szatni wierzchnich okryć, teczek, toreb, plecaków itp.;
  2. zachowania ciszy.
 3. Czytelnik może korzystać z materiałów przyniesionych ze sobą po uprzednim zgłoszeniu ich dyżurującemu bibliotekarzowi.
 4. Z dzieł zamówionych do czytelni korzystać można na jej terenie.
 5. Ze zbiorów znajdujących się w wolnym dostępie czytelnicy mogą korzystać samodzielnie w czytelni Biblioteki Specjalistycznej. Wykorzystane dokumenty należy odkładać na specjalnie wydzielone i oznaczone miejsca. Zabrania się samodzielnego odkładania książek na półki.
 6. Zamówienie publikacji z magazynu do czytelni wymaga złożenia zamówienia elektronicznego lub poprawnie i czytelnie wypełnionego rewersu:
  1. czytelnia Biblioteki Specjalistycznej w Katowicach zamówienia złożone najpóźniej na 1 godzinę przed zamknięciem biblioteki realizuje tego samego dnia;
  2. czytelnia Biblioteki Specjalistycznej w Rybniku realizuje zamówienia zgodnie z kolejnością ich wpływu i przesyła potwierdzenia mailowe o ich realizacji.
 7. W czasie korzystania za zbiorów czytelnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za stan zachowania powierzonych im obiektów. Czytelnicy mają obowiązek zastosowania się do wszelkich uwag i poleceń dyżurującego bibliotekarza odnoszących się do sposobu korzystania ze zbiorów oraz ich bezpieczeństwa. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.
 8. Wynoszenie materiałów przeznaczonych do korzystania na miejscu poza Bibliotekę bez powiadomienia dyżurującego bibliotekarza jest równoznaczne z ich przywłaszczeniem i podlega sankcjom przewidzianym prawem.
 9. W okresie nasilonego ruchu czytelniczego bibliotekarz ma prawo ograniczyć liczbę jednorazowo realizowanych zamówień do czytelni.
 10. Na życzenie czytelnika bibliotekarz może zatrzymać w czytelni zamówione z magazynów publikacje, jednak nie dłużej niż 7 dni.

§ 7

Biblioteka Specjalistyczna umożliwia korzystanie z prac doktorskich i naukowo-badawczych:

 1. zamówienia na prace doktorskie i prace naukowo-badawcze w wersji papierowej można składać osobiście, telefonicznie lub poprzez e-mail, z jednodniowym wyprzedzeniem. Z ww. prac naukowych można korzystać tylko na miejscu w Bibliotece Specjalistycznej w Katowicach, w przypadku prac doktorskich – po podpisaniu przez czytelnika wniosku zgodnie z zarządzeniem nr 59/14 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zasad tworzenia bazy prac doktorskich oraz ich udostępniania w Bibliotekach Wydziałowych Uniwersytetu;
 2. Biblioteka Specjalistyczna udostępnia rozprawy doktorskie przed publiczną obroną w Uniwersytecie, z zastrzeżeniem art. 188 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Z wersjami drukowanymi rozpraw można zapoznać się do dnia obrony w Bibliotece Specjalistycznej w Katowicach, po okazaniu dokumentu tożsamości. Rozprawy doktorskie udostępniane są w wyznaczonym miejscu w Bibliotece Specjalistycznej w Katowicach bez prawa do kopiowania;
 3. szczegółowe zasady udostępniania rozpraw doktorskich reguluje zarządzanie nr 59/14 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie zasad tworzenia bazy prac doktorskich oraz ich udostępniania w Bibliotekach Wydziałowych Uniwersytetu.

