Wskaźniki bibliometryczne

Liczba cytowań

Liczba cytowań bez autocytowań

Impact factor

Pięcioletni Impact factor

Indeks Hirscha

CiteScore

Source Normalized Impact Paper

SCImago Journal Rank