DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.

Data publikacji strony internetowej: 03-12-2012 . Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01-08-2019

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 31-03-2020.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Wyszyńska, dostepnosc@ciniba.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 786 5004. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka,
ul. Bankowa 11a, 40-007 Katowice, tel.: 32 786 50 00, sekretariat@ciniba.edu.pl
CINiBA – książnica naukowa UŚ i UE Katowicach to biblioteka bez barier, dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Udogodnienia architektoniczne:
automatycznie otwierane drzwi wejściowe
pomiędzy strefą wolnego dostępu a holem głównym znajduje się system zabezpieczenia antykradzieżowego służący zabezpieczeniu księgozbioru,
windy z kabinami dostosowanymi dla osób poruszających się na wózkach oraz z niepełnosprawnością wzroku (Alfabet Braille’a),
toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
korytarze i pomieszczenia dostosowane do poruszania się na wózkach,
parking wyposażony w pięć miejsc dla osób z niepełnosprawnością oznaczonych kolorami białym i niebieskim oraz znakami pionowymi i poziomymi. Miejsca te znajdują się wzdłuż ściany wschodniej budynku – dwa od strony ul. Chełkowskiego oraz trzy od strony ul. Pańki.
prawo wstępu do obiektu osoby z niepełnosprawnością wraz z psem asystującym,
stanowiska pracy dla czytelników z niepełnosprawnością.
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka zapewnia dostęp do specjalistycznego wyposażenia oraz pomoc fachowo przeszkolonych bibliotekarzy (wybrani pracownicy posługują się językiem migowym na poziomie podstawowym).
Stanowisko ze sprzętem dedykowanym osobom z niepełnosprawnością wzroku jest wyposażone w następujące urządzenia i oprogramowanie:
auto-lektor (model Harpo, Epson Perfection V10),
klawiatura brajlowska (model Alva BC 640),
powiększona klawiatura PC,
drukarka brajlowska (model Everest D V4),
na komputerze zainstalowane są screen-reader Super Nova Reader oraz ZoomText (tzw. “lupka”).
CINiBA realizuje usługę dostarczania czytelnikom z niepelnosprawnością cyfrowych kopii materiałów bibliotecznych. Do użytku osobistego skanowane są artykuły z czasopism oraz wybrane rozdziały książek. Bibliotekarze digitalizują materiał stosując technikę OCR, aby umożliwić jego późniejsze odsłuchanie.