V. Korzystanie z zasobów cyfrowych

§ 8

 1. Stanowiska komputerowe przeznaczone dla czytelników stanowią ogólnodostępną i integralną część Biblioteki Specjalistycznej.
 2. Pierwszeństwo w dostępie do komputerów zlokalizowanych na terenie Biblioteki Specjalistycznej mają pracownicy, studenci i doktoranci Uniwersytetu.
 3. W Bibliotece Specjalistycznej można korzystać:
  1. ze stanowisk komputerowych ogólnie działających w chronionej sieci uniwersyteckiej;
  2. z własnych komputerów przenośnych i innych urządzeń mobilnych.
 4. Stanowiska komputerowe w sieci Biblioteki Specjalistycznej są zainstalowane w celu udostępniania źródeł informacji niezbędnych do realizacji programu studiów i prowadzenia prac naukowo-badawczych, a w szczególności do korzystania z katalogów bibliotecznych oraz baz danych, naukowych czasopism elektronicznych i naukowych serwisów internetowych rozpowszechnianych sieciowo w obrębie Uniwersytetu. Użytkownicy komputerów są zobowiązania do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem.
 5. Zasady korzystania z baz danych i serwisów poza siecią komputerową Uniwersytetu regulują odrębne przepisy.
 6. Dyżurujący bibliotekarz służy pomocą w korzystaniu z zainstalowanych baz danych i czasopism elektronicznych, natomiast nie jest zobowiązany do udzielania pomocy w zakresie używania pozostałych programów i aplikacji.
 7. Zasady porządkowe:
  1. czas dostępu do stanowisk komputerowych nie jest limitowany, ale w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może poprosić o wcześniejsze zakończenie pracy;
  2. wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi;
  3. użytkownicy korzystający z własnego sprzętu mogą korzystać z bezprzewodowego Internetu. Możliwy jest dostęp do sieci:
  1. nieautoryzowanej (bez możliwości korzystania z baz danych oraz serwisów prenumerowanych przez Uniwersytet),
  2. autoryzowanej, która umożliwia korzystanie z baz danych pod warunkiem uwierzytelnienia, czyli wpisania loginu i hasła;
  4. korzystanie z dostępu do Internetu odbywa się na wyłączne ryzyko korzystającego, który ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje konto, w tym za treść i inną zawartość przesyłanych wiadomości z odpowiedzialnością karną włącznie;
  5. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie usług (zwłaszcza zakłócenia w dostawie Internetu) oraz ewentualną utratę danych użytkowników;
  6. korzystającym z komputerów w Bibliotece Specjalistycznej nie wolno:
  1. podejmować działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputerów bibliotecznych i ich wyposażenia,
  2. wprowadzać jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów bibliotecznych oraz ingerowania w zawartość gromadzonych danych,
  3. przesyłać i udostępniać treści niezgodnych z prawem lub będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której przedmiotem nie jest korzystający;
  7. oprogramowanie dostępne w czytelni komputerowej podlega prawu autorskiemu i ograniczeniom licencyjnym. Nie wolno go kopiować bądź używać do celów nieakademickich.

VI. Sankcje za nieprzestrzeganie zasad korzystania ze zbiorów

§ 9

 1. Nieprzestrzeganie przez czytelnika zasad i sposobów korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Specjalistycznej skutkuje zastosowaniem sankcji określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Nieprzestrzeganie zasad i sposobów korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Specjalistycznej może polegać na:
  1. niedotrzymaniu terminu zwrotu wypożyczonych książek i innych materiałów bibliotecznych;
  2. udostępnianiu innym osobom elektronicznej karty pracowniczej, legitymacji studenckiej lub karty bibliotecznej (jeśli była ona podstawą zapisu do wypożyczalni);
  3. niepowiadomieniu o zagubieniu dokumentów, o których mowa w pkt 2 (jeżeli były one podstawą zapisu do wypożyczalni Biblioteki Specjalistycznej);
  4. nierozliczeniu się z wypożyczalnią Biblioteki Specjalistycznej po ukończeniu studiów lub rozwiązaniu stosunku pracy lub przez osoby, które nabyły prawo do korzystania z wypożyczani na podstawie zgody dyrektora Biblioteki Głównej;
  5. uszkodzeniu, zniszczeniu, zagubieniu lub kradzieży zbiorów bibliotecznych przez czytelnika;
  6. kradzieży lub uszkodzeniu wyposażenia Biblioteki Specjalistycznej.
 3. Za zniszczenie lub zgubienie materiałów bibliotecznych odpowiedzialność ponosi właściciel konta bibliotecznego. Zobowiązany jest on do niezwłocznego dostarczenia identycznego egzemplarza lub gdy nie jest to możliwe, jego ekwiwalentu w postaci:
  1. innego egzemplarza, którym Biblioteka jest zainteresowana, pod warunkiem wyrażenia zgody przez dyrektora Biblioteki Głównej lub osobę przez niego upoważnioną;
  2. zapłaty kwoty w wysokości wartości zagubionego materiału bibliotecznego.
 4. Należność za zagubione lub zniszczone materiały biblioteczne można uregulować:
  1. w przypadku materiałów wypożyczonych z Biblioteki Specjalistycznej w Katowicach –gotówką w wypożyczalni Biblioteki Specjalistycznej w Katowicach, w kasie Uniwersytetu lub przelewem na konto Uniwersytetu;
  2. w przypadku materiałów wypożyczonych z Biblioteki Specjalistycznej w Rybniku – w kasie Uniwersytetu lub przelewem na konto Uniwersytetu. Dowód wpłaty należności w kasie Uniwersytetu należy przedłożyć we właściwej wypożyczalni Biblioteki Specjalistycznej.
 5. Kradzież, uszkodzenie zbiorów lub wyposażenia Biblioteki powoduje:
  1. obciążenie użytkownika obowiązkiem naprawienia ewentualnych szkód poniesionych przez Bibliotekę, w tym poprzez pokrycie kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonych urządzeń (wysokość wartości szkód ustala kierownik właściwego oddziału);
  2. wprowadzenie terminowego albo bezterminowego zakazu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Specjalistycznej;
  3. powiadomienie o zaistniałym fakcie władz Uniwersytetu.
 6. Niewłaściwe zachowania w Bibliotece oraz niezgodne z przepisami korzystanie z licencjonowanych baz danych, a także z sieci informatycznej Uniwersytetu może skutkować:
  1. okresowym lub trwałym pozbawieniem prawa do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki;
  2. powiadomieniem o zaistniałym fakcie władz Uniwersytetu i innych jednostek systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu;
  3. obciążeniem użytkownika obowiązkiem naprawienia ewentualnych szkód poniesionych przez Uniwersytet.
 7. Nieterminowy zwrot książek wypożyczonych w Bibliotece Specjalistycznej powoduje:
  1. obowiązek uiszczenia kary pieniężnej naliczonej według stawek określonych w cenniku Biblioteki Głównej;
  2. obciążenie kosztami wysyłania monitów, postępowania windykacyjnego i sądowego.
 8. Należność z tytułu opłaty za nieterminowy zwrot wypożyczonych książek można uregulować gotówką w wypożyczalni Biblioteki Specjalistycznej, w kasie Uniwersytetu lub przelewem na konto Uniwersytetu. Pracownik Uniwersytetu może wyrazić zgodę na potrącenie należności z wynagrodzenia.
 9. Uchylanie się od zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz zaleganie w opłatach mogą spowodować pozbawienie czytelnika prawa do korzystania z wypożyczalni Biblioteki Specjalistycznej do czasu zwrotu materiałów bibliotecznych i uregulowania należności kary pieniężnej

VII. Postanowienia końcowe

§ 10

 1. Godziny otwarcia Biblioteki Specjalistycznej podaje się do wiadomości czytelników. O czasowym zawieszeniu lub ograniczeniu działalności usługowej uprzedza się stosownym komunikatem na stronie internetowej Biblioteki Specjalistycznej.
 2. Uwagi i wnioski dotyczące działalności Biblioteki Specjalistycznej można zgłaszać bezpośrednio dyrektorowi Biblioteki Głównej lub kierownikowi Biblioteki Specjalistycznej.
 3. Zakres płatnych usług oraz ich cennik, jednolity dla bibliotek Uniwersytetu i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ustalają odpowiednio dyrektor Biblioteki Głównej i dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w uzgodnieniu z kwestorami obu uczelni.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje dyrektor Biblioteki Głównej w porozumieniu z prorektorem właściwym do spraw nauki.